El sector de les arts visuals Codi:  20.226    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L’assignatura El sector de les arts visuals és alhora reflexiva i pràctica: per una banda proporciona un coneixement del funcionament i les dinàmiques del sector professional de les arts visuals i, per altra banda, convida a l’alumnat a adoptar-hi una posició crítica i reflexiva que tingui un efecte en la presa de decisions sobre la seva trajectòria professional.

En aquest sentit és clarament professionalitzadora, ja que té com a objectiu principal dotar l’alumnat dels coneixements i les eines conceptuals i crítiques imprescindibles per poder desenvolupar una carrera com treballador/ora cultural. Amb aquesta finalitat es duran a terme lectures, debats, reflexions i treballs pràctics al llarg de les diverses activitats que componen l’assignatura.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que idealment cal cursar en la quarta etapa formativa del Grau d'Arts (professionalitzar). Com ja s’ha dit, té una vocació professionalitzadora en tant que vol familiaritzar l’alumnat amb el sector de les arts visuals on ha de desenvolupar la seva trajectòria com a treballador/ora cultural.

Amunt

L’enfocament de l’assignatura se centra en les arts visuals, però alhora dona una visió àmplia de les diverses vies de professionalització possibles en aquest àmbit. Així, es cobreixen diversos sectors (públic, privat i tercer sector) i camps professionals com ara la creació artística, la gestió, la crítica i la teoria, la mediació i l’educació, l’autogestió i la col·laboració, etc.

Amunt

Tot i que no són necessaris uns coneixements previs específics, algunes assignatures del Grau d’Arts poden oferir uns fonaments útils a l’hora de cursar El sector de les arts visuals, com ara el Seminari de contextos i sistemes de l’art o Projecte III.
D'altra banda, atès el seu caràcter professionalitzador, aquesta assignatura incorpora una competència de comunicació en llengua estrangera, de manera que es podrà demanar la lectura de textos, així com la realització de breus presentacions orals o escrites en altres idiomes (especialment anglès).

Amunt

L’assignatura consta de 6 ECTS, que suposen una dedicació de 150 hores en un semestre. Per tant, cal que l’alumnat s’asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.

Amunt

Objectius:

Diversificar la noció dels àmbits de professionalització en les arts visuals de manera que inclogui el sector públic, el privat i el tercer sector.

Oferir una varietat de possibilitats de desenvolupament professional en les arts visuals a més de la producció d’obra artística.

Promoure una comprensió de la pràctica artística com a treball cultural i, per tant, prestar atenció a les condicions laborals dels i les artistes.

Dotar l'alumnat de les eines conceptuals i reflexives que li permetin posicionar-se críticament en aquest camp de forces.

Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.

CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.

Competències transversals:

CT2 - Capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.

CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.

Amunt

L’assignatura s’organitza en diverses activitats on l’alumnat abordarà els principals temes i debats que cal tenir en compte pel que fa al desenvolupament professional contemporani en l’àmbit de les arts visuals, entre els quals s’inclouen:

- Característiques dels diferents àmbits de professionalització en les arts visuals (públic, privat i tercer sector): objectius, agents, dinàmiques, relacions.

- El treball cultural: configuració del mercat de treball cultural contemporani, condicions laborals, drets i deures dels artistes i professionals de l’àmbit artístic.

- Desplegaments professionals per al graduat/ada en arts: creació artística, gestió i mediació, educació, treball comunitari, crítica...

- Tipus d'organismes i institucions culturals relacionades amb el sector artístic.

- Polítiques i programes públics relatius a les arts visuals.

- Mercat de l’art i indústries culturals.

- Problemàtiques actuals de la propietat intel·lectual i els drets d'autor.

- Formes col·lectives, autogestionades o comunitàries de desenvolupament de les arts visuals.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt