Seminari d'investigació artística Codi:  20.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El Seminari d'investigació artística té com a principal objectiu que la o l'estudiant s’introdueixi en el camp de la recerca artística, conegui  la seva problemàtica i els debats més recents sobre el seu abast i potencialitats. La recerca artística o la recerca a través de les arts plantegen avui en dia reptes importants que l’alumne ha de conèixer per tal de poder situar-se en aquest ampli panorama i orientar-se de cara a la seva activitat de recerca en el marc acadèmic i en el seu futur professional. 

Per tant, aquesta assignatura pretén ajudar l’alumnat a comprendre, des d’una mirada interdisciplinària, els diferents camins de la recerca artística a partir la pregunta al voltant de què constitueix investigació en art i cóm pensar en la investigació en art o a través de l’art com una pràctica situada, amb les seves materialitats i llenguatges específics, així com quines són les seves metodologies d'investigació en el context de la recerca acadèmica i en relació a les humanitats i les ciències socials.

Durant el seminari identificarem els nuclis de conflicte més rellevants i recurrents en la investigació artística, sobre quina és la finalitat de la recerca artística, perquè són importants les qüestions epistemològiques i metodològiques (cóm sabem, com sabem el què sabem o quin tipus de coneixement volem produir); quines vinculacions té la recerca artística amb les convencions de la recerca científica i amb altres formes de recerca en les humanitats, o sobre els seus criteris d'avaluació i reconeixement, així com altres assumptes que s'han considerat secundaris o marginals; com la posició de l’investigador o investigadora, les condicions i finançament de la recerca, o la privatització i mercantilització del coneixement i la cultura.

Amunt

Es recomanable cursar aquest seminari després o de forma complementària als altres seminaris del Grau, ja que està orientat a bastir les bases de la recerca acadèmica en la pràctica artística, complementant les assignatures sobre la contextualització de la pràctica artística i proporcionant eines útils pel desenvolupament del seu Treball Final de Grau (TFG) i futur professional.

Amunt

El seminari de recerca està orientat a que l'alumnat d'arts (futur/a artista o treballador/a cultural en l'àmbit de les arts) sigui capaç de desenvolupar una actitud reflexiva i crítica sobre la seva pràctica artística, el seu potencial en el camp de la recerca i la seva vinculació amb altres formes de recerca en el camp de les humanitats i les ciències socials. 

Amunt

El seminari  de recerca forma part d’un conjunt de matèries que promouen la reflexió crítica de l’artista i ens preparen per l’etapa final del TFG i l’exercici professional, i per tant, encara que tingui un caràcter introductori, es recomana haver cursat abans els altres seminaris. 

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Competències transversals:

CT1 - Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment. 

Competències específiques:

CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions

CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.


Amunt

  • La recerca i el mètode en la tradició científica i humanista. 
  • Conceptes fonamentals en recerca en humanitats i ciències socials.
  • Context d'emergència de la recerca artística: transformacions a la universitat contemporània, noves pràctiques artístiques experimentals, canvis en les concepcions de recerca.
  • L'artista com a investigador: formació, construcció d'identitat, funció social.
  • Desafiaments i aportacions de la recerca artística a la producció de coneixement.
  • Maneres de relació entre arts i recerca: recerca artística, recerca basada en les arts, a/r/tografia, etc.
  • Estudi de casos de recerca artística.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt