Pràctiques en empreses Codi:  11.579    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Les Pràctiques tenen com a objectiu que l'estudiant conegui com es treballa en el dia a dia en una empresa i que s'apliquin les competències adquirides en el Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i del Grau de Tecnologies de Telecomunicació , tant si són transversals com específiques, en un entorn real.

Aquest semestre inicial oferim la possibilitat de treballar al laboratori remot de la UOC, és a dir, l’empresa serà la UOC i l’espai de treball el seu laboratori remot.  Més endavant anirem incorporant altres empreses i les pràctiques  estaran organitzades des de la UOC, amb consultors de pràctiques i des de l'empresa amb un tutor que orientarà i farà el seguiment de l'estudiant.

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat en línia dins el marc del campus virtual de la UOC. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

La càrrega docent per a l'estudiant serà de 12 ETCS, equivalent a 300 hores de treball en l'empresa.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques en empresa està relacionada amb la resta d'assignatures del pla d'estudis del grau. Durant la realització l'estudiant haurà de mostrar competències adquirides en qualsevol de les assignatures cursades i superades fins al moment.

Aquesta és una assignatura que no es podrà cursar fins haver superat, com a mínim, la meitat de la titulació (120 ECTS).

 

Amunt

Donada la seva heterogeneïtat, es projecta a qualsevol camp professional de l'àmbit de la telecomunicació.  L'objectiu de l'assignatura és, bàsicament, que l'estudiant adquireixi experiència professional.

Amunt

Per poder matricular-se a l'assignatura és necessari que l'estudiant hagi superat al menys 120 crèdits ECTS del programa.

L’estudiant no ha de matricular l'assignatura, si considera que la podrà reconèixer per Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP). En aquest tràmit es valorarà exclusivament l'experiència acumulada en una o més feines en que s'hagi treballat les competències tècniques del grau. Per reconèixer aquesta assignatura es requereixen 2 anys a temps complet. Podeu trobar més informació en:

http://cv.uoc.edu/estudiant/secretaria/cct/secretaria/ca/tramits/index.html

Amunt

En aquesta assignatura es treballen totes les competències transversals del Grau i aquelles competències específiques pròpies de l’àmbit de l’empresa en que es realitzin les pràctiques.
Les pràctiques hauran de fixar uns objectius generals, uns resultats d'aprenentatge i un pla d'actuació. I es definiran específicament amb cada estudiant.

Entre els resultats bàsics s'ha d'aconseguir:

1.Demostrar els coneixements tècnics per exercir l'activitat professional en l'àmbit de les TIC.

2.Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a noves formes de treball no experimentadas amb anterioritat.

3.Conèixer el funcionament i l'organització dels diferents departaments d'una empresa.

Amunt

El contingut de les pràctiques  serà defimit pel professor responsable del laboratori remot d’acord amb les necessitats del  laboratori i el perfil de l’estudiant.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt