SIG i Geotelemàtica Codi:  11.581    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el món dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i tot el que els envolta, com ara cartografia, geodèsia, bases de dades geogràfiques, google maps, etc. A més dóna algunes pinzellades a les noves tecnologies a què han donat lloc aquests elements i que s'engloben en el terme de geotelemàtica: geoposicionament, GPS, Galileo, sistemes d'ajuda i rescat, etc. És, doncs, una assignatura que ajuda als estudiants a entendre millor un món que està en eclosió i que ja forma part de la vida quotidiana dels ciutadans. De fet, les comunicacions via satèl·lit o els dispositius mòbils són elements que qualsevol enginyer ha de tenir en compte ja actualment, però que seran un element clau en el futur.

Amunt

Es comença amb una contextualització dels sistemes d'informació geogràfica (SIG) en el món que ens envolta. A continuació s'introdueixen els conceptes bàsics de cartografia i geodèsia i les bases de dades geogràfiques. Amb tots aquests components ja es disposa de tots els elements que constitueixen un SIG i per tant es pot entrar de ple en aquest món i les seves aplicacions.

Un cop vistos els SIG, s'expliquen les diverses aplicacions geotelemàtiques que estan actives actualment, com el GPS i Galileu. Finalment, es mostren alguns exemples de les últimes tecnologies que estan guanyant espai actualment en el món dels SIG, com la creació de Mash-up's.

L'assignatura parteix de zero pel que fa als coneixements que s'imparteixen.  Tanmateix, en ella es fan servir coneixements bàsics de matemàtiques, així com de transmissió digital, bases de dades i programació. En qualsevol cas, el més important és veure com es relacionen tots aquests elements. Així, doncs, és una assignatura que es pot cursar en qualsevol moment de la titulació: al principi, per tenir un primer aperitiu de tot el que es veurà; o bé al final, per relacionar i veure aplicacions diverses dels conceptes que s'han après al llarg de la titulació.

Independentment de quan es cursi, els conceptes que s'hi imparteixen no hi ha dubte que estaran (o estan ja) presents en la vida professional (i personal) dels futurs graduats.

Amunt

Aquesta assignatura és útil per a aquelles persones que vulguin treballar en el món del geoposicionament, que en el món actual són pràcticament tots, ja que cada dia més, qualsevol aplicació es concep en el territori i en una ubicació. Així, l'assignatura pot ser útil per a professionals que es vulguin dedicar a sectors tan dispars com serveis d'assistència i rescat (SAR), espai, aeronàutica, serveis de valor afegit en comunicacions mòbils, entre molts altres.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible tenir coneixements bàsics de: 
Matemàtiques: resolució de sistemes d'equacions i geometria euclídea del pla. 
Bases de dades: a nivell fonamental.

Amunt

Per cursar l'assignatura és imprescindible haver superat: Matemàtiques I

Es recomana haver cursat (encara que no és imprescindible): Bases de dades i Física I.

Amunt

Competències del Grau de Tecnologies de Telecomunicació (el text correspon a l'oficial del BOE) en què s'emmarca l'assignatura:

 • 3. Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • 11. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria


Objectius:

 • Saber quin paper juguen els SIG i els sistemes de geoposicionament a la nostra societat.
 • Entendre quines dificultats té representar la Terra sobre una superfície.
 • Comprendre els diversos sistemes de coordenades i projeccions que hi ha i què vol dir cadascun.
 • Saber quins tipus de mapes hi ha.
 • Saber com es guarda la informació geogràfica.
 • Entendre què és i què no és un SIG.
 • Saber quines aplicacions pot arribar a tenir un SIG i ser capaç de pensar-ne de noves.
 • Saber què és un sistema de geoposicionament i quins serveis pot arribar a oferir.
 • Entendre com funciona un sistema de geoposicionament.
 • Saber quines són les últimes tendències en el món dels SIG.
 • Saber crear un mash-up.

Amunt

MÓDULOS BREVE DESCRIPCIÓN
1. Introducción a los SIG Porque se hace este asignatura? Qué papel juegan los SIG en el mundo actual? Qué es la geotelemàtica? Estas y otras preguntas se responden en este módulo. Es un módulo de contextualización que permite situarse y saber de que irá la asignatura.
2. Cartografía y geodesia. Cómo se puede situar un punto sobre la superficie de la Tierra? Cómo se puede representar la superficie de la Tierra? Cómo son los datos cartográficos? En este módulo se responden estas y otras preguntas sobre uno de los elementos básicos de los SIG: la cartografía. Se explica cómo representar un punto sobre una esfera, qué sistemas de coordenadas hay y cómo se puede pasar a una representación bidimensional (y.e. un mapa). Además, se motren los diversos tipos de datos geográficos para poder almacenarlas.
3. Bases de datos geográficos Si en el módulo 2 se ha visto cómo es la información que aparece en un SIG, aquí se ve cómo se almacena esta información: las bases de datos geográficas. En estas bases de datos no tan sólo se tiene que almacenar información alfanumérica, sino también gráfica, y además de una manera que permita explotar esta información.
4. Sistemas de información geográfica

Este se podría decir que es el módulo central de la asignatura. En él convergen todos los elementos que han aparecido hasta ahora y se explica qué es un SIG, su arquitectura, los tipos que hay, etc. También se explica qué NO es un SIG, puesto que hay sistemas cercanos que a menudo se confunden.

También se hace una descripción de varias aplicaciones que puede llegar a tener un sistema como este, y se explican las peculiaridades de un proyecto SIG.

5. Geotelemática Una vez vistos los SIG y sus aplicaciones, se da un paso más y se muestra un entorno en el cual son un agente más: el de la geotelemàtica, es decir, las aplicaciones de telemática basadas en geoposicionament. En este módulo se muestran sistemas en funcionamiento como los sistemas GPS o GLONASS, pero también sistemas de futuro, como el GALILEO. No sólo se muestra su funcionamiento, sino también cuáles son sus aplicaciones y servicios de valor añadido.
6. Nuevas tendencias SIG. Finalmente, se explican algunas tendencias en el mundo del SIG que parece que están adquiriendo especial relevancia, como la creación de portales que usan GoogleMaps. Los conocidos como Mash up's.

 

La asignatura se complementa con el desarrollo de un trabajo práctico a lo largo de la misma.

Amunt

Sistemes d'informació geogràfica i geotelemàtica PDF

Amunt

L'estudiant disposarà en PDF dels materials didàctics corresponents a tots els mòduls de l'assignatura.
D'altra banda, a l'aula trobarà el material necessari per dur a terme la pràctica, que inclourà, entre d'altres un programari de Sistemes d'Informació Geogràfica.

També es donarà accés a diversos fòrums i planes web que són part constituent del món dels SIG.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt