Fonaments de criminologia Codi:  20.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Fonaments de criminologia planteja les qüestions bàsiques i els conceptes fonamentals de la Criminologia. Per aquest motiu, l'assignatura pretén donar una visió completa de les principals aportacions de la Criminologia al coneixement del fenomen delictiu, incidint en aspectes tals com l'estudi de l'etiologia de la criminalitat, la comprensió de l'evolució de la delinqüència i les principals estratègies per a la prevenció i la reacció al delicte.
 

Amunt

L'assignatura estableix els fonaments conceptuals de tota la titulació i per tant ha d'estudiar-se amb caràcter previ a la resta d'assignatures.

Amunt

És altament recomenable haver cursat amb anterioritat, l'assignatura Teories Criminològiques I

Amunt

1.- Conèixer l'abast de la Criminologia respecte d'altres disciplines científiques: mètode, funcions i objectius.
2.- Delimitar els objectes d'estudi de la Criminologia i les seves particularitats.
3.- Delimitar el significat i les conseqüències que deriven del mètode, objectius i funcions de la Criminologia.
4.- Reconèixer la víctima com objecte d'estudi de la Criminologia: el moviment de retorn a la víctima.
5.- Conèixer la història de la Criminologia i les seves conseqüències en la disciplina actual.
6.- Conèixer i distingir els models biologicistes, psicologicistes i sociològicss.
7.- Entendre de quina manera es mesura la delinqüència i quines són les fonts per a l'obtenció d'informació.
8.- Conèixer el concepte criminològic de prevenció i els diferents models de prevenció del delicte.
9.- Conèixer la intervenció de la Criminologia en la configuració i l'avaluació dels sitemes de reacció al delicte.
10.- Entendre els elements que integren el sistema de justícia penal i els principals problemes relacionats amb el seu funcionament.

 

Amunt

 

Mòdul 1 : La criminologia i les ciències penals i del control social

1. Concepte de criminologia
2. Objecte de la criminologia
3. Delimitació d'altres disciplines
4. El mètode de la criminologia
5. La comunitat científica
6. Els protagonistes del delicte: el delinqüent, la víctima, la societat
7. Els actors de la política criminal
8. Models politicocriminals
9. Crisi de la criminologia

Mòdul 2 : L'evolució del pensament criminològic

1. La rellevància de la teoria per a la ciència criminològica
2. Els paradigmes criminològics
3. L'etapa precientífica de la criminologia
4. Els inicis en l'etapa científica de la criminologia
5. La criminologia contemporània

Mòdul 3 : La delinqüència i el seu mesurament

1. El problema del mesurament del delicte
2. Les dades oficials
3. Les enquestes de victimització
4. Les enquestes d'autoinforme
5. La criminalitat a Espanya i a Catalunya
6. La por al delicte
7. Fenomenologia criminal

Mòdul 4 : La prevenció del delicte

1. Prevenció del delicte i control del delicte
2. Els conceptes bàsics de la prevenció
3. Els models teòrics de prevenció del delicte
4. Estàndards internacionals i cooperació transnacional
5. Avaluació de programes
6. Prevenir el delicte en una societat democràtica i complexa

Mòdul 5 : La resposta al delicte. El sistema de justícia penal

1. La sanció penal
2. Les doctrines de la pena
3. El sistema de justícia penal
4. El tractament del delinqüent
5. El reforçament de les penes de compliment en la comunitat

Amunt

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura,edita la Universitat Oberta de Catalunya.

Els 5 mòduls dels que consta l'assignatura han estat elaborats per:Prof. Dr. D. Josep Maria Tamarit Sumalla, Director del programa de Criminologia de la UOC i Catedràtic de Dret Penal a l'Universitat de Lleida, i per Prof. Dra. D. Núria Torres Rosell, Professora lectora de Dret penal de l'Universitat Rovira i Virgili i consultora dels Estudis de Dret i Ciència Política a la UOC.

Els materials de l'assignatura són la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material consta de 5 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador.

A través dels 5 mòduls es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. A cada mòdul trobareu un breu resum, així com a un glossari de termes que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts.

Al final de cada mòdul trobareu un test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt