Introducció a la psicologia Codi:  20.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les conductes de les que s'ocupa la criminologia són difícils d'entendre sense una comprensió de la complexitat del comportament humà. En aquesta assignatura l'estudiantat trobarà una proposta lògica dels conceptes bàsics de la Psicologia, ordenats segons la seva història, de l'individu al grup i de la conducta normal a la anormal. Malgrat que una introducció ha de tenir un caràcter eminentment teòric, no hauria d'estar plena de generalitats. Es fa, per tant, necessari abordar els coneixements bàsics de la disciplina i fer-ho d'una manera simplificada, però sempre serà necessària una interpretació sobre la manera en que han estat obtinguts. Es pretén que l'estudiantat trobi en l'estudi de les diverses teories el perquè, la seva relació i continuïtat. En aquesta Introducció a la Psicologia es posarà en relleu allò que la Psicologia coneix, per donar resposta a les preguntes que es formulen constantment els professionals davant els problemes de la vida social, en concret davant de fets com la violència o el delicte que incideixen negativament en les vides de les persones.

Amunt

Atès el seu caràcter bàsic i introductori, es recomana estudiarla durant el semestre on està fixada al pla d'estudis i amb caràcter previ a la resta d'assignatures més relacionades (especialment Bases Psicosocials en Criminologia i Psicologia Criminal).

Amunt

Competències transversals:

 • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en llengues pròpies com en una llengua extrangera

Competències específiques:

 • Situar el fenòmen criminal en el context personal, social i judicial en el que es desenvolupa

Objectius d'Aprenentatge: 

 • Familiaritzar-se amb les bases psicològiques dels comportaments humans relacionats amb la criminalitat
 • Conèixer les arrels psicològiques d'una part de les teories criminològiques 
 • Assolir la complexitat dels coneixements psicològics
 • Diferenciar entre "objecte d'estudi" i "objecte de la realitat"
 • Contextualitzar els coneixements psicològics
 • Conèixer els diferents enfocaments que s'han donat en la psicologia
 • Comprendre el progrés de la ciència psicològica
 • Captar la preponderància del concepte mecanicista tan en la fisiologia com en la psicofísica
 • Discriminar entre investigació psicofísica i fisiològica
 • Valorar el canvi del paper de l'observador en la investigació psicològica
 • Conèixer les grans Escoles de la psicologia como a resultat dels avenços i limitacions de la psicologia anterior
 • Conèixer la influencia de la teoria Evolutiva en les noves orientacions de la psicologia
 • Integrar en un sol model les diferents explicacions que s'han donat en psicologia fins l' actualitat
 • Conèixer els diferents mètodes d' investigació empírica de la psicologia
 • Conèixer els mètodes d'avaluació psicològica

Amunt

Bloc 1: Introducció a la psicologia científica

 • Què és la psicologia? Definició i àmbits d'estudi
 • La psicologia científica
 • Breu història de la psicologia

Bloc 2: Processos psicològics bàsics

 • Percepció 
 • L' Atenció
 • La Memòria humana
 • L'Aprenentatge

Bloc 3: Psicologia del desenvolupament, de la personalidad, clínica i de la salut

 • Introducció a la psicología del desenvolupament, psicología de la personalitat i psicologia clínica i de la salut

Amunt

Processos psicològics bàsics PDF
Els llindars de la psicologia científica PDF
Processos d'impressió: percepció, atenció, memòria i aprenentatge PDF
L'estudi científic de la personalitat XML
El desenvolupament durant l'envelliment XML
Psicologia del desenvolupament XML
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut XML
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut DAISY
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut EPUB 2.0
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut MOBIPOCKET
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut KARAOKE
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut HTML5
Introducció a la psicologia del desenvolupament, psicologia de la personalitat i psicologia clínica i de la salut PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt