Pràctiques Codi:  20.039    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El contingut concret de la pràctica i les habilitats objecte de desenvolupament dependrà del perfil professional al qual aquestes pretenguin donar resposta. L'objectiu general de les pràctiques és apropar els estudiants al món professional del disseny i la comunicació visual de manera que aquells puguin aplicar a una situació real els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels estudis.

L’assignatura té una orientació absolutament pràctica i aplicada, per tant, els estudiants trien el tipus de pràctiques segons el camp professional al qual es volen acostar. 

Les pràctiques a l'empresa s'organitzen des de la UOC amb professors col·laboradors de pràctiques, i des de l'empresa amb un tutor que orientaran l'estudiant i en faran el seguiment.

Les pràctiques es poden realitzar de manera presencial o virtual en funció de les necessitats i disponibilitat de l’empresa i de l’estudiant.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques del Grau de Disseny i Creació Digitals és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS, equivalents a 150 hores de treball de l'assignatura, o una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana.

Amunt

Els camps professionals en els que es podran fer pràctiques són els següents: disseny audiovisual, disseny web, creació d’aplicacions, editorial, animació, il·lustració, direcció d’art, direcció creativa, disseny d’interfícies, infografia, visualització de dades, gestió del disseny, crítica del disseny, comissariat d’exposicions gràfiques i image maker

Amunt

Es recomana cursar l’assignatura de Pràctiques durant el darrer curs del grau.

Amunt

Per matricular l'assignatura de Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat 48 crèdits ECTS bàsics i 72 crèdits ECTS obligatoris de la titulació.

Per cursar l’assignatura de Pràctiques cal obtenir una plaça de pràctiques assignada prèvia a la formalització de la matrícula, podeu consultar com obtenir aquesta plaça de pràctiques a Tràmits/ Pràctiques a empreses/ Pràctiques curriculars/ Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Competències genèriques

Les competències genèriques de l'assignatura de Pràctiques són les següents:

  • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
  • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i /o cooperativa en entorns digitals.
  • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.

Competències específiques

Les competències específiques que es treballen a l’assignatura de Pràctiques són les següents:

  • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
  • Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.
  • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.

Amunt

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat on-line tot i que els estudiants s'han de poder adaptar a les necessitats i horaris de les empreses. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

Durant la realització de les pràctiques, l’estudiant disposa d’un seguiment docent personalitzat mitjançant un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor col.laborador que actua com a tutor acadèmic, que asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el pla de treball acordat. 

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt