Art i educació Codi:  20.228    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Art i educació explora alguns contextos en què es desplega la relació dinàmica i bidireccional entre els dos termes del títol. En concret se centra en els àmbits no professionals de la formació artística, per maximitzar la diferència de les àrees a posar en diàleg. Així, aborda contextos com l'escola, els centres d'art o la comunitat, a més de les seves hibridacions o col·laboracions.


En l'actualitat hi ha una gran varietat de contextos educatius on l'art té un paper significatiu en la transformació de l'educació des d'un saber pedagògic fonamentat. Per això, l'assignatura combinarà coneixements i experiències procedents de la pedagogia, de l'educació artística, de la teoria de l'art i de la pràctica artística, entenent que la seva interrelació és fonamental per desenvolupar projectes complexos i sòlids en aquest àmbit.


L'assignatura parteix de les identitats, experiències, interessos de l'alumnat, i gradualment va articulant aquest punt de partida amb referents teòrics i pràctics d'educació artística, amb l'objectiu de fomentar la construcció d'una posició crítica des de la qual desenvolupar el propi projecte d'art i educació. Al llarg d'aquest procés, es promou una concepció globalitzadora de l'aprenentatge, una visió crítica i transformadora tant de l'art com de l'educació, i una perspectiva pedagògica basada en el diàleg, però que no exclou la fricció i el conflicte.


Finalment, aquesta assignatura vol contribuir a la formació no només d'aquelles persones que desitgin dedicar-se professionalment a l'educació de les arts, sinó també de totes aquelles que vulguin enriquir la seva pràctica artística amb les perspectives que aporta la pedagogia.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que es pot escollir a partir de la tercera etapa formativa del Grau d'Arts (socialitzar). Té un caràcter formatiu general, però també professionalitzant, ja que l'educació és un important camp de desenvolupament professional per als artistes.

Amunt

L'assignatura ofereix nocions bàsiques d'educació de les arts en diversos àmbits de professionalització: escolar, museístic, informal, etc.

Amunt

No són necessaris coneixements especialitzats previs, però sí que és recomanable haver cursat les assignatures de la primera i segona etapes formatives del Grau per comptar amb suficients fonaments conceptuals i pràctics.

Amunt

En aquesta assignatura es podrà demanar la lectura de textos en anglès.

Amunt

Objectius:
 • Familiaritzar-se amb els debats contemporanis sobre la relació entre educació i art.
 • Conèixer les diferents perspectives en educació de les arts, així com el seu origen històric.
 • Conèixer les especificitats de la intervenció educativa en relació amb l'art.
 • Reconèixer els diferents contextos educatius en relació amb l'art.
 • Analitzar críticament exemples i casos d'experiències educatives.
 • Comprendre el disseny d'un projecte educatiu en les seves diverses dimensions: disseny general, planificació de propostes, avaluació.
 • Dissenyar projectes educatius tenint en compte les especificitats contextuals, metodològiques i relacionals implicades.
Competències:

Competències bàsiques i generals:

CG1 - Elaborar discursos a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), de manera reflexiva i autocrítica, i que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.
CG3 - Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global i interactuar efectivament amb ell.
CG4 - Mostrar flexibilitat i adaptabilitat a la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
CG5 - Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.

Competències específiques:

CE2 - Argumentar sobre pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.
CE5 - Desenvolupar habilitats d'investigació: formulació de preguntes pertinents, realització de recerques, anàlisis i avaluacions.

Amunt

 • Relació entre les pràctiques artístiques i les pràctiques educatives: art com educació, educació com a art, art-educadors, etc.
 • Perspectives, teories i debats contemporanis sobre l'educació de les arts.
 • Història de l'educació de les arts.
 • Contextos de l'educació de les arts: reglats, no reglats, formals, informals, profesionalizantes, no profesionalizantes, etc.
 • Estudis de cas en pràctiques educatives en relació amb les arts.
 • Disseny de projectes educatius basats en metodologies artístiques des d'una perspectiva globalitzadora dels aprenentatges.
 • Creació de propostes educatives creatives, innovadores i apropiades a l'context.
 • Pautes, recursos i mètodes d'exploració, anàlisi i creació de coneixement basats en les arts.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt