Taller de pintura i color Codi:  20.208    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Taller de pintura i color suposa una primera aproximació a la pràctica pictòrica a partir d'un coneixement dialogat entre els fonaments i la teoria del color, les tècniques pictòriques i l'evolució històrica de les mateixes. A partir de petits projectes es posaran en relació, de forma aplicada, totes aquestes dimensions, tot intentant que l'estudiant pugui tenir una experiència inicial que li permeti treballar amb diferents materials, i alhora reflexionar sobre conceptes inherents a la pràctica pictòrica.

Amunt

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb la resta d'assignatures de taller, així com amb els futurs projectes

Amunt

El camp professional en què es projecta és el de la pintura artística, així com totes aquelles professions vinculades amb l'ús del color, com el disseny gràfic o altres branques del disseny.

Amunt

No calen coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Comprendre la naturalesa i els diferents components i variables del color.

 • Experimentar amb diferents materials, suports i tècniques pictòriques.

 • Utilitzar el color d'una manera conscient i explícit en les composicions.

 • Analitzar críticament i contextualitzar històricament la pràctica pictòrica.

 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.


Competències:

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històric-teoricocrítiques i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús dels llenguatges, tècniques i eines, així com treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica de la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.

Amunt

 • Teoria de la percepció del color: naturalesa, propietats i models cromàtics.
 • Color i composició.
 • Qualitats expressives i simbòliques del color.
 • Procediments, tècniques i materials pictòrics.
 • Representació i abstracció pictòrica.
 • Gest, matèria i expressivitat pictòrica.
 • Projecte pictòric.
 • Pintura expandida: altres materialitats i aplicacions.

Amunt

La percepció del color Audiovisual
Art Toolkit Web
Procediments, tècniques pictòriques i usos del color. Evolució i desenvolupament (Wordpress) Web
Entelat d'un bastidor Audiovisual
Emprimació vinílica Audiovisual
Emprimació a la mitja creta Audiovisual
Acrílic. Tintes planes Audiovisual
Relacions entre pintura i fotografia XML
Relacions entre pintura i mitjans de masses XML
Quadern del Taller de color Web
Anàlisi compositiu Audiovisual
Pràctica oli I Audiovisual
Pràctica oli II Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura compta amb materials bàsics en diversos formats que s'articulen al voltant de cadascuna de les activitats.

 • Més concretament, per tractar els aspectes conceptuals del color hi ha dos peces audiovisuals sota el títol: 'La percepció del color'.
 • Per a tractar el desesenvolupament de les tècniques pictòriques i el color al llarg de la història, hi ha el mòdul en format wordpress: 'Procediments, tècniques pictòriques i usos del color'.
 • Per a consultar d'una forma més exhaustiva les tècniques i procediments pictòrics, hi ha el llibre manual, en paper 'Materiales, técnicas y procedimientos pictóricos'.

A més a més, a cadascun dels enunciats són acompanyats per altres :

 • De forma complementària, s'adjunten capítols de llibre escanejats, on es tracten, per exemple, les relacions cromàtiques
 • Vídeos produïts per la UOC que exemplifiquen la tasca a realitzar pels estudiants

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt