Interacció i interactivitat Codi:  20.221    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura s'iniciarà al Febrer 2023 (2022-2)


La programació és una eina, cada cop més indispensable per a qualsevol professional d'àmbits creatius. La programació és, avui, no només una eina a disposició del artista com ara un llapis o un software de dibuix vectorial sinó que constitueix un mitjà, un llenguatge expressiu i, al mateix temps, una eina que canvia tant el procés creatiu com la manera de treballar, també és un camí d’expansió i vincle amb altres manifestacions creatives i una nova manera de representar el món i la condició humana. Des de l’art computacional l’art es pot qüestionar a si mateix, també el paper de l’artista, la posició de l’observador en front l’obra d’art, la funció de l’obra d’art, el rol de la màquina, i fonamentalment, la relació entre artista, obra i receptor.

L'assignatura segueix al Taller de Programació i Interacció i es centra especialment en els aspectes interactius.  Aprofundeix en aspectes concrets de les arts, la creació digital i la interactivitat. Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica i requereix un treball continuat de l'estudiant al llarg de tot el curs.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la interactivitat i la interacció i ser capaç de pensar críticament sobre això.
 • Desenvolupar sensibilitat i capacitat d'experimentació amb les noves àrees d'aplicació de les tecnologies interactives i la seva potencialitat per a l'expressió.
 • Obtenir una perspectiva històrica del camp de HCI (Human-Computer Interaction) i la seva relació amb diferents disciplines com la tecnologia, el desenvolupament de programari i de sistemes, la psicologia, sociologia, el disseny i l'art.
 • Entendre els aspectes teòrics i metodològics de la interacció de les persones amb ordinadors, sistemes i instal·lacions.
 • Conèixer el procés, mètodes i tècniques de disseny de la interacció i d'interfície i la interrelació entre els aspectes socials, culturals, tecnològics i creatius que inclou.
 • Saber definir interfícies i interaccions en diferents contextos d'aplicació.

Amunt

 • Interacció i interactivitat. Perspectiva històrica.
 • Tecnologies interactives. Disseny d'interacció. Interacció tangible.
 • Narració textual, gràfica i audiovisual. Narració interactiva.
 • Human-Computer Interaction. Interacció, interactivitat i interfície.
 • Estils d'interacció.
 • Tipus d'interfície: Interfícies digitals. Interfícies tangibles.
 • Interacció al món real.
 • Impacte individual i social de la interacció.
 • Procés, mètodes i tècniques de disseny d'interacció.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt