Instal·lacions audiovisuals Codi:  20.222    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Amunt

Aquesta assignatura s'iniciarà al Setembre 2023 (2023.1)

Amunt

 Resultats d'aprenentatge:
 • Obtenir una perspectiva històrica i conceptual sobre les instal·lacions audiovisuals.
 • Capacitat de generar un discurs narratiu, conceptual o formal integrat a l'espai.
 • Capacitat de plantejar escenografies.
 • Capacitat conceptualitzar i de projectar sobre un plànol el disseny d'una instal·lació audiovisual.
 • Capacitat de planificar el desenvolupament d'instal·lacions audiovisuals.
 • Capacitat d'identificar i inventariar les necessitats tècniques (detallar un rider tècnic).
 • Conèixer les possibilitats d'integració de la imatge o vídeo a l'espai més enllà de la pantalla; d'integració del so a l'espai; i de la llum com a element narratiu i de transformació espacial.

Amunt

 
 • Definició d'instal·lació audiovisual i les seves especificitats.
 • Contextualització històrica.
 • Estat de l'art a través de casos d'estudi.
 • Treballant a l'espai: context, narrativa i mirada.
 • Escenografia i escenografia interactiva.
 • Principals eines per a la conceptualització, disseny i desenvolupament d'instal·lacions audiovisuals: simulació espacial, vídeo i so (també en temps real), videomapping, control lumínic, prototipat i sensors, sistemes interactius, etc.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt