Execució i dret penitenciari Codi:  20.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es plantegen les qüestions fonamentals relatives a l'execució de les sancions penals, especialment les referides al seu règim jurídic. L'enfocament que s'adopta és globalitzador, en el sentit de considerar les diverses classes de sanció penal, a partir d'un estudi comparatiu del diversos sistemes penals europeus i una anàlisi més aprofundida del Dret espanyol. Aquesta és l'orientació que més s'adequa als estudis de Criminologia, on poder oferir un coneixement del funcionament de l'execució és bàsic, atesa la importància que assoleix aquest element del sistema de justícia penal en la recerca criminològica i en el disseny, avaluació i revisió crítica de la política criminal.
 
La distribució en mòduls s'estructura d'acord amb una diferenciació entre els dos grans grups de sancions, les penes privatives de llibertat i les sancions de compliment en la comunitat. L'estudi de les primeres ens durà a abordar una de les disciplines normatives bàsiques en l'àmbit de les ciències penals, com és el Dret penitenciari. Per això tractarem les qüestions centrals relatives a l'autonomia del Dret penitenciari i la seva relació amb altres disciplines. En el Dret espanyol, aquesta matèria s'ha pogut estructurar en els darrers anys a partir dels continguts de la Llei Orgànica General penitenciària, que ha transformat radicalment el sistema penitenciari. Per això estudiarem aquesta norma bàsica, així com els seus complements més importants, que són el Codi penal de 1995 amb les seves reformes de 2003 i 2010 i el Reglament penitenciari de 1996. No deixarem de banda la jurisprudència constitucional, que ha contribuït a perfilar l'estatut jurídic del reclús sobre la base de la idea de conservació dels drets fonamentals no afectats per la condemna. Pel que fa a les penes i mesures de compliment en la comunitat abordem d'una manera especial l'estudi de la problemàtica relativa a l'execució de les penes que han estat objecte darrerament d'un desenvolupament normatiu, com els treballs en benefici de la comunitat i la localització permanent, i la mesura de seguretat de llibertat vigilada introduïda a la reforma penal de 2010.

Amunt

Té  continuïtat respecte a l’assignatura de Dret penal – part general i per tant es recomana el seu estudi previ.

Amunt

Cal haver estudiat i superat abans Dret penal part general

Amunt

-         Competències:
 
1. Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 
2. Ser capaç d’informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes
 
 
-         Objectius d’Aprenentatge:
 
  1. Assolir un coneixement bàsic dels aspectes essencials respecte al sistema de sancions penals i a l’execució penal.
  2. Comprendre la rellevància de l’execució penal en el funcionament del sistema de justícia penal i en el conjunt de les ciències penals.
  3. Conèixer els continguts del Dret penitenciari espanyol establerts en la llei penitenciària i en la resta de normativa aplicable.
  4. Disposar d’eines teòriques per reflexionar críticament sobre el sentit, la funció i el contingut de les penes privatives de llibertat i la resta de sancions penals.
  5. Disposar de les eines teòriques i dels coneixements necessaris per poder resoldre els problemes que es plantegen en la gestió de les activitats del règim i el tractament penitenciari.
  6. Conèixer els principis i les normes relatives a l’execució de les penes i mesures de compliment en la comunitat i disposar de les eines teòriques necessàries per resoldre la problemàtica que planteja la seva gestió per part dels actors amb competència en l’execució.

Amunt

-         Continguts bàsics:
 
 
1: Sancions penals i execució penal
2: Les penes privatives de llibertat i la seva execució. Els establiments penitenciaris
3: Règim penitenciari. Inclòs règim disciplinari
4: Tractament penitenciari i llibertat condicional
5: L’execució judicial. El Jutge de Vigilància penitenciària
6: L’execució de les sancions penals de compliment en la comunitat
7: L’execució de les mesures de seguretat. Especial referència a la mesura de llibertat vigilada.
 

Amunt

Amunt

Materials docents elaborats per Tamarit / García / Sapena /Rosell / Villacampa / Salat: "Execucio penal i Dret penitenciari". Edició actualitzada 2017.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt