Projecte III Codi:  20.216    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Projecte III té un caire eminentment pràctic i se centra en l'elaboració d'un projecte propi per part de l'alumnat. Com és habitual en el Grau d'Arts, aquesta dimensió pràctica no es comprèn en desconnexió dels referents artístics i teòrics, sinó que els integra orgànicament en el desenvolupament del procés de creació artística.

Projecte III, en correspondència amb l'etapa formativa que conclou (socialitzar), posa el focus en la dimensió social de la producció artística, entenent que aquesta pràctica no és producte exclusiu d'una acció individual que té com a objectiu la realització d'un determinat artefacte artístic, sinó que, sigui quina sigui la seva naturalesa, sempre implica una relació entre agents diversos. Aquests agents poden ser els mateixos del sistema de l'art, o bé tractar-se d'agents habitualment no considerats artístics (públics, participants, col·laboradors), que són essencials per a que la producció artística existeixi socialment com a tal.

Així, si bé a Projecte III es podran realitzar propostes de naturalesa diversa (individual, interactiva o col·laborativa), es convidarà l'alumnat a desenvolupar una producció artística que tingui en compte des del principi, i com a element fonamental, els processos de socialització i circulació del projecte, així com els agents que aquests impliquen.

Amunt

Aquesta és la tercera i última assignatura de Projecte del Grau d'Arts, que n'inclou una al finalitzar les etapes formatives capacitar, contextualitzar i socialitzar. Per tant, Projecte III estableix una continuïtat conceptual amb el treball realitzat a Projecte I i Projecte II (tot i que, com ja s'ha esmentat, amb una perspectiva diferent), i permet sintetitzar o reprendre eines i estratègies adquirides per l'alumnat en la resta d'assignatures cursades fins el moment. Amb aquesta assignatura s'avança cap a una comprensió complexa del procés de creació artística en incloure de manera essencial la dimensió social com a base del treball artístic. L'estudiant podrà aplicar aquest coneixement, juntament amb els aprenentatges adquirits a les anteriors assignatures de projecte, en el futur treball final de grau (TFG), i serà fonamental cara a la seva professionalització.

L'assignatura té associats diversos laboratoris: Laboratori d'eines de disseny, Laboratori Programació Creativa, Laboratori de modelatge, il·luminació i animació, Laboratori d'eines de portfoli, Laboratori de documentació, Laboratori de mèdia, Laboratori de materialitat.

El laboratori és una aula de suport sense validesa acadèmica que s'activa de forma automàtica; disposa de professorat col·laborador i recursos que serviran per resoldre dubtes sobre processos i eines per a la documentació de el procés de treball, d'aprenentatge i els resultats obtinguts.

Amunt

Les assignatures de Projecte, pel seu èmfasi en la iniciativa de l'alumnat i el caràcter de síntesi de diverses disciplines i llenguatges, estan especialment orientades a proporcionar a l'alumnat les eines fonamentals per a desenvolupar la seva pràctica artística en el camp professional. Per això aquesta assignatura confrontarà l'alumnat amb els desafiaments reals que implica la realització d'un projecte, per tal d'ajudar-lo a tenir una visió realista de l'entramat social on vol intervenir, així com de les seves condicions i possibilitats.

Amunt

Per cursar Projecte III és important haver cursat la majoria d'assignatures de la primera, segona i tercera etapes formatives del Grau d'Arts  ( Seminari d'Història de l'Art, Seminari de Materialitat i Tecnologia, Taller d'Escriptura i Comunicació, Taller de Dibuix i Expressió gràfica, Taller de Pintura i Color, Taller de Fotografia i Imatge Taller de Videocreació, Taller d'Escultura i Pràctiques Espacials, Seminari d'Contextos i Sistemes de l'Art, Seminari de teories de l'Art i de la Cultura, Taller de Programació i Interacció Optativa Anglès / Francès / Alemany B2.1.Inglés / Francès / Alemany B2.2, Taller d'Art Sonor, Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans)


 En concret,  aquesta assignatura ha estat plantejada com el tancament de la tercera etapa formativa i, per tant, dóna per descomptat els coneixements adquirits en les assignatures anteriors.

Amunt

Atès una assignatura de 12 crèdits, la càrrega lectiva i dedicació a l'estudi per al semestre és elevada; per tant, es recomana una dedicació exclusiva o com a màxim compaginar-la amb una altra assignatura de 6 crèdits, de manera que com a màxim de dedicació per part de l'estudiant sigui de 18 crèdits.

Amunt

Objectius:

Definir, conceptualitzar i justificar un projecte artístic personal.

Planificar i organitzar els propis processos de treball orientant-los a la consecució d'uns objectius.

Conèixer metodologies, tècniques i recursos expressius per al disseny, planificació i desenvolupament de projectes artístics.

Planificar i desenvolupar projectes artístics complexos en relació amb agents específics i establint formes relacionals coherents.

Aplicar processos i metodologies d'investigació per al desenvolupament de projectes artístics, considerant els aspectes específics de cada format de socialització (projecte individual, interactiu, participatiu, col·laboratiu¿).

Introduir rectificacions dins el marc del projecte, en relació amb les limitacions, els imprevistos i les oportunitats que sorgeixin durant el procés.

Adquirir capacitat crítica per posicionar-se i intervenir en la pràctica artística contemporània a través del desenvolupament de projectes.

Saber integrar de forma crítica els debats sobre la interacció dels agents de l'art, o sobre l'art relacional o participatiu, segons el cas, en el desenvolupament de projectes artístics.

Exposar i comunicar el procés i els resultats d'un projecte artístic.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG2 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències transversals:

CT3 - Capacitat per expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment.

Competències específiques:

CE3 - Elegir els mitjans i formats adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, exposició i difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.

CE4 - Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre argumentadament enfront de les crítiques raonades al treball propi en grup.

CE7 - Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de diversa naturalesa, atenent a totes les seves fases i implicacions.

CE8- Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.

CE9 - Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

CE10 - Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per desenvolupar un treball interdisciplinari situat.

CE11 - Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.

Amunt

Projecte III s'organitza en una sèrie d'etapes formatives que, en general, segueixen la seqüència lògica del que suposa realitzar i comunicar un projecte artístic tenint en compte la dimensió de socialització. Algunes d'aquestes etapes són:

Investigar: fer un procés de recerca sobre la naturalesa i especificitats del tipus de socialització que ha de tenir el projecte a realitzar, així com del context i els agents implicats Això suposarà una exploració de la noció de socialització i de les possibles modalitats del projecte (individual, interactiu, participatiu, col·laboratiu...).
Projectar: planificar les accions i processos que requerirà la realització del projecte, tot concretant la justificació, les intencions, les necessitats, les fases, la temporalització, el tipus de relacions que s'establiran (així com les seves implicacions ètiques), etc.
Formalitzar: materialitzar el projecte segons el model de socialització triat, sempre atenent a les modificacions que la relacionalitat establerta exigeixi, i mantenint una actitud ètica envers els implicats.
Documentar/publicar: produir representacions del projecte artístic, tant durant el procés de realització com en finalitzar, i desenvolupar les estratègies comunicatives més coherents atès el caràcter del procés realitzat i els agents implicats.


Aquestes etapes es concreten en activitats tant avaluables com no avaluables que ajuden l'alumnat a concretar la seva proposta, i a adquirir les eines necessàries per a dur-la  a terme, sempre amb l'acompanyament del professor o professora i en diàleg amb la resta del grup classe.

En aquest procés, l'alumnat compta amb el suport de diversos laboratoris que disposen d'una aula virtual on un docent pot resoldre els dubtes tècnics que us sorgeixin durant la realització del projecte:

- Laboratori de materialitat
- Laboratori de modelat, il.luminació i animació
- Laboratori sonor
- Laboratori de mèdia
- Laboratori Programació creativa
- Lab. eines de disseny
- Laboratori d'eines de portfolio (Folio)
- Laboratori de documentació

Amunt

Escriptura i art XML
Escriptura i art DAISY
Escriptura i art EPUB 2.0
Escriptura i art MOBIPOCKET
Escriptura i art KARAOKE
Escriptura i art HTML5
Escriptura i art PDF
La socialització dels projectes artístics online Audiovisual
Formes de publicació i projecte artístic Web

Amunt

L'assignatura compta amb diversos recursos d'aprenentatge dissenyats específicament, així com amb una selecció de textos actualitzats i rellevats per al camp de l'art actual. A més, l'alumnat disposa de diversos laboratoris on resoldre els dubtes tècnics que sorgeixin durant la realització del projecte:
- Laboratori de modelat, il.luminació i animació
- Laboratori sonor
- Laboratori de materialitat
- Laboratori de mèdia
- Laboratori de documentació
- Laboratori programació creativa
- Lab. eines de disseny
- Laboratori d'eines de portfolio

El laboratori és una aula de suport sense validesa acadèmica que s'activa de forma automàtica; disposa de professorat col·laborador i recursos que serviran per resoldre dubtes sobre processos i eines per a la documentació de el procés de treball, d'aprenentatge i els resultats obtinguts.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt