Comunicació: Teories i tècniques Codi:  20.000    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El disseny comunica. I la comunicació es pot dissenyar.
Comunicació: Teories i tècniques és una assignatura bàsica del Grau en Disseny i Creacions Digitals que aborda la importància de la comunicació en aquest àmbit des d'una doble perspectiva: la teòrica (que permet entendre com funcionen els processos comunicatius) i la pràctica (que aporta tècniques, per exemple, les de la retòrica, per saber comunicar amb eficàcia).

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura en el tercer trimestre lectiu tot i que, per la seva naturalesa bàsica, no requereix de coneixements específics previs en aquest mateix grau. Tanmateix, haver superat matèries com Fonaments del disseny gràfic o Història, teoria i crítica del disseny pot ajudar a executar amb més seguretat els reptes que comporta.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els comuns als que es preveuen al grau perquè per a tots ells la comunicació ha de ser una competència bàsica. Dissenyadors gràfics, audiovisuals, web, d'interfícies i editorial, creadors d'apps, animadors, il·lustradors, directors d'art i creatius, infògrafs, visualitzadors de dades, gestors o crítics del disseny i comissaris d'exposicions gràfiques necessiten de la comunicació en el seu desenvolupament professional. És més: han d'exercir com a comunicadors.

Amunt

Aquesta no és una assignatura de llengua, per tant, s'entén que els estudiants tenen competències en expressió oral i escrita de nivell universitari. Atès que una de les eines de comunicació és el llenguatge escrit, les faltes ortogràfiques o sintàctiques penalitzaran i poden comportar el suspens d'un exercici.

La llengua de l'aula serà el català, però els estudiants poden comunicar-se i lliurar els treballs tant en català com en castellà.

Amunt

Els objectius de Comunicació: teories i tècniques es concretaran en els resultats d'aprenentatge següents:

- Coneixement dels principis que regeixen la percepció i comprensió dels missatges (sobretot visuals).
- Coneixement de les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.
- Aplicació de les bases de la comunicació visual a la creació d'imatges pròpies a partir de diferents tècniques.
- Capacitat per construir relats en diferents suports, formats i mitjans.

Les competències bàsiques que es treballen en aquesta assignatura són que els estudiants demostrin:
- Posseir i comprendre coneixements en l'àrea d'estudi.
- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Les competències generals que es tracten són:
- Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer-ne les implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.

I, en concret, les competències específiques són:
- Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van adreçats i les particularitats de l'encàrrec, aplicant-hi un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
- Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats als casos per resoldre.
- Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra-argumentacions sòlides i solvents.

Amunt

En l'assignatura s'identifiquen aquells corrents de pensament que han aprofundit en la relació entre el disseny de missatges i la recepció dels mateixos, tenint en compte el context de la comunicació existent. Seguidament s'analitzen les estratègies comunicatives i es posen en pràctica a través d'activitats diverses. Els continguts contemplen aquests temes principals:

- Les teories de la comunicació.

- Semiòtica per a dissenyadors.

- Psicologia de la percepció.

- Retòrica.

- Recursos comunicatius del dissenyador.


Amunt

Entrevista a expert Audiovisual
L'estudi de les teories de la comunicació i la informació PDF
Crear una realitat PDF
Comunicació PDF
Influència en la matèria PDF
Ou aglutinador: L’estudi de les teories de la comunicació i la informació Web
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi XML
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi DAISY
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi EPUB 2.0
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi MOBIPOCKET
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi KARAOKE
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi HTML5
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt