Dret penal, part general Codi:  20.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


El Dret penal és el conjunt de normes que descriuen comportaments delictius i preveuen les penes o altres reaccions de caràcter penal per als que en siguin declarats responsables. Aquesta assignatura s’ocupa del Dret penal substantiu, no dels aspectes processals o dels relatius a l’execució penal, que són objecte d’altres assignatures. La part substantiva del Dret penal està dividida entre aquesta assignatura i la de Dret penal part especial, que s’estudia posteriorment. L’estudi de la part general comprèn els aspectes introductoris, els principis i la teoria del delicte i de la pena. La part relativa a la teoria jurídica del delicte és la més elaborada doctrinalment i per això és habitual donar-li un pes predominant. Malgrat tot, especialment tractant-se d’una assignatura situada en el Grau de Criminologia, s’ha volgut també dedicar l’atenció necessària als aspectes relatius a la teoria de la pena i de les conseqüències jurídiques del delicte.

Amunt

L'estudi dels fonaments del Dret penal permet a l'estudiant de Criminologia endinsar-se en la part jurídica de la formació del criminòleg. Comprendre la dimensió normativa del delicte és fonamental i també ho és adquirir un domini dels conceptes jurídics, la qual cosa suposa una dificultat important per als estudiants, especialment en el que fa referència a la teoria jurídica del delicte.

Amunt

Es recomana haver fet i superat abans les assignatures Introducció al Dret i Dret públic

Amunt

Coneixements acadèmics i disciplinars:

1.- Conèixer els principis inspiradors del Dret penal i els conceptes fonamentals de la part general del Dret penal.
2.- Delimitar els objectes d'estudi del Dret penal i la Criminologia i altres disciplines. 
3.- Conèixer el significat i les conseqüències que deriven del mètode, objectius i funcions del Dret penal. 
4.- Conèixer les categories teòriques de la teoria jurídica del delicte i el seu significat. 
5. Conèixer les normes relatives a la responsabilitat criminal en el Dret penal espanyol. 
6. Conèixer les classes de penes i mesures de seguretat i altres formes de reacció penal. 
7. Conèixer les normes relatives a les conseqüències jurídiques del delicte en el Dret penal espanyol. 

Competències específiques (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicables a l'àmbit jurídic en general i a l'àmbit disciplinar del Dret penal part general). Entre d'altres cal desenvolupar les següents competències: 

1. - Comprensió de les normes penals des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi, interpretació i crítica.
2. Interpretació i aplicació de l’ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
3. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional. 

A banda d'aquests coneixements i competències específiques, a totes les assignatures de la llicenciatura de Dret es treballarà un conjunt de competències transversals i generals de la UOC:

1. Us i Aplicació de les TIC's. 
2. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars. 
3. Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per a les relacions interpersonals. 
4. Innovar al si de les organitzacions.

Amunt

Mòdul I Concepte de Dret penal

1. Concepte de Dret penal
2. Principis limitadors del poder punitiu estatal 
3. La vigència de la llei penal

 Mòdul II El delicte. L’antijuridicitat 

1. El concepte de delicte 
2. Consideracions generals sobre l’antijuridicitat 
3. Tipicitat. Questions generals 
4. Tipicitat objectiva (I): Elements del fet típic. L’acció 
5. Tipicitat objectiva (II). La tipicitat en els delictes actius de resultat material 
6. Tipicitat objectiva (III). El tipus en els delictes d’omissió 
7. Tipicitat subjectiva (I). El dol 
8. Tipicitat subjectiva (II). La imprudència 
9. Tipicitat subjectiva (III). L’error de tipus. 

Mòdul III Autoria i participació. Les formes de realització imperfecta. 

1. Autoria i participació 
2. Les formes de realització imperfecta (Iter criminis). La temptativa. Els actes preparatoris punibles. 

Mòdul IV La justificació 

1. Qüestions generals sobre la justificació 
2. La legítima defensa 
3. L’estat de necessitat 
4. El cumpliment d’un deure o exercici legítim d’un càrrec 
5. El consentiment 

Mòdul V La culpabilitat 

1. La culpabilitat 
2. La imputabilitat 
3. El coneixement de la il•licitud i l’error de prohibició 
4. L’exigibilitat de la conducta adequada a la norma 

Mòdul VI Les conseqüències jurídiques del delicte 

1. Les penes 
2. Les mesures de seguretat 
3. Altres formes de reacció penal 
4. La responsabilitat civil derivada del delicte

Amunt

Sparknotes: Hamlet PDF

Amunt

Els materials estan dividits en sis mòduls, segons l’estructura anteriorment esposada. Els autors dels materials són: 
Joan Carles Carbonell Mateu (Catedràtic de Dret penal de la Universitat de València) 
Ramón García Albero (Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Lleida) 
Antoni Gili Pascual (Professor Titular de Dret penal de la Universitat de les Illes Balears) 
Antoni Llabrés Fuster (Professor Titular de Dret penal de la Universitat de València) 
Carmen Tomás-Valiente Lanuza (Professor Titular de Dret penal de la Universitat de València)
Carolina Villacampa Estiarte ((Professora Titular de Dret penal de la Universitat de Lleida)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt