Projecte II Codi:  20.215    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Projecte II té un caire eminentment pràctic i se centra en l'elaboració d'un projecte propi per part de l'alumnat. Com és habitual en el Grau d'Arts, aquesta dimensió pràctica no es comprèn en desconnexió dels referents artístic i teòrics, sinó que els integra orgànicament en el desenvolupament del procés de creació artística.
Projecte II, en correspondència amb l'etapa formativa que conclou (Contextualitzar), posa el focus en la dimensió contextual de la producció artística, entenent que aquesta pràctica no té lloc en el buit ni és producte només de la intencionalitat del creador o creadora, sinó que es produeix sempre en relació amb un context amb el qual hi està relacionat intrínsecament.
El context sempre afecta el significat o interpretació de l'obra. De fet, tota producció artística és creada implícita o explícitament, per a un context. A Projecte II aquest context no s'entén només com l'estrictament expositiu sinó que esdevé quelcom més ampli i complex. Així, algunes de les acepcions de la noció de context que s'exploraran són: l'espai privat/públic; el paisatge natural/cultural; el context discursiu, històric, polític i legal; el context institucional; l'espai arquitectònic; l'espai digital/analògic; o el context especulatiu o ficcional.
Per tant, al llarg de l'assignatura es convidarà l'alumnat a desenvolupar una producció artística pròpia tenint en compte des del principi, i com a element fonamental del seu procés, les característiques, els matisos i les complexitats del context amb el qual es relaciona o en el qual se situa el seu treball.

Amunt

Aquesta és la segona assignatura de Projecte del Grau d'Arts, que n'inclou una al finalitzar cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar). Per tant, Projecte II estableix una continuïtat conceptual del treball realitzat en Projecte I (tot i que proposa una perspectiva diferent), i permet sintetitzar o reprendre eines i estratègies adquirides per l'alumnat en la resta d'assignatures cursades fins el moment. Amb aquesta assignatura s'avança en una comprensió complexa del procés de creació artística en incloure de manera essencial la dimensió contextual com a base del treball artístic.

Amunt

Les assignatures de Projecte -pel seu èmfasi en la iniciativa de l'alumnat i el caràcter de síntesi de diverses disciplines i llenguatges- estan especialment orientades a proporcionar a l'alumnat les eines fonamentals per a desenvolupar la seva pràctica artística en el camp professional. Per això aquesta assignatura confrontarà l'alumnat amb els desafiaments reals que implica la realització d'un projecte, per tal d'ajudar-lo a tenir una visió realista del context on vol intervenir, les condicions i les seves possibilitats.

Amunt

Per cursar Projecte II és important haver cursat la majoria d'assignatures de la primera i segona etapes formatives del Grau d'Arts. En concret, l'assignatura ha estat plantejada com el tancament de la segona etapa formativa i, per tant, dóna per descomptat els coneixements adquirits en assignatures anteriors.

Amunt

Atès que es tracta d'una assignatura de 12 crèdits, no es recomana superar una càrrega total de 18 crèdits, tret que es disposi d'una dedicació a temps complet.

Amunt

Objectius:

 • Definir, conceptualitzar i justificar un projecte artístic personal.
 • Planificar i organitzar els propis processos de treball orientant-los a la consecució d'uns objectius.
 • Conèixer metodologies, tècniques i recursos expressius per al disseny, planificació i desenvolupament de projectes artístics.
 • Planificar i desenvolupar projectes artístics complexos en relació amb un context específic.
 • Aplicar processos i metodologies d'investigació per al desenvolupament de projectes artístics, considerant els aspectes específics de cada context (conceptuals, tècnics, socials, normatius, etc.).
 • Introduir rectificacions dins el marc del projecte, en relació a les limitacions, els imprevistos i les oportunitats que sorgeixin durant el procés.
 • Adquirir capacitat crítica per posicionar-se i intervenir en la pràctica artística contemporània a través del desenvolupament de projectes.
 • Saber integrar de forma crítica els debats sobre art públic i art contextual en el desenvolupament de projectes artístics.
 • Exposar i comunicar el procés i els resultats d'un projecte artístic.


Competències:

 • CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.
 • CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.
 • CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.
 • CT4 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • CE3 - Escollir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
 • CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.
 • CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.
 • CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
 • CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.
 • CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

Projecte II s'organitza en una sèrie d'etapes formatives que, en general, segueixen la seqüència lògica del que suposa realitzar i comunicar un projecte artístic en context. 
Algunes d'aquestes etapes són:

Investigar: fer un procés de recerca sobre la naturalesa i especificitats del context per al qual, o en relació amb el qual, es vol dur a terme el projecte. Aquí també es discutirà la mateixa noció de "context" i les tipologies que en podem imaginar.

Projectar: planificar les accions i processos que requerirà la realització del projecte, tot concretant la justificació, les intencions, les necessitats, les fases, la temporalització, etc. Això inclou també estratègies comunicatives i de visualització.

Formalitzar: materialitzar el projecte en el context d'intervenció triat en funció del projecte traçat, però incorporant els canvis i reorientacions que el mateix procés requereixi, sempre de manera reflexiva i justificada.

Documentar/publicar: produir representacions del projecte artístic, tant durant el procés de realització com en finalitzar, i desenvolupar les estratègies comunicatives més coherents atès el caràcter del procés realitzat i els agents implicats.

Aquestes etapes es concreten en activitats tant avaluables com no avaluables que ajuden l'alumnat a concretar la seva proposta, i a adquirir les eines necessàries per a dur-la  a terme, sempre amb l'acompanyament del professor o professora i en diàleg amb la resta del grup classe.

A més, l'alumnat compta amb el suport de diversos laboratoris que disposen d'una aula virtual on un docent pot resoldre els dubtes tècnics que sorgeixin durant la realització del projecte:

- Laboratori de modelat, il.luminació i animació
- Laboratori sonor
- Laboratori de materialitat
- Laboratori de mèdia
- Laboratori de documentació
- Laboratori Programació Creativa
- Lab. eines de disseny
- Laboratori d'eines de portfolio

Amunt

Obrir un marc (Luz Broto) Audiovisual
Projectes II. Pràctiques contextuals XML
Projectes II. Pràctiques contextuals DAISY
Projectes II. Pràctiques contextuals EPUB 2.0
Projectes II. Pràctiques contextuals MOBIPOCKET
Projectes II. Pràctiques contextuals HTML5
Projectes II. Pràctiques contextuals PDF
Projectes de treball en projectes en context Audiovisual
Procés i contingències en la producció artística Audiovisual
Escriptura i art XML
Escriptura i art DAISY
Escriptura i art EPUB 2.0
Escriptura i art MOBIPOCKET
Escriptura i art KARAOKE
Escriptura i art HTML5
Escriptura i art PDF

AmuntDisposeu del material i en obert 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt