Seminari de materialitat i tecnologia Codi:  20.203    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El present Seminari sobre Materialitat i Tecnologia contribueix a que els estudiants prenguin consciència, des dels inicis de la seva formació acadèmica, de la importància de la relació entre materialitat i discursivitat en les pràctiques artístiques, tot adquirint una perspectiva amplia sobre el que és la materialitat en relació també amb la tecnologia. Amb aquest objectiu es treballaran diferents nocions i aproximacions a la materialitat i la tecnologia a través de les Arts, observant-ne no sols les seves repercusions teòriques sinó també sobretot pràctiques. Les diferents perspectives treballades aniran dirigides, en aquest sentit, a empoderar als estudiants del Grau d'Arts en l'articulació d'una pràxis semantico-material complexe i omnicomprensiva destinada a fer front als reptes de les pràctiques artístiques en les nostres societats actuals.  

Amunt

Aquest Seminari ubicat en el primer tram del Pla d'Estudis del Grau d'Arts està pensat per fer front a un dels reptes més actuals dels nostres temps i que s'ha vingut a denominat com el Gir Material. Representa una introducció a alguns dels aspectes fonamentals de les pràctiques artístiques enmarcats en el que es denomina com a epistemología i metodología de les Arts, i que prefigura un plantejament fonamental en la pràxis creativa a tenir en compte de forma estructural en tot el grau sencer. És per això que és un Seminari vertebrador de moltes idees que es despleguen al llarg del Grau i que mereix una especial atenció i dedicació a tenir en compte. 

Amunt

Hi han múltiples vinculacions del Seminari amb diversos camps professionals de tipus teòric i pràctic. El primer i més evident és la pròpia pràctica artística vinculada a l'ús de materials i tecnologies diverses, cambiants i complexes al llarg dels temps.  El segon, i estretament vinculat amb la pròpia refleixó sobre el substrat material i tecnològic, és el camp de la conservació i manteniment de les pràctiques artístiques. Però alhora aquest altre camp es relaciona estretament amb l'àmbit general del que s'ha denominat com a infraestructures de les arts, amb una concepcció més gran del que es considera, i en connexió amb perspectives properes a l'Antropologia i altres disciplines relacionades com els Estudis de Ciència i Tecnologia.  En aquest sentit també entra en connexió amb l'àmbit dels Estudis sobre Museus i l'acció en els contextos i espais del món de les Arts. I per descomptat també entra en connexió amb l'espai teòric de la Crítica de l'Art i el Comissariat d'Exposicions, on aquests aspectes no solament poden ser tractats com a tema sino també com a problema pràctic a tenir en compte. 

Amunt

És interessant tenir coneixements d'Història de l'Art i alhora d'Estètica i Teories de l'Art, així com sobretot haver tingut experiències de primera mà en la creació de pràctiques artístiques de petit i gran format en diferents situacions i contextos. 

Amunt

  • Comprendre el paper de la materialitat en les pràctiques artístiques així com la seva inseparable relació simbiòtica amb la discursivitat.
  • Conèixer la distinció entre materialitat, tècnica i tecnologia, i de quina manera s'inscriu en les pràctiques artístiques.
  • Saber aplicar diferents metodologies de recerca sobre els materials i la seva posició estructural en l'ecosistema cultural.
  • Assimilar la dimensió relacional de la simbiosi entre materialitat i discursivitat, així com les conseqüències per a la praxi artística.

Amunt

  • Cultura Material i Materialitat de la Cultura.
  • Diferenciant Materialitat, tècnica i tecnologia.
  • Estudis sobre la materialitat en l'art: de l'antropologia als STS.
  • Estudis de Ciència i Tecnologia aplicat a les Arts.
  • Nous materialismes i pràctiques artístiques.

Amunt

Cultura i tecnologia PDF
Teoria de l'actor-xarxa XML

Amunt

Els materials del Seminari es poden trobar a l'espai de Recursos així com s'aniran donant a l'espai del Tauler tot pautant-ne la seva lectura i treball conjunt a classe. Hem optat per la lectura directe de materials específics que tracten la temàtica i l'intercanvi de reflexions per tal de contrastar opinions i obrir preguntes que permetin treballar les qüestions fonamentals a l'aula.  Aquest és un Seminari que convida a un alt dinamisme dels seus participants, que hauran de fer una lectura activa i posada en pràctica de les idees i perspectives treballades en l'aula de forma col·lectiva i/o col·laborativa. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt