Política criminal Codi:  20.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta disciplina és en l' actualitat una peça fonamental en el conjunt de les ciències penals i la seva interacció amb la recerca criminològica no pot ser desconeguda en la formació del criminòleg. Les decisions relacionades amb la prevenció i la resposta a la delinqüència tenen una dimensió político-criminal que pot ser analitzada racionalment i revisada de manera crítica i respecte a la que pot efectuar propostes fonamentades empíricament . Per altra banda, una teoria criminològica poc podrà aportar a la societat si a sobre d' ella no es pot construir un programa político-criminal realitzable. El coneixement de tots els condicionants que intervenen en el cicle de les decisions político-criminals permetrà al criminòleg ser conscient de les mediacions necessàries per poder transformar els postulats teòrics en polítiques de prevenció i control de la delinqüència, per la qual cosa haurà de dominar els conceptes bàsics de la política criminal comparada i de la política criminal alternativa.

Amunt

Es necessari haver cursat abans les assignatures Fonaments de criminologia, Dret penal i Teories criminològiques.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

1. Conèixer els antecedents i principis teòrics de la política criminal. 
2. Comprendre el sentit de la política criminal en el conjunt de les ciències penals y, en particular, en relació amb la criminologia 
3. Comprendre la doble dimensió valorativa i funcional de la política criminal i la necessitat de que sigui fonamentalment en bases empíriques 
4. Conèixer els models predominants en el debat polític-criminal 
5. Disposar de les principals referències teòriques que permetin una lectura polític-criminal de les reformes legals i decisions relatives a la prevenció de la delinqüència 
6. Conèixer les tendències existents en el pla internacional i europeu que condicionen la evolució de la política criminal. 
7. Disposar dels elements necessaris pel disseny d' un programa polític-criminal i la seva avaluació. 

Competències: 

A més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 

1. Analitzar el fenòmen criminal des d´una perspectiva empírica e interdisciplinària.
2. Situar el fenòmen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa. 
3. Apendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència

Amunt

Continguts bàsics:

I. La política criminal com a disciplina empírica i valorativa. Principis i models polític-criminals 
II. La política criminal en l´àmbit internacional. Política criminal en relació amb la prostitució, la tracta de persones i el tràfic de drogues. 
III. La política criminal a Europa. 
IV. La política criminal a Espanya. 
V. Avaluació de polítiques públiques.

Amunt

Amunt

El suport bàsic de l'assignatura són els materials docents preparats per Quintero Olivares / Tamarit Sumalla / Villacampa Estiarte / Mª Jesús Guardiola / Padró-Solanet, que hauran de complementar-se amb la bibliografia recomanada i amb el material addicional que s'assenyala en les Guies d'estudi.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt