Motion graphics Codi:  20.037    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Motion graphics representa un pas cap a endavant en la producció de narratives gràfiques ja que incorpora conceptes del disseny audiovisual. La imatge en moviment amplifica les possibilitats de la comunicació gràfica i l'expandeix cap a escenaris més dinàmics, com les pantalles digitals. L'assignatura fa una revisió des d'una pespectiva històrica a aquesta especialitat que transita en l'àmbit del disseny i arriba fins a la cultura audiovisual contemporània. El treball que es durà a terme en el curs aprofundirà en la funció de la imatge, espai i tipografia i la seva relació amb la construcció d'un discurs visual i narratiu coherent.

Amunt

L'assignatura Motion graphics té una connexió directa amb les assignatures d'expressió gràfica tals com a Taller de dibuix, Taller de color, Tipografia i Producció gràfica. A nivell narratiu és natural la conección amb Storytelling: Recursos narratius, així com amb l'assignatura de Cultura visual i nous mitjans. Motion graphics en definitiva és un recipient ideal per a la producció gràfica en moviment que aglutina gran part dels coneixements generals del Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Es projecta al camp del disseny audiovisual i a la producció de narratives gràfiques en moviment. En l'època actual els escenaris professionals que requereixen motion graphics són inconmesurables doncs abasten la possibilitat de dissenyar continguts per a cadascuna de les pantalles que envolten el nostre entorn immediat i global.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:

 • Conèixer els diferents discursos i tècniques per a la realització de peces d'animació curtes
 • Saber integrar l'animació en projectes de disseny
 • Aplicar els discursos i estètica dels motion graphics a projectes de disseny

I forma per a les següents competències: 

 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com a digitals;

 

Amunt

Es tractaran els conceptes de disseny audiovisual i motion graphics des d'una perspectiva històrica i s'aprofundirà en la funció de la imatge, espai i tipografia i la seva relació amb la construcció d'un discurs visual i narratiu coherent. També es tractaran els aspectes tecnològics i metodològics que intervenen en un projecte de motion graphics.

 • Conceptes fonamentals i història

 • Tecnologia i metodologia

 • Imatge, espai i tipografia

 • La construcció del discurs

 •  Àmbits d'aplicació

Amunt

Història dels Motions graphics Web
La línia de producció de motion graphics Web

Amunt

- S'han dissenyat continguts a mesura en els quals s'aprofundirà la història dels motion graphic així com les temàtiques vinculades al disseny audiovisual.

- S'usaran els programes de Adobe Creative Cloud enfocats ala producció gràfica en moviment.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt