Taller de programació i interacció Codi:  20.212    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La programació és una eina, cada cop més indispensable per a qualsevol professional d'àmbits creatius. La programació és, avui, no només una eina a disposició del artista com ara un llapis o un software de dibuix vectorial sinó que constitueix un mitjà, un llenguatge expressiu i, al mateix temps, una eina que canvia tant el procés creatiu com la manera de treballar, també és un camí d'expansió i vincle amb altres manifestacions creatives i una nova manera de representar el món i la condició humana. Des de l'art computacional l'art es pot qüestionar a si mateix, també el paper de l'artista, la posició de l'observador en front l'obra d'art, la funció de l'obra d'art, el rol de la màquina, i fonamentalment, la relació entre artista, obra i receptor.

L'assignatura constitueix un punt d'entrada a la programació per al disseny i les arts. Proporciona una visió general del que podem arribar a fer gràcies a ella en el context específic de les arts, la creació digital i la interactivitat. Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica i requereix un treball continuat de l'estudiant al llarg de tot el curs.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria que està relacionada amb el Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans així com amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada perquè li trobis utilitat i la puguis aplicar en els diferents Projectes.


Amunt

L'objectiu és aplicar la programació i interacció a les pràctiques artístiques com a tècnica, eina o llenguatge. Cadascú decidirà en quin sentit li pot ser útil en un ampli ventall de camps professionals.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana cursar l'assignatura després o conjuntament al Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans.

Amunt

 

 • Conèixer la base tècnica i conceptual de la interacció i l'art generatiu.

 • Integrar el pensament procedimental i computacional en la creació artística.

 • Ser capaç d'identificar, valorar i integrar la capacitat computacional dels ordinadors en la producció artística.

 • Entendre i saber aplicar els aspectes teòrics i metodològics de la interacció de les persones amb ordinadors, sistemes i instal·lacions.

 • Ser capaç de dissenyar la interacció i utilitzar-la com a eina d'expressió.

 • Conèixer els principals llenguatges i entorns de programació utilitzats en l'art.

 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat, així com treballar des d'una perspectiva crítica la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.

 


Amunt

 • La programació com a eina i llenguatge d'expressió.

 • Art generatiu. Algorítmica, codi i programació.

 • El fet digital. Calculabilitat. Pensament computacional.

 • La interacció com a eina i llenguatge d'expressió.

 • Interfície, interacció i interactivitat.

 • Llenguatges i entorns de programació.

 • Pràctiques de programació creativa.

 • Pràctiques de disseny d'interacció.

Amunt

Programació per al disseny i les arts Web
Taller de programació i interacció (mapa conceptual) Web
Kit ED1+Art Gadget
Laboratori d'interactivitat Web
Quadern de programació i interacció Web

Amunt

Es disposa d'un conjunt de materials, mòduls teòrics, guies d'estudi. Cada guia d'estudi es correspon amb un dels reptes de l'assignatura i acompanya a l'estudiant i li proporciona un conjunt d'exercicis per realitzar i posar en pràctica els aprenentatges.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt