Treball final de grau Codi:  20.041    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant els seus estudis de Grau, i és aquí on té l'oportunitat de fer convergir aquests coneixements adquirits. Concretament, el TFG té com a objecte la posada en pràctica dels coneixements assimilats i la consolidació integrada de les competències generals, específiques i transversals del programa formatiu. Això s'aconsegueix mitjançant la realització d'un treball original, en el qual es plantegen preguntes rellevants, i que produeix, com a resultat propostes visuals a partir de l'anàlisi de les dades rellevants recollides, així com una reflexió coherent i crítica.

La temàtica i àmbit concret del treball final de grau vindrà determinat per les orientacions proposades pels professors responsables de l'assignatura, els docents col·laboradors i les pròpies preferències de l'estudiant, sent aquest últim el responsable de proposar, elaborar i presentar un treball en l'àmbit del disseny i la creació digitals. Aquest treball podrà tenir diferents tipologies formals, entre les quals es poden trobar: estat de la qüestió sobre un tema concret, projecte d'investigació empírica, fonamentació d'un projecte d'innovació o emprenedoria o elaboració d'un projecte vinculat al seu entorn professional. Independentment de la tipologia, és un requisit indispensable que el TFG tingui una orientació pràctica i aplicada i que el seu contingut es trobi degudament fonamentat des d'un punt de vista acadèmic.

Com la resta d'assignatures té un caràcter semestral, però conté una sèrie de característiques específiques:

 • Només es pot cursar quan l'estudiant ha adquirit amplis coneixements en el Grau, per la qual cosa es recomana matricular dins els dos últims semestres dels estudis. Això permet a l'estudiant escollir amb més encert la temàtica del projecte que vol fer i incrementa la qualitat de la feina resultant.
 • L'estudiant pot participar activament en la definició del projecte sota la supervisió i aprovació de l'equip docent.
 • El model d'avaluació és únicament d'avaluació continuada (AC) amb una avaluació final davant tribunal.

El TFG es basa en un disseny metodològic que pren com a criteri fonamental l'elaboració progressiva d'un projecte integral. Des de l'inici del semestre i durant tot el desenvolupament de l'assignatura, l'estudiant comptarà amb el suport, seguiment i tutorització personalitzats d'un director de projecte, responsable de fer el seguiment del seu TFG i expert en l'àmbit escollit per l'estudiant. El seguiment consistirà en supervisar, corregir, comentar i discutir els lliuraments parcials (apartats, capítols, resultats i productes) de la feina, que anirà lliurant progressivament al llarg del semestre. L'estudiant tindrà una comunicació constant amb el director amb l'objectiu de motivar-lo, acompanyar-lo i detectar incidències que puguin dificultar la consecució del seu TFG.

Gran part de l'activitat de l'aula del TFG es produirà entre l'estudiant i el seu director o directora de projecte a través del tauler del TFG, els seus fòrums de discussió i el calendari. L'estudiant ha de ser proactiu durant tot el semestre. És molt important que la realització de la feina es dugui a terme de manera constant i continuada al llarg del temps establert. Per aconseguir-ho, el suport i assessorament personalitzat del director o directora és essencial i imprescindible. Per facilitar la constància en la dedicació del treball, aquest es es dividirà en diverses fases, amb lliuraments parcials i, depenent de la temàtica triada, tindrà una tipologia de lliurables concreta. El pla de treball sempre es presentarà en un primer lliurament i després de tots els lliuraments parcials es produeix el lliurament final. Així, en tots els casos, l'estudiant haurà de realitzar una planificació i una memòria del projecte, que poden patir actualitzacions i modificacions al llarg del mateix; a més, també hauran de generar una presentació del projecte i realitzaran una discussió amb el tribunal d'avaluació en el lliurament final. Totes les entregues es realitzaran en l'espai de lliuraments especialment habilitat per a tal efecte.

El pla de treball ha de contenir l'enunciat del treball a realitzar, els seus objectius i la distribució de les tasques al llarg del temps, que ajudaran al director de projecte a definir les entregues intermèdies del treball.

La memòria és una part fonamental de l'avaluació del treball de l'estudiant, ja que conté les reflexions, pensaments, justificacions i explicacions de la feina feta. La memòria es realitza i presenta de manera formal, atenent a criteris de rigorositat acadèmica i comprèn: el pla de treball, el contingut degudament justificat, el nivell d'assoliment dels objectius proposats, els recursos utilitzats i totes les contribucions personals, incloent reflexions, pensaments i conclusions.

La presentació del projecte es realitza de manera virtual a través d'un vídeo explicatiu que sintetitza el contingut explicitat a la memòria.

Amunt

Aquesta assignatura està dissenyada amb el supòsit de que l'estudiant es troba a la seva fase final de realització del Grau. S'aconsella realitzar-la com la darrera o dins del darrer conjunt d'assignatures i després del darrer projecte.

En aquesta assignatura l'estudiant haurà de crear un artefacte final, que pot ser de molt diversa naturalesa, tant física, com conceptual; haurà de mostrar que és capaç d'enfrontar-se a un problema de disseny i proposar una solució adient, efectiva i eficaç.

Amunt

Els camps professionals associats són els descrits a les sortides professionals de la titulació: disseny gràfic, audiovisual, web, creació d'aplicacions, editorial, animació, il·lustració, direcció d'art, direcció creativa, disseny d'interfícies, infografia, visualització d'informació, gestió del disseny, crítica, comissariat d'exposicions gràfiques, etc. Cal destacar que l'elecció de la proposta a realitzar en el TFG definirà amb més exactitud el perfil professional associat al mateix.

Amunt

És necessari haver complert totes les assignatures de projectes per cursar aquesta assignatura. Per fer-ho, cal haver superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries de les matèries de context, expressió, comunicació i tecnologies.

Amunt

L'assignatura de TFG ha de cursar-se un cop superats (o trobar-se en curs de superació dels últims) els 48 ECTS bàsics i els 102 ECTS obligatoris del Grau. En cap cas pot cursar-se el TFG abans que qualsevol assignatura bàsica o obligatòria.

L'assignatura de TFG té un doble objectiu: 1) Que l'estudiant pugui crear un artefacte fins a la seva fase final a través de totes les seves fases de disseny; 2) Mostrar la potencialitat de l'estudiant i reforçar la seva imatge i marca de dissenyador. Per tal d'aconseguir el primer objectiu, l'estudiant estarà acompanyat en tot moment per un professor col·laborador que actuarà com a director del treball, que el guiarà a través de tot el camí de treball del seu TFG; l'estudiant pot partir d'una proposta completament nova o pot prendre alguna de les propostes vistes als projectes o altres assignatures i estendre-la de forma que pugui treballat tots els aspectes no vistos a l'assignatura en qüestió. Aquest fet pot permetre obtenir un resultat amb més hores de treball al darrere, per tal de maximitzar el segon objectiu.

Abans de començar el curs, l'estudiant definirà, a través de la seva tutora, l'abast i proposta del seu TFG, per tal de poder assignar-li el professor col·laborador concret.

Amunt

Aquesta assignatura treballa el conjunt de competències del grau (bàsiques, generals, transversals i específiques) complint els següents objectius:

 • Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de tota la titulació
 • Realitzar un projecte en totes les seves fases, seleccionant els procediments més adequats per fer-ho
 • Mostra que ha adquirit la capacitat de solucionar problemes de manera creativa i visual
 • Redactar el treball final de grau sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del grau, a partir de dels elements formals i propis de l'escriptura acadèmica o professional
 • Mostra que ha adquirit la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta segons els requisits del projecte
 • Mostra que ha adquirit la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris
 • Mostra que ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma
 • Realitzar una presentació d'un projecte en anglès

Amunt

El contingut del TFG s'organitza en fites i fases que poden dependre de la naturalesa de cada projecte en particular.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Treball final de grau Web

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport web per l'estudi dels continguts desenvolupats en ella, software propietari d'Adobe CC i accés a laboratoris d'eines i prototipat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt