Disseny visual i expressió gràfica Codi:  16.513    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Disseny visual i expressió gràfica suposa una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta, de forma equilibrada, aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny. L'objectiu central de l'assignatura és dotar l'estudiant de les eines conceptuals essencials del disseny (organització i jerarquia compositives, ús de fonts tipogràfiques, gestió del color, etc.) que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny.

Al tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa especial èmfasi en la metodologia projectual del disseny, així com en possibles aplicacions a l'àmbit específic de el disseny i gràfica audiovisual. Aquesta assignatura resulta, doncs, de gran interès per a tota aquella persona que s'enfronta en un moment o altre a la creació i disseny d'un determinat projecte gràfic.

Amunt

L'assignatura manté relació amb altres assignatures del Grau en Comunicació com Taller d'audiovisual experimental.

Amunt

Aquesta assignatura és bàsica per a qui vol introduir-se i desenvolupar la seva carrera en el món de la comunicació visual, i, especialment, multimèdia. Les sortides professionals que pot aportar són totes aquelles relacionades amb els àmbits de la comunicació i de la expressió visual.

Amunt

No cal tenir cap coneixement previ per a poder assolir els continguts proposats en l'assignatura.

Amunt

Encara que no és imprescindible, és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els i les estudiants tindran accés des del primer dia, a l'aula, al Pack Adobe, així com a Inkscape i The Gimp, per familiaritzar-s'hi, si ho desitgen.

Els consultors/es de l'assignatura recomanen, per a aquelles persones que no han tingut cap contacte previ amb programari de disseny, que triin un únic programari. 

Així doncs, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

 Objectius generals

 • Comprendre els fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per
  obtenir els resultats gràfics desitjats.
 • Iniciar-se en la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
 • Conèixer els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
 • Fer ús de diferents processos i metodologies d'ideació i creació de gràfics i imatges digitals.
 • Dominar els condicionants tècnics i produir projectes gràfics per a diferents entorns i aplicacions.

Competències generals

 • CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

Competències transversals

 • CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT2 - Capacitat de comunicació en llengua estrangera (anglès).

Competències específiques

 • CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • CE13 - Capacitat d'editar continguts multimèdia.

Resultats d'aprenentatge

 • Aplicar fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per al desenvolupament de treballs i projectes gràfics.
 • Utilitzar la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
 • Identificar els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
 • Reconèixer les característiques i recursos propis de la imatge digital.
 • Elaborar programes d'identitat gràfica.
 • Establir relacions entre imatge i so, així com delimitar les característiques del fenomen audiovisual.
 • Aplicar de forma bàsica les principals metodologies de lectura de la imatge.
 • Contrastar diverses manifestacions de la comunicació audiovisual al llarg de la història.
 • Descodificar els fenòmens contemporanis de la comunicació audiovisual en el context de la història de la cultura.
 • Definir les tasques de la realització en el context d'un projecte audiovisual durant les diferents fases de la seva producció.
 • Identificar les variables principals de les tasques de realització amb relació al medi i les característiques del producte audiovisual.
 • Planificar adequadament la utilització dels mitjans tècnics i creatius en un programa de producció multicàmera, gravat o en directe.
 • Aplicar, des de la perspectiva de la realització, tots els recursos necessaris, tècnics i expressius, del muntatge d'imatge i so, durant el procés de la postproducció audiovisual.
 • Aplicar fonaments conceptuals i tècnics en la construcció d'un discurs comunicatiu mitjançant l'ús de la fotografia.

Amunt

1. Identitat i comunicació gràfica

     1.1. El procés de disseny

     1.2. Conceptes bàsics de disseny gràfic

     1.3. Gràfics digitals

2. Disseny editorial, disseny publicitari

     2.1. Disseny editorial

     2.2. Tipografia i composició tipogràfica

     2.3. Disseny i creativitat gràfica

3. Disseny, narrativitat visual i interactivitat

     3.1. Disseny audiovisual

     3.2. Disseny d'elements seriats i narrativa digital interactiva

     3.3.Disseny i usabilitat

 

Amunt

Material Suport
Projecte II: disseny editorial Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura  -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Així mateix, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

ARNHEIM, R. (1995). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma.  

DONDIS, D.A. (1985) La sintaxis de la imagen; introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.

FERNÁNDEZ-COCA, A. (1998). Producción y diseño gráfico para la world wide web. Barcelona: Paidos.

RÀFOLS, R.; COLOMER, A. (2003). Diseño audiovisual. Barcelona: Gustavo Gili.

SOLANA, G.; BONEU, A. (2007). Uncredited: diseño gráfico y títulos de crédito en el cine. Barcelona: Index Books.

Amunt

Disseny Visual i expressió gràfica és una assignatura que aporta la base teòrica pel desenvolupament posterior de diferents productes visuals. Per aquest motiu, proposem un seguit d'exercicis que posen en pràctica allò que es presenta al llarg del curs de forma teòrica.

La capacitat d'anàlisi i critica visual és un altre dels objectius a assolir a l'assignatura i per aquest motiu es proposarà als i les estudiants que siguin ells i elles mateixes les que facin una crítica i valoració de les pràctiques realitzades pels companys i companyes. S'obrirà sempre un espai de debat al voltant de cada exercici d'avaluació continuada. Tammateix, s'aniran presentant altres continguts, com pàgines web o d'altres exemples gràfics, per a que l'alumnat pugui participar en un espai de reflexió i anàlisi.

En aquesta assignatura hem optat per l'avaluació continuada perquè facilita molt l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts, ja que es va construint, de manera modular, el coneixement de l'assignatura. Les activitats d'avaluació continuada s'hauran de lliurar la data indicada (veure l'apartat temporalització) a la Bústia d'Avaluació Continuada. S'enviaran en el format requerit, i habitualment acompanyades d'una petita memòria escrita. Aquest arxiu, portarà per nom el cognom de l'estudiant i les següents sigles PAC (prova d'avaluació continuada) i el número de l´activitat; per exemple per l'activitat 1 seria: "cognomPAC1.doc".

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'estudiant haurà de lliurar obligatòriament les 3 proves d'avaluació continuada proposades. En cas de superar l'avaluació continuada (obtenint una qualificació de C+, B o A) l'estudiant mantindrà aquesta nota com a nota final.

L'avaluació continuada consisteix en la realització de tres activitats. La participació en propostes complementàries, tot i no ser obligatòria, és molt recomanable. Cada activitat tindrà un valor igual (33,33%) en la qualificació final, i la participació en els debats pot aportar fins un 10% que serveix per pujar nota.

Convinem a remarcar la importància de l'originalitat i la creativitat personal dels resultats. Cal defugir l'ús literal i acrític d'elements i de plantilles de disseny predissenyades. En cas de fer-ne ús, es considerarà un dèficit de disseny, així com l'incompliment de les condicions de l'encàrrec.

Descripció de les activitats d'avaluació continuada:

PAC 1. Identitat i comunicació gràfica
PAC 2. Composició i jerarquització de la informació visual
PAC 3. Disseny i narrativitat visual

Participació en debats i activitats complementàries: fins a 10% sobre la nota obtinguda

És altament recomanable que els estudiants participin en els debats proposats que consistiran en l'anàlisi crítica (sempre amb to positiu) de les PAC dels seus companys i altres proposats. Per a l'avaluació d'aquesta activitat, el consultor tindrà en compte la qualitat de les intervencions, l'elaboració dels arguments, la continuitat amb la resta d'aportacions, originalitat i no repeteció, etc. Aquesta participació no resta sobre el conjunt de la nota, si no que se sumarà en un màxim d'un punt a la mitjana en cas de ser valorat possitivament.

Avís sobre plagi

El sistema d'avaluació a la UOC és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter individual. Això significa que no es permet la presentació de treballs no originals (és a dir, còpies/plagis de treballs amb autoria diferent a la de l'estudiant que presenta l'exercici). De la mateixa manera, tot i que és molt recomanable l'ús de bibliografia i fonts d'Internet) per donar solidesa als treballs, la no referència o citació a les mateixes (sigui quin sigui els seu format: text, vídeo i audio), així com el seu ús abusiu serà considerat un plagi.

El lliurament d'una activitat copiada total o parcialment d'un altre treball o el plagi de fonts no citades comportarà la consideració de l'activitat com a suspesa (D) i automàticament l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen per tal de superar l'assignatura. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant/s mitjançant un missatge a la seva bústia personal. Així mateix, el consultor informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat amb l'assignatura (Professor Responsable d'Assignatura i Director del Programa).

Amunt

En aquesta assignatura NO hi ha l'opció d'Avaluació Final.

Aquesta assignatura només es pot superar a través de l'Avaluació Contínua (EC). La nota final d'Avaluació Contínua es converteix en la Nota Final (NF) de l'assignatura.

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.5. Cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no podrà excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.

El Consultor, amb el vist-i-plau del Professor Responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre d'altres consideracions.

Amunt

L'estudiant rebrà feedback sobre els seus treballs i pràctiques d'avaluació de forma general i també de forma individualitzada, tant en les fases inicials dels treballs com en les finals.

Amunt