Teories criminològiques II Codi:  20.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura pretèn familiaritzar l'estudiant amb algunes de les més importants explicacions contemporànies sobre el delecte. 
Es tracta de desenvolupaments que s'han generat els últims vint anys i que avui en dia continuen essent objecte d'anàlisis empírica i crítca quan, així com de modificacions en les que hi participen també els teòrics originals. 
Igualment, i des d'aquest mateix punt de vista, es ressalta la relació ítima existent entre, per un costat la teoria i per l'altra la investigació i Política Criminal, així com la complexitat entre delicte i criminalitat.

Amunt

Aquesta assignatura s'incardina dins del Pla d'Estudis, com a la segona part de l'assignatura teories Criminològiques I

Amunt

És altament recomenable haver cursat amb anterioritat, l'assignatura Teories Criminològiques I

Amunt

En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de:
1. Comprendre els mètodes teòrics més importants, això és les estratègies per a la construcció de teories, tals com la integració o què és una teoria, així com la seva la decisiva importància per a la disciplina en àmbits com l'explicació del delicte, la investigació empírica o la política criminal.
2. Familiaritzar-se amb algunes de les més importants explicacions contemporànies sobre el delicte, així com algunes de les àrees d'investigació empírica informada per la teoria.
3. Conèixer les formes d'avaluació de les diferents teories, amb particular èmfasi en el test empíric d'hipòtesis derivades de les mateixes. Això en el marc del racionalisme crític.
4. Adquirir les eines teòriques per reflexionar sobre les causes del delicte i, sobretot, per jutjar qualssevol propostes.
5. Afrontar qualsevol problema criminològic des d'una perspectiva teòrica.

Amunt

Els continguts de l'assignatura Teories Criminològiques es desenvolupen en 6 unitats (amb mòduls específics en cada cas) 

1.-Teories macro: anomia, legitimitat de les institucions i eficàcia col·lectiva
2.-Enfocaments crítics en teoria criminològica (2)
3.-Teories integrades
4.-Criminologia del desenvolupament i del curs de la vida
5.-La punitividad contemporània i la seva explicació (1)
6.-La punitividad contemporània i la seva explicació (2)

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt