Sistemes d'Internet Codi:  11.545    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es presenten els conceptes bàsics de les xarxes d'ordinadors i es descriuen abastament els principis de funcionament i les aplicacions característiques de la xarxa Internet, fent especial èmfasi en el web. També s'inclou en aquesta assignatura les xarxes multimèdia així com els principis bàsic de seguretat en les aplicacions Internet.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de l'Itinerari d'Enginyeria Telemàtica. Els estudiants ja han estudiat els nivells baixos de la xarxa a l'assignatura de telemàtica.

Amunt

Aquesta assignatura capacita l'estudiant per a conèixer els conceptes bàsics i principals aplicacions de la xarxa Internet, fent especial èmfasi en el web, així com conceptes bàsics de seguretat a Internet.

Amunt

Per a seguir l'assignatura convenientment es recomana tenir coneixements de sistemes operatius. Per tant, convé seguir aquesta assignatura després d'haver cursat Sistemes Operatius.

També es recomana haver fet les assignatures de programació o coneixements del llenguatge de programació java.

Amunt

Es recomana haver superat telemàtica, sistemes operatius i disseny i programació orientada a objectes (ja que les pràctiques es fan en java)

Per un altre costat, el material de referència així com part de l'altre material de l'assignatura està en anglès, per aquest motiu també es recomana haver superat les assignatures d'anglès.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui els aspectes bàsics de les comunicacions a Internet, els protocols de les principals aplicacions d'intercanvi d'informació, fent especial èmfasi en el web, i aspectes bàsics de seguretat

Els objectius generals es resumeixen en:

  • Conèixer el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc.
  • Conèixer els aspectes bàsics de l'arquitectura web.
  • Conèixer diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.
  • Conèixer el funcionament de les aplicacions multimèdia.
  • Introduir els principis de la seguretat en les aplicacions Internet.


Les competències específiques que es treballaran són:

  • Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, utilitzant eines analítiques de planificació de dimensionat i d'anàlisi.
  • Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
  • Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per a millorar les xarxes i serveis telemàtics.
  • Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

Amunt

L'assignatura consta de tres unitats que cobreixen els objectius i competències exposats. A continuació hi ha una breu descripció d'aquestes unitats.
  
Unitat 1: Aplicacions Internet. En aquesta unitat s'estudien els aspectes conceptuals i d'implementació de les aplicacions en xarxa. També es veu el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc. Especialment es veuen els aspectes bàsics de l'arquitectura web. Finalment, es veuen diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.

Unitat 2: Xarxes multimèdia. En aquesta unitat, es descriuen els mecanisme i protocols de comunicació que permeten el funcionament a multimèdia de temps real.

Unitat 3: Principis de la seguretat en les aplicacions Internet. Aquesta unitat presenta els aspectes bàsics de seguretat que cal tenir presents quan s'executen aplicacions en xarxa

Les unitats i el grau d'assoliment de cadascuna d'aquestes serà diferent pels estudiants del Grau d'Enginyeria Informàtica i del Grau de Tecnologies de Telecomunicació. La guia d'estudi que es donarà a l'aula explicitarà aquesta informació.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt