Control i gestió de xarxes Codi:  11.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu principal de les xarxes de telecomunicació és, sens dubte, el transport d'informació entre dos usuaris finals, els anomenats end-users. La informació que flueix entre ambdós usuaris és l'anomenat pla d'usuari. Tot i que és la informació d'usuari la que atreu l'atenció de la majoria de les assignatures de xarxes, el correcte transport d'aquesta informació depèn de dos aspectes clau: la gestió de xarxa i la senyalització.

L'assignatura de Control i gestió de xarxes pretén esmenar aquesta situació i aprofundir en aquests dos aspectes. És precisament per aquest motiu que l'assignatura de Control i Gestió de Xarxes es divideix en dos blocs temàtics. El primer dels blocs aborda la senyalització a les xarxes de telecomunicació. La senyalització és un aspecte crucial per a les xarxes, ja siguin fixes o mòbils, digitals o analògiques. En aquest context, l'assignatura realitza un recorregut històric per les xarxes de telecomunicació i alguns dels protocols de senyalització més importants, com ara el protocol SS7 (Signalling System No. 7).

El protocol SS7, malgrat continuar essent molt vigent gràcies a l'extensió del seu desplegament, fou dissenyat per a xarxes de commutació de circuits (com per exemple la xarxa telefònica commutada o la XDSI) i presenta dificultats per a adaptar-se als nous paradigmes: les xarxes All-IP. En aquesta assignatura s'estudia el conjunt de protocols que fan la funció de capa d'adaptació entre la xarxa SS7 i la xarxa IP, així com el protocol SIP (Session Initiation Protocol), un dels protocols de senyalització per a Veu sobre IP més prometedor.

Pel que fa al segon bloc de l'assignatura, està dedicat a la gestió de xarxa. La gestió de xarxa és aquell conjunt d'estàndards que permeten gestionar el transport d'informació entre xarxes heterogènies, de diferents venedors, etc. Els estàndards més importants són SNMP i TMN. En aquest últim mòdul s'analitzen eines i tècniques utilitzades en el diagnòstic i correcció de problemes en xarxes IP, com per exemple un analitzador de paquets o l'anàlisi de traces de trànsit.

 

Amunt

Aquesta assignatura la podem emmarcar dins del conjunt d'assignatures del pla d'estudis orientades a dotar l'estudiant d'un coneixement complet de les xarxes de comunicacions i les seves aplicacions. Està inclosa en la Menció en Sistemes Telemàtics.

Amunt

La gestió de xarxes és un dels camps professionals relacionat amb les xarxes. Així mateix, la senyalització necessària per a les xarxes també té un impacte innegable en la capacitat i les aplicacions utilitzades a la xarxa. Aquesta assignatura pretén que l'alumne sigui capaç d'entendre la importància i els problemes d'aquests dos aspectes, i alhora que es prepari per al futur professional en alguna companyia o institució que gestioni o desplegui xarxes de telecomunicació.

Amunt

L'assignatura de Control i gestió de xarxes requereix coneixements previs per ser cursada. Abans de l'inici de l'assignatura, l'estudiant hauria de tenir clars tots els conceptes bàsics de les xarxes de comunicació. Dins del pla d'estudis de la UOC, els coneixements previs necessaris s'ofereixen en les assignatures de Telemàtica i de Xarxes i Serveis. És molt recomanable que l'estudiant les hagi cursades totes dues abans de cursar Control i gestió de xarxes.

Amunt

És important que l'estudiant conegui el tipus d'avaluació que es porta a terme en l'assignatura. A Control i gestió de xarxes es requereix la realització de 4 PACs (Proves d'Avaluació Continuada) i una Prova de Síntesi obligatòries. La realització de les PACs és obligatòria, i permeten adquirir les competències al llarg del semestre, suposant el 70% de la nota final. La Prova de Síntesi també és obligatòria i representa el 30% de la nota final de l'assignatura.

Amunt

El conjunt d'objectius que l'estudiant hauria d'assolir mitjançant el procés d'aprenentatge de l'assignatura de Control i gestió de xarxes són els següents:

1. Entendre la necessitat de la gestió de xarxa, els seus requeriments i l'arquitectura bàsica de la gestió.

2. Conèixer els elements de la gestió de xarxa SNMP i TMN.

3. Conèixer l'evolució històrica de la senyalització a les xarxes de telecomunicació.

4. Conèixer exemples de senyalització en diverses xarxes.

5. Entendre el conjunt de protocols SS7.

6. Conèixer eines de diagnostics d'errors en la senyalització de les xarxes.

 

Alhora, les competències del Grau que es treballen a l'assignatura total o parcialment són les que segueixen:

 1. Capacitat per a aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, tals como sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelat, tallafocs, mecanismes de cobrament, de autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit) tarifació i fiabilitat i qualitat de serveis, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi la telefonia i les dades.

 2. Capacitat de descriure, programar, validar y optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.

 3. Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

 4. Capacitat per fer ús d'analitzadors de xarxes de paquets.

Amunt

El contingut dels materials docents de l'assignatura s'estructura en 2 bloques temàtics.

 • Bloc de senyalització
  • Mòdul 1: Introducció a la senyalització
   • 1. Què és la senyalització?
   • 2. Evolució històrica de la senyalització.
   • 3. Consideracions sobre la nomenclatura emprada.
   • 4. Classificació de les tècniques de senyalització.
   • 5. Models de senyalització.
   • 6. Classificació de la senyalització segons l'enllaç.
   • 7. Organitzacions estandarditzadores.
   • 8. Annex. Plans de numeració.

 

 • Mòdul 2: Un sistema universal de Senyalització: Signalling System No. 7 (SS7).
  • 1. Per què el Signalling System No. 7?
  • 2. L'estructura de l'SS7.
  • 3. Message Transfer Part (MTP).
  • 4. Telephone User Part (TUP).
  • 5. ISDN User Part (ISUP).
  • 6. Signalling Connection Control Part (SCCP).
  • 7. Transaction Capabilities Application Part (TCAP).

 

 • Mòdul 3: Senyalització per a veu IP (VoIP).
  • 1. Veu IP: els fonaments.
  • 2. El conjunt de protocols Signalling Transport (SIGTRAN).
  • 3. El protocol Session Initiation Protocol (SIP).
  • 4. El futur de la senyalització a les xarxes IP.

 

 • Bloc de gestió
  • Mòdul 4: Gestió de xarxa.
   • 1. Introducció a la gestió de xarxa.
   • 2. Gestió de xarxa SNMP.
   • 3. SNMPv2.
   • 4. SNMPv3
   • 5. RMON (remote network monitoring).
   • 6. Eines i protocols en la gestió de Xarxa.
   • 7. Gestió TMN.

 

Amunt

Gestió de xarxa PDF
Senyalització per a veu IP (VoIP) PDF
Introducció a la senyalització PDF

Amunt

L'estudiant té a la seva disposició el material docent en versió paper i electrònica. A més, al llarg del curs l'estudiant treballa amb el programari apropiat per analitzar els aspectes sobre els quals versa l'assignatura. El programari serà proposat pel consultor al llarg del semestre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt