Mobilitat i logística Codi:  15.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les característiques pròpies del sector turístic fan de la logística una funció fonamental per a leficiència duna activitat econòmica. L'activitat turística implica desplaçaments i, per tant, la disposició de tots els factors necessaris en el lloc, la quantitat i el moment adequats és una condició essencial perquè l'activitat turística es pugui dur a terme. La funció logística, en aquest sentit, no només afecta l'oferta, és a dir, la disposició dels recursos adequats per part de les empreses, sinó que també afecta la demanda des de l'òptica de la mobilitat.

Des del punt de vista de l'oferta, l'activitat logística suposa una font important d'avantatges competitius. En aquest sentit, una planificació òptima dels aprovisionaments, de les operacions de prestació del servei turístic i de la distribució contribuirà a millorar l'eficiència de l'activitat, reduint costos i diferenciant el servei. Hem de tenir en compte que l'activitat empresarial, cada cop més, es duu a terme mitjançant organitzacions altament descentralitzades en què la gestió de les operacions logístiques té una perspectiva cada cop més complexa en integrar les activitats de diferents empreses. El model que permet analitzar aquesta activitat amb profunditat és el model de Supply Chain Management. Alhora, hem de tenir en compte que l'activitat turística i la seva logística està molt condicionada pels criteris de sostenibilitat en un context de creixent ús de les tecnologies digitals. En aquest sentit, la logística inversa i l'e-logistics seran els conceptes clau que ens ajudaran a entendre aquestes tendències.

D'altra banda, des del punt de vista de la demanda, en aquesta assignatura es fa una anàlisi de la mobilitat turística. Des d'aquesta perspectiva, és fonamental entendre la relació existent entre transport i turisme, en el marc de models explicatius dels fluxos turístics i de les xarxes de transport a partir de la teoria de grafs, però també dels diferents tipus de mobilitat involucrada: la mobilitat entre destinacions i la mobilitat a destinació.

Aquesta assignatura contribuirà a una comprensió més gran de la relació entre mobilitat, logística i turisme. Per això, es treballaran els conceptes bàsics d'aprovisionament i distribució logística, s'introduiran les cadenes de subministrament per a empreses turístiques, es detallaran les diferents innovacions i tecnologies que podem trobar a la logística turística. I, finalment, s'exposarà el concepte de mobilitat turística, amb totes les particularitats i implicacions.

L'aproximació seguida al llarg de l'assignatura podrà vincular-se, en alguns casos de forma implícita i d'altres explícita, amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13 de l'ONU: Adpotar mesures urgents per combatre'n el canvi climàtic i els efectes.

Amunt

L´assignatura forma part del pla d´estudis del Grau en Turisme. En concret, és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que forma part del mòdul de Direcció i Gestió de l'Empresa i que s'imparteix al semestre de primavera. Per als estudiants que segueixin les recomanacions de matrícula oficials, aquesta assignatura es proposa per al 6è semestre de la titulació (tercer curs).

Amunt

L'assignatura no es projecta en un camp professional particular, sent de gran utilitat per a tots aquells professionals que puguin tenir associades responsabilitats logístiques o de mobilitat a les seves respectives organitzacions.

Amunt

Coneixements previs
 
Per realitzar aquesta assignatura és necessari tenir uns coneixements bàsics d'organització d'empreses i de les diferents àrees de valor de l'empresa, principalment de l'àrea d'operacions

Amunt

N/A

Amunt

Competències específiques

 • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, temporal, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per generar coneixement rellevant per la gestió d´organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.  

Competències transversals

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l´activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.    

Objectius generals

 • Estudiar els fonaments de l'activitat d'aprovisionament i distribució en el marc de l'activitat turística.
 • Conèixer els aspectes fonamentals del model de Supply Chain Management.
 • Entendre les bases de la logística internacional.
 • Analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en l'activitat logística de les empreses turístiques.
 • Conèixer la relació entre l'activitat logística al sector turístic i la sostenibilitat mediambiental.
 • Comprendre la relació existent entre el transport i el turisme.
 • Analitzar els components bàsics de la mobilitat turística i entendre les seves relacions internes.
 • Conèixer i saber aplicar eines bàsiques per a la gestió de la mobilitat turística. 

Amunt

Mòdul 1. Fonaments de logística

1. Introducció a la logística

1.1. Concepte de logística

1.2. Logística integral

1.3. Pla logístic

2. Logística d'aprovisionament

2.1. Anàlisi de necessitats o planificació de la demanda

2.2. La funció de compres

2.3. Gestió d'existències

2.4. Emmagatzematge

3. Logística de distribució

3.1. Distribució física i distribució comercial

3.2. Models de distribució física

3.3. Models de distribució comercial

3.4. Gestió del transport

Mòdul 2. La cadena de subministrament en l'empresa turística

1. La cadena de subministrament

1.1. Nivell de coordinació

1.2. Enfocament a productes o serveis

1.3. Grau d'eficiència operativa de la cadena de subministrament

2. Elements de la cadena de subministrament

2.1. Els diferents rols de la cadena de subministrament

2.2. La gestió dels fluxos

2.3. Els canals de distribució

2.4. Processos de la cadena de subministrament aplicats al sector turístic

3. Cadena de subministrament vs cadena de valor

3.1. La cadena de valor

3.2. El paper de la cadena de subministrament en la cadena de valor

4. Decisions estratègiques en la cadena de subministrament

4.1. Estructura vs infraestructura

4.2. Comprar vs produir

4.3. Subcontractació vs integració

4.4. Disseny del flux de materials: push, pull o ajornament

5. Disseny del producte o servei

5.1. Equip d'innovació

5.2. Generació d'idees

5.3. Avaluació i selecció .

5.4. Prototips i proves de mercat

5.5. Decisions estratègiques i operatives sobre la cadena de subministrament

5.6. Industrialització i llançament al mercat

5.7. Seguiment i millora continuada

6. Cap a una cadena de subministrament àgil

6.1. Modularitat i comunalitat

6.2. Estandardització

6.3. Lean manufacturing

6.4. Logística de resposta ràpida o quick response manufacturing (QRM)

6.5. Millora contínua (PDCA)

7. Indicadors

8. Responsabilitat social i cadena de subministrament responsable

8.1. Cap a una cadena de subministrament responsable

8.2. Beneficis de la responsabilitat social corporativa i la responsabilitat ambiental

Mòdul 3. Innovacions i noves tecnologies per al sector logístic

1. Tecnologies de la informació i la comunicació per a la gestió logística.

1.1. Principals tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la logística empresarial

1.2. Modalitats d'ús de software empresarial

2. Innovacions en operativa logística

2.1. Noves tendències per a l'aprovisionament

2.2. Noves formes de producció

2.3. Nous sistemes d'emmagatzematge i distribució

Mòdul 4. Mobilitat i turisme

1. Mobilitat i turisme. Context general

1.1. Transport i turisme: una relació estreta

1.2. Impactes globals derivats de la mobilitat turística. Problemes de sostenibilitat

2. La interpretació espacial de la mobilitat turística. Fluxos, xarxes i mitjans de transport

2.1. Models descriptius del viatge turístic

2.2. La modelització dels fluxos cap a les destinacions turístiques

2.3. Anàlisi descriptiva de la mobilitat turística. L'anàlisi de les xarxes de transport

2.4. Els mitjans de transport

3. La gestió de la mobilitat en les destinacions

3.1. La gestió dels fluxos turístics en les destinacions. Eines de control i redistribució de la mobilitat

3.2. Cas d'estudi. Exemples de metodologies per a l'anàlisi del comportament espacial del turista urbà

4. El nou paradigma de la mobilitat en turisme

4.1. Noves mobilitats, nous perfils de turistes

4.2. La mobilitat a la ciutat turística actual

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través del NIU disponible a la pròpia activitat, així com a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Recursos d'aprenentatge".

En línies generals, es disposa de dos tipus de recursos d'aprenentatge:

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics es corresponent amb mòdusl textuals editats majoritàriment per la universitat. Es proporcionen en format digital i estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què es poden trobar els materials són html, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

  Els mòduls docents d'aquesta assignatura han estat descrits a l'apartat de "continguts" d'aquest Pla Docent.
 • Recursos externs. Un conjunt de recursos de tipologia diversa (principalment articles, capítols de llibre, casos d'estudi i videos) que serveixen de suport i acompanyament, estant disponibles a l'aula de l'assignatura. Tot i que aquests recursos s'han seleccionat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant l'estudi individual, al mateix temps poden servir per potenciar el debat i el treball en grup.

  Els recursos externs disponibles a l'aula són els següents:

Repte 1:

 • Article: Un análisis de la mejora en el aprovisionamiento en instalaciones hoteleras en La Habana
 • Capítol: El turismo de eventos y su proceso logístico
 • Video: A brief introduction to tourim supply chains

Repte 2:

 • Article: Household logistics in Tourism Supply Chain
 • Casos d'estudi: Casos pràctics de cadena de subministrament
 • Capítol: La logística inversa

Repte 3:

 • Article: Last mile logistics and tourist detinations in the Caribbean
 • Capítol: Internet, el turisme i els events
 • Capítol: Canal urbano de distribución

Reptes 4 i 5:

 • Article: Movilidad turística e integración: teoría y métodos para su abordaje
 • Article: La movilidad turística en la Isla de Lanzarote
 • Video: Greener Snowsports - Transport

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt