Taller de dibuix Codi:  20.024    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'objectiu d'aquesta assignatura és convidar-vos a experimentar i reflexionar sobre la pràctica del dibuix en relació amb el disseny, donant-li valor com a eina d'anàlisi, exploració, expressió i coneixement. La premisa del Taller és que tots sabem dibuixar. No obstant, hi ha punts de partida i bagatges diversos i, per tant, resultats també diferents. El més important, i allò que es valorarà, són el procés i l'evolució de cadascú. En la majoria dels casos l'aprenentatge no serà immediat. A dibuixar s'aprèn dibuixant i experimentant. Equivocar-se és un valor, ja que l'"error" conscient és una de les principals vies d'aprenentatge i de descobriment de nous llenguatges.

El dibuix que ens interessa desenvolupar hauria d'estar ple d'intencions, essent més conceptual que formal: una eina comunicativa, creativa i resolutiva. Entrenarem la mà, o les mans, i la seva connexió amb el món de les idees. Treballarem el coneixement i l'aplicació de diverses tècniques "analògiques", en la mesura en que aquestes siguin necessàries per a adquirir llibertat creativa i de pensament. També reflexionarem sobre el nostre treball i el dels altres.

Amunt

Es tracta d'una assignatura inicial que està molt relacionada amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada per a que li trobis utilitat i la puguis aplicar especialment als diferents Projectes.

Amunt

L'objectiu és aplicar el dibuix a les pràctiques del disseny però considerem que el dibuix és un llenguatge i una eina que pot ser útil a qualsevol camp professional.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura inicial, s'enten que no tothom tindrà coneixements previs de dibuix. Si bé pot ser útil tenir-ne, el més important és la progressió d'aprenentatge que es produeixi, sigui quin sigui el punt de partida.

Amunt

Es recomana cursa-la els primers semestres del Grau.

Amunt

  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
  • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
  • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com digitals.

Amunt

El dibuix com a pràctica d'observació

El dibuix com a eina descriptiva i analítica d'objectes, cossos i espais

El dibuix com a forma narrativa i expressiva

El dibuix com a estratègia transformadora

Possibilitats conceptuals del dibuix

Context, història i materials

Amunt

Dibuix i disseny de la documentació sobre l'espai de treball i altres recursos PDF
Perspectiva axonomètrica o la reconstrucció objectual Audiovisual
Tràiler dibuix tècnic Audiovisual
El sistema dièdric o la desconstrucció de la nostra visió Audiovisual
Perspectiva cònica o la ciència de la representació de la mirada Audiovisual
El dibuix tècnic: eina d’eines Audiovisual
Art Toolkit Web
Un viatge pel dibuix Web
Conceptes i referents de dibuix Web
Tutorial de perspectiva Audiovisual
Organitzar i desorganitzar sabers amb diagrames Audiovisual
Ossos, músculs i greix: traçar la figura humana Audiovisual
Laboratori de documentació Web

Amunt

Aquests són els recursos docents, materials i eines principals amb els que treballarem en aquesta assignatura. Es tracta de materials d'accés digital.

El llibre Dibujo y proyecto de Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek

  • Aquest és un llibre extens i amb un enfocament per a l'arquitectura, però no t'espantis! Farem servir algunes parts d'aquest llibre per abordar algunes de les activitat del curs. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

L'espai web Un viatge pel dibuix de Carlos Ruiz Brussain

  • En aquest espai trobaràs d'una banda textos explicatius i reflexius sobre diversos aspectes de la teoria i la pràctica del dibuix i d'una altra banda també trobaràs enllaços d'interès sobre temes relacionats.

Art Toolkit

  • Es tracta d'una web amb informació sobre materials i instruments pel dibuix i per altres assignatures expressives del Grau. Amb aquestes fitxes durant el transcurs de l'assignatura podràs decidir quins materials hauran de configurar el teu propi Laboratori de disseny a casa

El blog del Laboratori de documentació

  • És un repositori de recursos sobre utilització de bibliografia i altres recursos i formes de documentació del procés creatiu

Materials de dibuix propis

A banda dels recursos disponibles a l'aula o a la UOC, per aquest Taller haureu de disposar d'uns mínims materials de dibuix i condicions de treball. No es demanaran marques ni qualitats concretes, però val la pena escollir amb cura els estris amb què volem treballar. No és una qüestió de preus sinó de consciència del mitjà. Els materials bàsics que hauríeu de tenir a mà per iniciar el Taller són:

Llapis dur, mig i tou
Carbonets
Esfumí
Fixador
Goma de plàstic/mal·leable/maquineta
Retolador de punta flexible (3 colors)
Tinta xinesa
Pinzells
Plumilla
Paper de dibuix (mín.DinA5 - màx.DinA3)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt