Televisió Codi:  11.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Televisió suposa una introducció bàsica i general al món de la televisió analógica i digital.

Amunt

L'assignatura Televisió pertany a l'itinerari de Sistemes audiovisuals del Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC. La naturalessa dels seus continguts és heterogènia, doncs combinen elements que pertanyen a camps com el processat del senyal i les comunicacions.

Amunt

El contingut de l'assignatura és adient per a tots aquells estudiants que es dedicaran professionalment a les tecnologies relacionades amb la televisió i el vídeo.

Amunt

Es recomana haver superat Teoria de Circuits, Senyals i Sistemes I i II, i Sistemes de Comunicació.

Amunt

Els requisits mínims de matrícula de l'assignatura Televisió passa per haver superat satisfactoriament les assignatures de Teoria de Circuits, Senyals i Sistemes I i II, i Sistemes de Comunicació.

Amunt

Les competències generals del Grau en les que s'enmarca l'asignatura són les següents:

 • Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processat, emmagatzamatge, reproducció, gestió i representació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.

 

 • Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixes com mòbils.

 

 • Capacitat per crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent a criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.Objectius més específics de l'assignatura serien:

 • Presentar els principis bàsics dels sistemes de televisió

 

 • Oferir una visió àmplia dels sistemes de comunicació audiovisual analògics i digitals, i dels serveis i funcionalitats que aquests sistemes ofereixen, proporcionant una perspectiva dels serveis que poden oferir en un futur proper

Amunt

Mòdul 1: Adquisició del senyal de vídeo

 1. Radiometria i fotometria aplicada a la televisió en color
 2. Colorimetria aplicada a la televisió en color
 3. Captació amb càmera en color i obtenció dels senyals RGB

 

Mòdul 2: Televisió analògica

 1. Senyal de vídeo en blanc i negre
 2. Senyal de vídeo en color
 3. Sistemes de televisió en color analògic

 

Mòdul 3: Digitalització del senyal de televisió

 1. Inici de la televisió digital
 2. Digitalització del senyal de vídeo segons la norma CCIR 601
 3. Normes SMPTE per a interfícies de senyal de vídeo digital

 

Mòdul 4: Codificació del senyal de televisió

 1. Estàndard de codificació DVB MPEG-2
 2. Codificació de font
 3. Codificació audiovisual MPEG
 4. Multiplexatge i scrambling en DVB
 5. Codificació de canal

 

Mòdul 5: Modulacions digitals per a senyals de televisió

 1. Consideracions generals sobre modulacions digitals
 2. Modulacions recomanades per l'estàndard DVB per a la transmissió de televisió digital

 

Mòdul 6: Transmissió i recepció del senyal de televisió

 1. Conversió ascendent a canal d'RF
 2. Estructura de la xarxa de transport TDT
 3. Receptor de televisió
 4. Circuits electrònics en receptors universals de televisió

 

Mòdul 7: Mesura del senyal de televisió

 1. Instruments de mesurea del senyal de televisió
 2. Mesura del senyal de televisió analògica
 3. Senyals de test de televisió analògica
 4. Mesura de qualitat del senyal digital
 5. Exemples de mesuraments de senyals reals de televisió

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt