Gestió del disseny Codi:  20.012    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els continguts i habilitats relacionats amb la gestió del disseny i la seva integració en l'empresa s'articulen en aquesta assignatura, mostrant el disseny com a activitat i com a mètode que aporta valor en qualsevol organització, independentment de la seva focus productiu.

La gestió de projectes de disseny té com a objectiu la comprensió de tots aquells factors de gestió imprescindibles per afrontar un projecte de disseny, com són la correcta definició del projecte, la planificació temporal, la gestió dels recursos, el lideratge, el treball en equip, la prevenció dels riscos, etc.

La seva finalitat és iniciar al futur dissenyador en el coneixement de la relació correcta entre el disseny i les altres àrees d'una empresa. La gestió del disseny, consisteix en una activitat programada, que permet una interrelació de totes les àrees de l'organització, per aconseguir els objectius de l'empresa.

El gestor del disseny al enfrontar-se a un projecte, es relacionarà amb totes les parts involucrades de l'empresa, partint de les directrius marcades per l'adreça en política de disseny, estratègia empresarial, departament de màrqueting, operacions, qualitat, enginyeria i desenvolupament.

Amunt

L'assignatura de Gestió del Disseny s'emmarca dins de l'àrea humanística i amb la visió més empresarial de tot pla docent. El coneixement de l'entorn professional en què ha de conviure la pràctica del futur dissenyador resulta d'especial rellevància per als alumnes del Grau en Disseny. L'assoliment de les competències relacionades amb els coneixements socials, estratègics, tàctics i operatius del món de l'emprenedoria, el sistema econòmic i el marc normatiu i legal on hauran de treballar, així com les principals eines i tècniques de gestió del projecte són els objectius principals d'aquesta matèria i han de permetre als alumnes d'establir un ordre lògic dels diferents nivells d'intervenció en l'adreça i l'execució del projecte de disseny.

Aquesta assignatura s'integra en l'últim curs del Grau tancant així el curs acadèmic i iniciant el rol del dissenyador cap al món real i empresarial.

Amunt

Formem a professionals capaços de treballar amb el llenguatge gràfic i crear productes de comunicació tant per a suports digitals com analògics, amb domini de les noves tecnologies i els procediments tradicionals. Un expert amb visió generalista de tot el procés proyectual. Amb coneixements de la producció, de l'ús dels materials i capacitat d'interpretar les lleis del mercat. Un gestor del disseny analític, amb voluntat de seduir i persuadir, de donar respostes individuals i col·lectives en un entorn global i local capaç d'entendre la seva complexitat. Un professional conscient de la importància i la influència tant del rol del dissenyador en l'empresa, com del disseny gràfic en la comunicació, la transmissió de la informació, la transformació i aportar una millora social.

Amunt

Per tal de desenvolupar correctament aquesta assignatura l'alumnat ha d'haver adquirit els coneixements previs de tot el procés projectual i metodologies del disseny. No obstant per tancar el cercle en l'apartat de recursos trde l'assignatura trobareu tota la informació necessària per afrontar els 2 nous reptes que es plantegen desde Gestió del Disseny.

Amunt

  • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals;
  • Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.

Amunt

On i com actuen els professionals dels disseny?

El rol i els perfils del dissenyador.
El marc d'actuació del dissenyador.
La planificació del projecte de disseny.
La gestió dels recursos.
El pla d'empresa.

Com s'ha de dirigir i gestionar el disseny?

El disseny i la seva funció.
El disseny i l'empresa.
El disseny i el mercat.
El procés, els mètodes i les eines.
El brífing de disseny.
La planificació i l'avaluació del disseny.

Com s'ha de desenvolupar el projecte?

La planificació, l'organització i el control del projecte.
Les tècniques de programació.
La gestió dels recursos.

Com s'ha d'organitzar i controlar el projecte?

El projecte bàsic i el projecte executiu.
Normativa, organització i control del projecte.
Els recursos digitals.

Amunt

Design Toolkit Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt