Ètica i sostenibilitat en el disseny Codi:  20.002    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tot el que projectem, els éssers humans, forma part del nostre món. Per tant, el disseny del món no és neutre: vehicula, materialitza i habilita determinades formes de pensament. En aquesta assignatura abordarem de quina manera el disseny i les maneres de dissenyar, materialitzen determinats valors i normes. També veurem de quina manera el disseny pot relacionar-se millor amb l'ètica i la sostenibilitat. En definitiva, com el disseny es posa al servei de la reflexió ètica.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura és de tipus teòric i pràctic. Al mateix temps que treballem aspectes metodològics, essent els seus continguts i competències d'ordre transversal i aplicables al conjunt de coneixements adquirits a la resta d'assignatures del Grau. Acompleix, per tant, una funció fonamental a l'hora d'articular les diferents aproximacions i perspectives presents en el Grau de Disseny i Creació Digital: unir aspectes conceptuals, instrumentals i projectuals de la professió. Aquesta dimensió social aplicada a la pràctica del disseny és consubstancial i vertebradora del pla d'estudis.

Amunt

Avui en dia tota pràctica de disseny ha de tenir en compte aquesta aproximació ètica i reflexiva sobre les visions del món que materialitzem amb els nostres projectes. Tota activitat projectual ha de preguntar-se per la responsabilitat del professional quan "fa món". Farem especial atenció al procés projectual, productiu, de venda i consum.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. Tot i que és recomenable tenir coneixements d'història, teoria i crítica del Disseny. També és interessant tenir coneixements de metodologies del Disseny.

Amunt

Aquesta assignatura té com a competència associada la capacitat de comprendre textos en llengua anglesa. Alguns dels textos bàsics que el consultor donarà per llegir són en anglès. Tot i que farem resums, i altres tipus d'ajuts, per  facilitar la comprensió i interpretació dels textos.

Amunt

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny;
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny;
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny;
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny;

Amunt

 • Reflexió sobre la relació entre ètica i disseny.
  • ¿És una relació desde l'inici o és nova?
  • Responsabilitat del dissenyador/a en la construcció del món material que ens rodeja i en la transformació social.
  • Conseqüències de no tractar les qüestions ètiques en el disseny.
  • Necessitat de l'ètica en el disseny i el paper del professional del disseny en la relació entre ambdós aspectes.
 • Drets i deures dels/les dissenyador/es a partir de l'anàlisi de codis deontològics.
  • Definició de codi deontològic.
  • Anàlisi de codis deontològics.
  • Nova proposta de drets-deures.
 • Análisi del cicle de vida de productes, sistemes i serveis desde criteris de sostenibilitat.
  • Projecte.
  • Producció.
  • Distribució.
  • Emmagatzematge.
  • Venda.
  • Consum.
  • Ús.
  • Gestió final.
 • Redisseny i sostenibilitat.
  • Estudi d'estratègies per al disseny sostenible de productes, sistemes i serveis que prioritzin, també, aspectes ambientals i socials.
  • Aplicació d'eines i metodologies per al redisseny amb criteris sostenibles i ètics de projectes ja existents.

Amunt

Ètica, filosofia moral i política PDF
Blog de ética y sostenibilidad en el diseño Web
El diseño a comienzos del siglo XXI: nuevas filosofías y ámbitos de actuación XML
Disseny, sostenibilitat i consum conscient XML
Disseny, sostenibilitat i consum conscient DAISY
Disseny, sostenibilitat i consum conscient EPUB 2.0
Disseny, sostenibilitat i consum conscient MOBIPOCKET
Disseny, sostenibilitat i consum conscient KARAOKE
Disseny, sostenibilitat i consum conscient HTML5
Disseny, sostenibilitat i consum conscient PDF
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco XML
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco DAISY
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco EPUB 2.0
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco MOBIPOCKET
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco KARAOKE
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco HTML5
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco PDF
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent XML
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent DAISY
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent EPUB 2.0
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent MOBIPOCKET
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent KARAOKE
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent HTML5
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent PDF

Amunt

S'especificaran pel consultor dins l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt