Packaging Codi:  20.038    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura et podràs especialitzar en el disseny d'envasos i embalatges, atenent als materials, els processos industrials, els tipus d'envasos i les seves funcions i l'evolució històrica del Packaging. Treballaràs aspectes creatius del disseny i també criteris de funcionalitat, ergonomia i sostenibilitat.

Coneixeràs, pas a pas, el desenvolupament d'un projecte de Packaging des de la seva conceptualització fins a la seva producció final, passant per l'elaboració del briefing de disseny i el prototipat, estudiant aspectes com l'experiència del consumidor, l'ergonomia, l'elecció de materials, la gestió d'equips interns i proveïdors.

Entre altres punts d'interès entrarem en temes que impacten directament en el concepte i el desenvolupament d'aquesta disciplina en l'actualitat, com poden ser l'internet de les coses, la industria 4.0 o l'ecodisseny i la sostenibilitat, prestant especial atenció a la importància de la innovació en aquest sector.

Amunt

Packaging és una assignatura optativa de 6 crèdits que es realitza en una etapa avançada del pla d'estudis. Es recomana tenir prèviament superada l'assignatura obligatòria Producció gràfica.

Amunt

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són:

 1. Capacitat per seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 2. Capacitat per desenvolupar i presentar un projecte de Packaging en diferents contextos, per a diferents públics i en formats variats, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.
 3. Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Per tal d'assolir aquestes competències, aprendràs a:

 1. Identificar els diferents components del Packaging (primari, secundari i terciari).
 2. Classificar diferents tipologies de Packaging segons criteris d'utilització.
 3. Identificar diferents actors involucrats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 4. Analitzar i elaborar informes creatius, tècnics i industrials.
 5. Analitzar i definir la viabilitat d'un projecte de Packaging.
 6. Identificar i seleccionar materials segons el contingut del envàs i la seva funció.
 7. Aplicar criteris de la selecció dels sistemes de fabricació i impressió.
 8. Gestionar la documentació, fluxos de treball i temps d'un projecte de Packaging.
 9. Analizar un packaging ja existent i proposar millores que impactaran en el cost final del producte.
 10. Aplicar criteris de ecodisseny i sostenibilitat en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.

Amunt

Per tal d'assolir una perspectiva crítica, creativa, tècnica sobre el Packaging, treballaràs els continguts següents: 

 1. Evolució històrica i actualitat del Packaging
 2. El procés creatiu i industrial del Packaging
 3. Components i tipologia de Packaging.
 4. Materials i sistemes de fabricació i impressió 
 5. La gestió d'un projecte de Packaging
 6. Storitelling aplicat al Packaging
 7. La industria 4.0 i l'ecodisseny aplicat al Packaging

Amunt

PLA 1.2. Llega la industria 4.0. Valor Afegit. TV3. 02/05/2017 Audiovisual
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging XML
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging DAISY
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging EPUB 2.0
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging MOBIPOCKET
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging KARAOKE
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging HTML5
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging PDF
Packaging Audiovisual
Introducció a la indústria 4.0 PDF
Transcripció/Transcripción: Què és l'ecodisseny? PDF
Marca personal Audiovisual
Tipografia. Galeria de projectes Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt