Disseny generatiu Codi:  20.029    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Entenem per disseny generatiu aquell que utilitza els principis de computació per a generar els resultats, ja sigui per a personalitzar un disseny, per generar de forma algorítmica o per incloure factors com el temps, l'aleatorietat o la co-creació en una producció gràfica, ja sigui en paper o en format digital.

L'assignatura utilitza Processing per als resultats en paper i P5js per a resultats en pantalla. Seguint els principis proposats per John Maeda amb els seus Reactive Books i la introducció del concepte de Disseny Computacional, i recollint breument la tradició de l'Art Generatiu, l'assignatura proposa una metodologia basada en la pràctica.

Els materials docents de l'assignatura recullen 3 casos reals, realitzats per a l'assignatura i en col·laboració amb diversos clients. S'aconsegueix així posar a l'abast dels estudiants els materials originals de la producció dels projectes, acompanyat d'un relat del briefing i el procés creatiu. El repte per a l'estudiant és entendre, apropiar-se i millorar els casos d'ús, tot partint d'una base clara, però explorant les capacitats creatives i l'esperit crític.

Es tanca l'assignatura amb un projecte lliure i propi que ha de servir per demostrar les habilitats i competències adquirides al llarg del curs.


Es recomana per aquells i aquelles que vulguin millorar les seves competències de programació de forma aplicada, creativa i amb una mirada crítica al codi i a les pràctiques de disseny computacional.

 

Amunt

Assignatura optativa que treballa les competències de computació en el disseny gràfic. És imprescindible per a cursar aquesta assignatura haver superat Programació per al disseny i les arts 20.016.

Amunt

 • Disseny gràfic, web i digital
 • Disseny d'informació, visualització de dades i infografía periodística
 • Disseny d'Interacció i instal.lacions interactives
 • Programació creativa. Investigació en el camp de la programació pel disseny i les arts
 • Mapping
 • Visualistes musicals (VJ)
 • Art Digital

Amunt

Cal tenir coneixements bàsics de programació amb Processing, P5js o bé javascript.

Amunt

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CT1 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CG2 - Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i / o cooperativa en entorns digitals.

CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.

CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.

CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.

Amunt

L'assignatura compta amb mòduls teòrics i casos pràctics que l'estudiant haurà d'utilitzar per tal de desenvolupar exercicis pràctics i un projecte final lliure.

Mòduls teòrics:

 • En què consisteix el Disseny Generatiu
 • Estructura d'un disseny generatiu
 • Casos de disseny generatiu
 • Interactivitat


Mòduls pràctics:

 • Cas d'estudi: Cartell per Mercat de La Volta nº 27
 • Cas d'estudi: Etiquetes de vi per a Sottosopra
 • Cas d'estudi: Logotip per la revista online Mosaic


Cada mòdul pràctic conté guies d'ús i els arxius originals de treball de cada projecte.

Amunt

En què consisteix el disseny generatiu? XML
En què consisteix el disseny generatiu? DAISY
En què consisteix el disseny generatiu? EPUB 2.0
En què consisteix el disseny generatiu? MOBIPOCKET
En què consisteix el disseny generatiu? KARAOKE
En què consisteix el disseny generatiu? HTML5
En què consisteix el disseny generatiu? PDF
Estructura d'un disseny generatiu XML
Estructura d'un disseny generatiu DAISY
Estructura d'un disseny generatiu EPUB 2.0
Estructura d'un disseny generatiu MOBIPOCKET
Estructura d'un disseny generatiu KARAOKE
Estructura d'un disseny generatiu HTML5
Estructura d'un disseny generatiu PDF
Casos de disseny generatiu XML
Casos de disseny generatiu DAISY
Casos de disseny generatiu EPUB 2.0
Casos de disseny generatiu MOBIPOCKET
Casos de disseny generatiu KARAOKE
Casos de disseny generatiu HTML5
Casos de disseny generatiu PDF
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta XML
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta DAISY
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta EPUB 2.0
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta MOBIPOCKET
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta KARAOKE
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta HTML5
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta PDF
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra XML
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra DAISY
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra EPUB 2.0
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra MOBIPOCKET
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra KARAOKE
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra HTML5
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra PDF
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic XML
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic DAISY
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic EPUB 2.0
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic MOBIPOCKET
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic KARAOKE
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic HTML5
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic PDF
Joc de miralls: guia per a l'avaluació XML
Joc de miralls: guia per a l'avaluació DAISY
Joc de miralls: guia per a l'avaluació EPUB 2.0
Joc de miralls: guia per a l'avaluació MOBIPOCKET
Joc de miralls: guia per a l'avaluació KARAOKE
Joc de miralls: guia per a l'avaluació HTML5
Joc de miralls: guia per a l'avaluació PDF
Guia d'ús per al material gràfic: 27è Mercat de La Volta PDF
Guia d'ús per al material gràfic: Etiquetes de vi per a Sottosopra PDF
Guia d'ús per al material gràfic: redisseny de la marca de la revista digital Mosaic PDF
Guia d'ús per al material fotogràfic: 27è Mercat de La Volta PDF
Guia d'ús de programació: Cartell per al 27è Mercat de La Volta PDF
Guia d'ús de programació: Etiquetes de vi per a Sottosopra PDF
Guia d'ús de programació: logotip per a la revista en línia Mosaic PDF
Guia d'ús de programació: Plugin Wordpress per a Mosaic PDF
AG_Vectorial_La Volta Programari en línia
AG_Sottosopra Programari en línia
AG_Vectorial_Mosaic Programari en línia
AG_Bitmap_La Volta Programari en línia
AP_La Volta Programari en línia
AP_Sottosopra Programari en línia
AP_Mosaic Programari en línia
AP_Plugin_Wordpress_Mosaic Programari en línia
Interactivitat XML
Interactivitat DAISY
Interactivitat EPUB 2.0
Interactivitat MOBIPOCKET
Interactivitat KARAOKE
Interactivitat HTML5
Interactivitat PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt