Polítiques públiques de seguretat i prevenció Codi:  20.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La inclusió d'aquesta assignatura al Plà d'estudis del Grau de Criminologia es justifica per la necessitat de que les polítiques puguin ser disenyades sobre la base del coneixement empíric relatiu a les causes del delicte i de la victimització, que s'adeqüin al model social de convivència i que puguin ser avaluades. 

L'estudi científic de la delinqüència s'ha centrat, entre d'altres aspectes, a l'anàlisis de les polítiques públiques de seguretat i prevenció. El coneixement de les causes de la delinqüència comporta reconéixer la necessitat de polítiques que no es basin en una lògica purament reactiva, sinó que consideren la prevenció com una prioritat. Alhora, donada la creixent preocupació de la societat per la seguretat, la criminologia ha d'aportar coneixements que permetin donar resposta racional a les demandes socials, dins les regles del joc d'un Estat democràtic i el respecte a les garanties individuals.

Existeix poca producció en l'àmbit espanyol d'estudis de base empírica que permetin conéixer l'impacte real de les polítiques de prevenció i seguretat adoptades per les institucions i aquesta és la raó per la que aquesta assignatura tindrà en compte els coneixements generats a d'altres països, fonamentalment de l'àmbit anglosaxó, on la investigació d'aquests temes ha tingut un major desenvolupament. 
 

Amunt

L'assignatura té relació especialment amb les assignatures que constitueixen la base de la formació teòrica criminològica i per tant és necessari haver superat Fonaments de criminologia i molt recomanable, a la vegada, haver superat Teories criminològiques I i II i Política criminal.

Amunt

Assessorament tècnic per al disseny, planificació, aplicació i avaluació de polítiques públiques sobre seguretat i prevenció de la delinqüència.

Amunt

Es recomana haver superat Fonaments de criminologia, Teories criminològiques I i II i Política criminal.

Amunt

Competències: 
1. Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte. 
2. Aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisis d'una situació o cas concret. 
3. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera. 
4. Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiqies en funció del tipus de delinqüència. 

Objectius d'Aprenentatge: 
1. Conéixer quines són les polítiques públiques de seguretat i prevencio i el seu funcionament efectiu 
2. Comprendre el paper dels actors clau que condicionen el desenvolupament d'aquest tipus de polítiques. 
3. Conéixer les dificultats de conceptualitzar i medir la por al delicte. 
4. Conéixer les principals línies teóriques i d'investigació empírica davant la por al delicte. 
5. Comprendre els problemes que les polítiques de seguretat plantegen des de la perspectiva dels drets humans i conéixer les vies per evitar-los i resoldre'ls 
6. Comprendre i aprendre a dissenyar l'actuació policial en material de seguretat i prevenció des de bases criminològiques.

Amunt

I: Polítiques de prevenció i el seu marc institucional. 

    1. Conceptes

    2. Els polítics i els ciutadans davant de la prevenció

    3. Experiències amb la implementació de polítiques de prevenció: aprendre dels errors

    4. Com es poden superar aquestes reptes


II: Percepció de la seguretat, desordre i por al delicte

     1. Orígens.

     2. El concepte de por al delicte, la por com a estat i la por com a disposició

     3. El mesurament de la por al delicte

     4. Tendències

     5. Teories

     6. Respostes socials


III: Human rights and limits on security policies

    1. Background, origins and explanations

    2. Discrimination

    3. Use of force

    4. Excessive severity and cruel punishment

    5. Criminal justice research and human rights

    6. Crime prevention

    7. Solutions and preventionSolutions


IV: Criminologia de l'acció policial

    1. La criminologia del lloc

    2. Models i funcions policials

    3. La sociologia de la policia

    4. L'actuació policial i la criminologia

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt