Aplicacions i serveis multimèdia Codi:  11.541    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura es presenta com una avantsala al Treball Final de Grau (TFG). Per aquest motiu, el seu principal objectiu és proporcionar a l'estudiant una visió global dels diferents i variats àmbits de coneixement que poden ser tractats amb els coneixements adquirits en el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.

En els diferents mòduls es presenten exemples d'aplicacions reals del nostre dia a dia on s'utilitzen aquests coneixements, amb el que l'estudiant pot constatar la utilitat, practicitat i actualitat de molts dels conceptes que ha estudiat al llarg del Grau.

Gràcies a la visió global adquirida en aquesta assignatura, l'estudiant tindrà més mecanismes, facilitat i encert per triar el tema del seu futur TFG.

El temari d'aquesta assignatura busca estar alineat amb l'actualitat tecnològica en la qual vivim, però per la rapidesa amb la què avança la recerca i la tecnologia és inevitable que hi hagi constantment novetats que vagin per davant del que s'explica als materials. Així mateix, a causa de les restriccions temporals del curs, només es proporcionen dos temes d'actualitat per itinerari, sent els itineraris els mateixos que els que configuren el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes de Comunicació, Audiovisuals i Telemàtica.

Tots els estudiants, independentment del seu itinerari, realitzaran activitats relacionades amb els sis mòduls.

Amunt

Com que aquesta assignatura té un objectiu doble: (1) donar una visió global de l'ús de les Telecomunicacions en l'actualitat, i (2) utilitzar aquesta visió global per decidir un tema per a un futur TFG, és recomanable realitzar aquesta assignatura quan es compleixin les següents dues condicions:

 • A l'estudiant li queden 30 crèdits o menys per finalitzar el Grau de Tecnologies de Telecomunicació.
 • L'estudiant no ha realitzat encara el Treball Final de Grau (TFG).

Amunt

Com que aquesta assignatura té un objectiu doble: (1) donar una visió global de l'ús de les Telecomunicacions en l'actualitat, i (2) utilitzar aquesta visió global per decidir un tema per a un futur TFG, és recomanable realitzar aquesta assignatura quan es compleixin les següents condicions:

 • A l'estudiant li queden 48 crèdits o menys per finalitzar el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
 • L'estudiant no ha realitzat encara el Treball Final de Grau (TFG).

Amunt

Les competències a treballar en l'assignatura són les següents, diferenciant-se en funció de la menció del grau:

Menció de Sistemes de Comunicació

 • Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació tant en entorns fixos com a mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.
 • Capacitat per analitzar, codificar, processar i transmetre informació multimèdia emprant tècniques de processament analògic i digital de senyal.

Menció de Sistemes Telemàtics

 • Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 • Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, tals com a sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutamiento, seguretat (protocols criptogràfics, tunelado, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de tràfic (teoria de grafs, teoria de cues i teletráfico) tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades.
 • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

Menció de Sistemes Audiovisuals

 • Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • Capacitat per crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent a criteris d'usabilidad i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

A continuació es presenten els objectius generals que l'estudiant ha d'haver adquirit en finalitzar l'assignatura:

 • Conèixer la visió global i pràctica dels conceptes tècnics adquirits en el Grau i poder contrastar-lo amb aplicacions reals i exemples que s'usen en l'actualitat.
 • Desenvolupar la capacitat de recerca d'informació especialitzada sobre un tema del qual es requereix ampliar informació, fent una anàlisi crítica de les fonts trobades.
 • Conèixer i saber aplicar els mecanismes, estils i formalismes més elementals que són utilitzats a l'hora de redactar documents formals.
 • Construir una opinió sobre un tema concret i saber defensar amb arguments sòlids contrastant amb les opinions o estudis d'altres autors.
 • Saber definir un projecte, delimitant l'abast, establint la seva durada i planificació, i delimitant clarament els objectius d'aquest.
 • Posar en pràctica les competències vinculades a l'ús d'una llengua estrangera, concretament l'anglès.

Amunt

En aquest semestre, l'assignatura estarà composta de sis mòduls:

BLOC 1 - Sistemes de Comunicació

(1) Geotelemàtica

En aquesta part de l'assignatura veureu els diferents sistemes i eines de què disposem actualment per conèixer la nostra posició sobre el territori en temps real, també coneguts com a sistemes de posicionament.

(2) Smart cities

En aquest mòdul estudiareu els elements principals que componen una smart city. Els hem dividit, utilitzant la terminologia anglosaxona, en diferents apartats: "Smart mobility" que estudia els conceptes de mobilitat sostenible, principalment el vehicle elèctric, "Smart energy", on descobrireu el paper de les TIC en la integració d'energies renovables i en l'eficiència energètica, i, "Smart community", que aglutina conceptes que afecten la relació del ciutadà amb el seu entorn i amb l'administració.


BLOC 2 - Audiovisuals

(3) Biometria

En aquest mòdul entendreu com la biometria permet establir de forma automàtica la identitat d'una persona a partir dels seus trets personals distintius, comprovant el potencial perquè pugui convertir-se en una part essencial i insubstituible de les nostres vides.

(4) Realitat virtual i augmentada

Estudiareu els sistemes de realitat virtual, que són aquells que proporciona a l'usuari l'experiència d'estar immers en un entorn sintètic, caracteritzat per oferir la il·lusió de participació en aquest entorn, en lloc d'oferir simplement una observació externa d'aquest. Alhora aprendreu el concepte de realitat augmentada, l'objectiu del qual és augmentar el món real amb informació virtual per millorar la informació i les sensacions de l'usuari.


BLOC 3 - Telemàtica

(5) Televisió per IP

Aquest mòdul descriu el servei IPTV (Televisió per IP) diferenciats de la varietat de serveis en línia audiovisuals existents. Es descriuen, entre d'altres, l'arquitectura de xarxa necessària, la infraestructura física requerida, els mètodes d'accés a l'usuari final i els protocols de xarxa en què es basa el seu funcionament.

(6) Cloud computing

Aquest mòdul fa un breu repàs a les tecnologies relacionades amb el cloud computing i, així mateix, intenta apuntar cap a on evolucionaran.

 

Tots els estudiants, independentment del seu itinerari, realitzaran activitats relacionades amb els sis mòduls.

Amunt

Aplicacions i serveis de telecomunicació / multimèdia PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt