Taller de dibuix i expressió gràfica Codi:  20.202    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La noció de dibuix que fonamenta aquesta assignatura no és la de la mera tècnica o el virtuosisme (tot i que es demana cura i rigor en el treball). El concepte fonamental és que tothom pot dibuixar si hi dedica temps i interès, i que el dibuix és una forma d'expressió, representació i comunicació -és a dir de pensament- tan necessària per a la pràctica artística com útil en la vida quotidiana.

Com em canvia la mirada el fet de dibuixar? Un dibuix pot ser també escriptura i pintura? Puc escriure històries sense paraules? Com condicionen el llapis i el paper la meva manera de pensar? Hi ha expressió sense representació? Què és un dibuix no artístic? Té sentit avui parlar de dibuix analògic i dibuix digital de forma separada?

En aquest taller no busquem respondre necessàriament totes aquestes preguntes. Si bé parlarem d'aquests temes plegats, el que busquem és crear un espai de confiança on tothom pugui compartir les seves pròpies qüestions sense por, mentre aprenem algunes de les possibilitats que ens ofereix el dibuix per tal que cadascú les incorpori a la seva pròpia maleta d'eines pel grau.

Per això us volem convidar a relacionarmaterials, tècniques i suports, així com discursos, passats i contemporanis, relacionats amb la pràctica del dibuix. Treballarem entorn als conceptes d'anàlisi, representació, pensament, narració i expressió; tot dibuixant entorns, objectes, persones i idees; mitjançant punts, línies, taques, perspectives i abstraccions; amb tècniques seques, humides, analògiques i digitals.

L'objectiu és crear un espai on experimentar dibuixant, pensar fent i fer pensant.

Amunt

Es tracta d'una assignatura inicial que està molt relacionada amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada per a que li trobis utilitat i la puguis aplicar als diferents Projectes.

Amunt

L'objectiu és aplicar el dibuix a les pràctiques artístiques com a tècnica, eina o llenguatge, de manera que sigui útil en un ampli ventall de camps professionals.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura inicial, s'enten que no tothom tindrà coneixements previs de dibuix. Si bé pot ser útil tenir-ne, el més important és la progressió d'aprenentatge que es produeixi, sigui quin sigui el punt de partida.

Amunt

Es recomana cursar-la els primers semestres del Grau.

Amunt

OBJECTIUS
 • Analitzar i contextualitzar històricament la pràctica del dibuix.
 • Experimentar amb materials, suports, tècniques, eines i tecnologies per al dibuix.
 • Representar gràficament persones, entorns i objectes.
 • Crear narratives visuals mitjançant tècniques d'expressió gràfica.
 • Conceptualitzar i expressar idees mitjançant el dibuix.
 • Discutir sobre els límits, les contradiccions i els debats sobre el dibuix en la pràctica artística.
 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.
 
 COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.
Competències específiques:
 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històrico-teorico-crítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.
 

Amunt

A través de diverses activitats en què s'equilibra el treball pràctic i teòric, el curs explora les següents dimensions del dibuix:

 • El dibuix com a eina d'observació i representació:
  • Observació i memòria visual.
  • Realització d'apunts del natural.
  • Composició, enquadrament i encaix.
  • Representació d'espais, objectes i cossos.
  • Ús del punt, la línia i la taca.
  • Creació de llum i ombra.
  • Representació del moviment.
  • Dibuix analític.
  • Sistemes de representació gràfica: dièdric, axonomètric i sistema cònic.
 • El dibuix com a mitjà d'expressió i narració:
  • Diagramación i narratives visuals.
  • Pensament visual i conceptualització gràfica.
  • Relació imatge-text.
  • Estratègies expressives.
  • Poesia visual i llenguatge.
  • Còmic i relat gràfic.
 • El dibuix expandit:
  • Experimentació i transgressió del dibuix convencional.
  • Noves tècniques i suports.
  • Dibuix i crítica social.
  • Dibuix i espai públic.

Al llarg de l'assignatura, s'exploraran diverses tècniques, eines i tecnologies (tècniques seques i tècniques humides...), així com materials i suports per al dibuix.

Amunt

Perspectiva axonomètrica o la reconstrucció objectual Audiovisual
Tràiler dibuix tècnic Audiovisual
El sistema dièdric o la desconstrucció de la nostra visió Audiovisual
Perspectiva cònica o la ciència de la representació de la mirada Audiovisual
El dibuix tècnic: eina d’eines Audiovisual
Un viatge pel dibuix Web
Art Toolkit Web
Conceptes i referents de dibuix Web
Tutorial de perspectiva Audiovisual
Organitzar i desorganitzar sabers amb diagrames Audiovisual
Ossos, músculs i greix: traçar la figura humana Audiovisual
Laboratori de documentació Web

Amunt

Aquests són els recursos docents, materials i eines principals amb els que treballarem en aquesta assignatura. Es tracta de materials d'accés digital, llevat dels casos on s'indiqui el contrari:

El llibre Dibujo y proyecto de Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek

 • Aquest és un llibre extens i amb un enfocament per a l'arquitectura, però no t'espantis! Farem servir algunes parts d'aquest llibre per abordar algunes de les activitat del curs. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

El llibre Sobre el dibujo de John Berger 

 • Es tracta d'un llibre inspirador i reflexiu que explicar diferents experiències de l'escriptor, crític d'art i pintor John Berger. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

Art Toolkit

 • Es tracta d'una web amb informació sobre materials i instruments pel dibuix i per altres assignatures expressives del Grau. Amb aquestes fitxes durant el transcurs de l'assignatura podràs decidir quins materials hauran de configurar el teu propi Laboratori a casa.

Un viatge pel dibuix

 • Un site temàtic que repassa la història i les diverses dimensions del dibuix com a pràctica cultural i artística, així com algunes de les seves tècniques principals.

Conceptes i referents de dibuix

 • Site de fitxes sobre artistes i teòrics (en procés) que ajuden a situar com el dibuix aborda conceptes clau com l'abstracció, el temps, l'espai, la serialitat, l'acció, etc.

El Laboratori de documentació

 • Un espai de consulta i repositori d'informació sobre l'ús de bibliografia i altres materials, així com sobre la documentació del procés creatiu.

Materials de dibuix propis

A banda dels recursos disponibles a l'aula o a la UOC, per aquest Taller haureu de disposar d'uns mínims materials de dibuix i condicions de treball. No es demanaran marques ni qualitats concretes, però val la pena escollir amb cura els estris amb què volem treballar. No és una qüestió de preus sinó de consciència del mitjà. Els materials bàsics que hauríeu de tenir a mà per iniciar el Taller són:

Bloc de dibuix per a esbossos (Din-A4)
Papers per a dibuix (per a tècniques seques i aquoses)
Llapis de diverses dureses (H, HB, B)
Carbonets
Retoladors de diferents gruixos
Plomes i canyes de bambú per a dibuix
Pinzells per a tècniques aquoses
Tinta xinesa o aquarel·les (negre o sèpia)
Esfumins
Gomes d'esborrar per a dibuix
Fixador en esprai
Regles i cartabons
Compàs
Cúter
Tisores
...

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt