Seminari de cultura visual i nous mitjans Codi:  20.206    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquest seminari ofereix una visió transversal sobre la cultura visual i els nous mitjans, combinant les arts, la ciència, la tecnologia i la societat en la construcció d'una perspectiva crítica sobre els diferents aspectes de la creativitat amb eines digitals i tecnologies emergents. 

El seminari es divideix en tres blocs: en el primer bloc, explorem les relacions entre art, ciència, tecnologia i societat des de la seva història i teoria basant-nos en l'estudi i anàlisi de les seves pràctiques; en el segon bloc ens endinsem en els nous mitjans, les seves especificitats, i sobretot l'anàlisi del fet digital com a tret fonamental a estudiar i comprendre; en el tercer bloc, contraposem els discursos que vinculen tecnologia amb innovació i la corrent dominant de la història de l'art i la tecnologia amb els plantejaments i els mètodes de l'arqueologia dels mitjans. 

En tots tres blocs, el treball amb els fonaments teòrics es completa amb l'anàlisi de diversos contexts de l'àmbit professional i estudis de cas de festivals, exposicions i obres d'art i nous mitjans. No cal haver cursat cap altre assignatura relacionada amb anterioritat tot i que tenir coneixements previs d'història de l'art i el disseny, així com de teoria de l'art, pot ser convenient.

Amunt

Aquest seminari s'incriu en el conjunt de seminaris del Grau d'Arts com a complement d'altres Tallers i Seminaris en relació a les pràctiques experimentals de les arts amb les ciències i tecnologies. Parteix d'una aproximació teòrica i històrica constructivista enfocada a la pràctica artística, i per tant cerca establir una relació dinàmica entre praxis, teoria i història com a tret bàsic a destacar. 

Amunt

Aquest seminari incorpora connexions amb el món de la història, teoria i pràctica artística experimental vinculada a les ciències i les tecnologies. Donat el seu alt grau d'experimetalitat, en clara connexió amb la investigació artística, i la novetat de moltes de les seves propostes artístiques, el seminari pot connectar amb camps professionals que van des de la mateixa pràctica artística fins a la de comissariat, conservació, crítica d'art, historiador o programador d'esdeveniments culturals. La naturalesa transversal de les seves pràctiques fan possible un professional bastant híbrid en el context de les arts i la cultura. 

Amunt

No calen coneixements previs.

Amunt

Objectius:

  • Comprendre la importància de la visualitat en la nostra cultura.
  • Conèixer els debats associats a l'anàlisi de la visualitat des dels estudis visuals.
  • Conèixer les transformacions de la visualitat associada als nous mitjans.
  • Comprendre els reptes associats a l'aparició dels nous mitjans

Competències bàsiques i generals:

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.

Competències transversals:

CT1 - Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.
CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.
CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.

 

Amunt

Continguts

1. Art, ciència, tecnologia i societat
2. El programari pren el comandament
3. Artefactes i utopies

Amunt

Cultura y entretenimiento digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital DAISY
Comisariado y conservación del arte digital EPUB 2.0
Comisariado y conservación del arte digital MOBIPOCKET
Comisariado y conservación del arte digital KARAOKE
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital HTML5
Comisariado y conservación del arte digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital OAI-MPH
Humanismo 2.0: Arte, ciencia, tecnología y sociedad Web

Amunt

Manovich, Lev. "El software toma el mando". Barcelona : Editorial UOC, 2013. 298 p. UOC Press. Comunicación #29. ISBN 978-84-9064-022-7. [Format epub]

Peist, Núria. Estudis visuals. "Multidisciplina, multicultura i enfrontaments disciplinaris." Universitat Oberta de Catalunya, . PID_00197835

Rennó, Raquel i Waelder, Pau. "Cultura y entretenimiento digital. Nuevos juegos y jugadores en las industrias creativas." Universitat Oberta de Catalunya, 2010.

Waelder, Pau. "Comisariado y conservación de arte digital." Universitat Oberta de Catalunya, 2010. PID_00166802

"Història de l'art dels mitjans - Número complet". Art Nodes, no. 13, 2013. ISSN 1695-5951

Revista Estudios Visuales. ISSN: 1698-7470

Blog Art Matters - http://artmatters.blogs.uoc.edu/

Blog Design Matters - http://catedratelefonica.uoc.edu/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt