Fotografia Codi:  20.031    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La fotografia ha passat de ser un medi  propi de professionals concrets i un sector d'aficionats més o menys ampli, una realitat aquesta de no fa masses anys, a convertir-se en l'actualitat en una eina força comuna i d'ús gairebé universal per part de la major part dels usuaris. Les xarxes socials i els telèfons mòbils han actuat de factor multiplicador en la popularització de la fotografia. Actualment es pot afirmar que pràcticament tothom agafa el rol de fotògraf amb una certa assiduitat en la seva vida quotidiana. Però més enllà d'aquesta difusió de la fotografia lligada a les xarxes socials, cal assenyalar també que el nombre d'usuaris interessats en aprofundir en el coneixement de la fotografia creix dia a dia. Usuaris que, sovint integrats en agrupacions fotogràfiques, combinen la utilització de càmeres amb importants prestacions amb un coneixement important de les possibilitats de l'edició. El laboratori amb líquids i llum vermella que molts aficionats tenien fa uns anys a un racó de casa s'ha convertit en el laboratori digital present a innombrables ordinadors personals. El coneixiement de la fotografia s'ha generalitzat molt.

Al costat d'aquest interès general per la fotografia podem destacar la importància del medi en sectors professionals que com la multimèdia o el disseny no són específicament fotogràfics però que necessiten treballar la fotografia amb criteris i exigències professionals. La fotografia forma part de la producció multimèdia o dels productes de disseny en moltíssimes ocasions. L'adquisició de competències pròpies del procés fotogràfic és una necessitat de professionals de sectors que tot i no ser pròpiament fotogràfics tenen a veure d'una forma o una altra amb la imatge fixa. La fotografia és sense cap mena de dubte, un actiu important dins dels camps de la multimèdia i el disseny.

L'assignatura de Fotografia digital és una introducció al llenguatge i als procediments fotogràfics que té com a target tant aficionats avançats com professionals de la multimèdia o el disseny. Es treballen les bases de quatre grans temes:

 • El llenguatge fotogràfic.
 • Els dispositius de captura i els procediments que intervenen en la construcció de la imatge i el control de la llum.
 • Els procediments d'edició.
 • Els procediments de publicació, centrats aquests especialment en les xarxes socials.

Amunt

Tant en el pla d'estudis del Grau en Multimèdia com en el de Disseny i creació digitals, l'assignatura és optativa. En cap dels dos casos son necessaris requisits previs per poder-la cursar.

Dins del Grau en Mutlimèdia, Fotografia digital es relaciona amb d'altres assignatures com Vídeo, Disseny gràfic, Imatge i llenguatge visual i Composició digital. Forma part de la menció de Comunicació visual i creativitat. 

Dins del Grau en Disseny i creació de continguts digitals l'assignatura forma part del bloc d'optativitat. Per cursar-la cal haver fet prèviament l'assignatura de Fonaments de disseny gràfic i els Tallers de Forma i composició, Color i Tipografia.

Dins de l'Ateneu, l'assignatura forma part de l'àmbit de Competències digitals

 

 

Amunt

Dins dels camps de la multimèdia o el disseny, l'assignatura de Fotografia digital es planteja com una capacitació per al professional d'aquests sectors per assumir encàrrecs fotogràfics fins un cert nivell de complexitat. En aquest sentit es preten enriquir el caracter multidisciplinar dels perfils professionals d'aquests sectors.

Dins del camp professional de la fotografia, l'assignatura és un introducció que obre el camí a possibles vies d'especialització posteriors. 

 

 

Amunt

No calen especials coneixements previs per a cursar aquesta assignatura. En el cas del Grau en Multimèdia és recomanable haver cursat anteriorment Vídeo, Disseny gràfic i Imatge i llenguatge visual. En el cas del Grau en Disseny i creació digitals, hi ha diverses assignatures que s'hauran cursat prèviament i que comparteixen coneixements amb aquesta. 

 

Amunt

L'assignatura de Fotografia digital és una introducció a aquest àmbit de coneixement que focalitza en quatre apartats determinats:

 • El llenguatge fotogràfic.
 • Els dispositius de captura i els procediments que intervenen en la construcció de la imatge i el control de la llum.
 • Els procediments d'edició.
 • Els procediments de publicació, centrats especialment en les xarxes socials.

Metodològicament l'assignatura es basa en l'aprenentatge a través de l'activitat. En aquest sentit es combinen realitzacions pràctiques amb la reflexió i el coneixement teòric que fonamenta els procediments de treball. 

L'estudiant haurà de poder utilitzar un dispositiu de captura per la realització de les activitats pràctiques. Així pot treballar amb càmera rèflex, EVIL, compacta o mòbil. Tot i aixi, en els dos darrers casos, és important que el dispositiu permeti un cert control manual de les funcions. Si bé no és imprescindible sí que és recomanable aquest punt per poder treballar correctament algunes parts del temari. 

Amunt

Competències

 • Ús i aplicació de les TIC a l'àmbit professional i acadèmic.
 • Capacitat d'adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les comptenències professionals.
 • Capacitat d'innovar i de generar noves idees.
 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i métodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.

 Objectius

 • Saber quins són els elements fonamentals del llenguatge fotogràfic.
 • Reflexionar sobre el rol de la fotografia en els nous mitjans.
 • Conèixer les característiques funcional dels dispositus fotogràfics.
 • Capacitar per a la conceptualització, planificació i realització de projectes fotogràfics.
 • Conèixer el funcionament de la càmera fotogràfica, els seus components i els elements accessoris.
 • Fer preses fotogràfiques ajustades als equips i a les necessitats expressives.
 • Tindre un domini suficient dels procediments d'edició fotogràfica digital amb programari específic.
 • Conèixer els procediments de publicació de fotografies.

Amunt

Unitats

 1. La fotografia com a forma de narració.
 2. Dispositius fotogràfics i imatge digital.
 3. El control de la llum.
 4. Nocions d'òptica.
 5. Bases de l'edició digital en fotografia.
 6. Codis del llenguatge fotogràfic.
 7. Implicacions estètiques en relació als elements òptics i als dispositius de control de la llum.
 8. Revelatge de RAWs.
 9. Il·luminació .
 10. Panoràmiques.
 11. Fotografia amb mòbil.
 12. La postfotografia. 

Amunt

Amunt

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i poden constar d'articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per autors experts en l'àmbit, editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.).
També pot consultar-se la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris online, portals temàtics...), a la Biblioteca de la UOC.  

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt