Predicció, prevenció i tractament de la cond.delictiva Codi:  20.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Predicció, prevenció i tractament de la conducta delictiva" forma part del grup d'assignatures de criminologia aplicada del Grau en Criminologia. Aquesta assignatura abasta continguts molt amplis i rellevants en la criminologia actual.

En l'assignatura, en un primer lloc, es presenten els conceptes fonamentals relacionats amb la valoració del risc de reincidència, per després aprofundir en com es duu a terme la predicció del delicte i en els problemes inherents a aquesta tasca d'acord amb determinats paràmetres. També ens centrarem en l'estudi del procés de desistiment del delicte, i en els tractaments que es poden aplicar.

Els continguts d'aquesta assignatura estan íntimament relacionats, perquè sense els coneixements per poder valorar si una persona avaluada té una major o menor risc de cometre un acte delictiu seria impossible elaborar programes de tractament o de prevenció. Per què? D'una banda, perquè per prevenir hem de saber quins factors augmenten el risc de reincidència, així com aquells que fan menys probable que es doni el delicte (els factors de protecció). De l'altra, perquè per tractar hem de saber valorar el risc i els factors que s'associen amb la possible reincidència per així establir els objectius de tota intervenció, ja sigui en el subjecte delinqüent o en el marc de la prevenció individual o social.

Amunt

Aquesta assignatura manté relacions importants amb altres àrees, com la Política Criminal o la Psicologia Criminal. Pel que fa a la primera, és obvi que una política criminal es defineix per la manera en què un país legisla i posa en pràctica actuacions tendents a evitar el delicte, és a dir, a prevenir-ho, ja sigui mitjançant sancions penals o per mitjà de mesures de naturalesa social, de major amplitud o abast. Pel que fa a la Psicologia Criminal, els seus coneixements incideixen d'una manera directa en aquesta assignatura, ja que constitueixen els fonaments sobre els quals es pot predir, tractar i prevenir la delinqüència.

Amunt

La valoració del risc de reincidència i la selecció dels tractaments adequats o altres intervencions per a reduir el risc de reincidència són camps de coneixement que en les últimes quatre dècades s'estan desenvolupant i expandint constantment. De fet, hi tenen una presencia cada vegada més important en els àmbits laborals de Justícia i seguretat. Es poden aplicar en diversos camps professionals com ara: la psicologia, la criminologia, el treball social/educació social, el dret penal o familiar i en l'àmbit de la correcció penal en general.

Amunt

És imprescindible haver cursat prèviament l'assignatura "d'Introducció a la Psicologia". A més, l'assignatura està relacionada amb "Psicologia Criminal".

També és recomanable haver cursat prèviament l'assignatura "Mètodes d'investigació quantitativa en criminologia" i "Anàlisi de dades". Les competències assolides en aquestes dues assignatures ajudaran a l'estudiant a entendre el material de la present assignatura.

Amunt

L'estudi dels factors de risc i de protecció que s'associen al delicte facilitarà l'estudiant noves eines per aprofundir en la predicció, la prevenció i el tractament de la conducta delictiva. Tot això li permetrà conèixer i treballar, d'una forma més integral i completa, les problemàtiques que es deriven dels tractaments dels delinqüents. 

Les competències bàsiques, transversals i específiques del programa del Grau de Criminologia que seran treballades en aquesta assignatura, són:

Competències Bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolça en llibres de text avançat, inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Transversals

 • Capacitat d'innovar en el si de les organitzacions.
 • Capacitat per realitzar informes i treballs de manera estructurada, d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.

Competències Específiques

 • Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es desenvolupa.
 • Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
 • Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
 • Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes.
 • Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 • Capacitat per emprar eficaçment mitjans alternatius de solució de conflictes i de justícia restaurativa.

A més d'aquestes competències, l'estudiant trobarà a l'aula virtual els objectius d'aprenentatge per a cada un dels mòduls temàtics que conformen l'assignatura.

Amunt

L'assignatura està formada per 3 mòduls temàtics que es presenten a continuació:

Mòdul 1: Predicció, valoració i gestió del risc de reincidència

 1. Del desenvolupament de la perillositat a la gestió del risc de reincidència
 2. La reincidència
 3. Mètodes i eines per a la valoració del risc de reincidència
 4. Hetereogeneïtat, canvi i estabilitat

Mòdul 2: Prevenció de la delinqüència

 1. La definició de la prevenció de la delinqüència
 2. Tipologia de prevenció
 3. La prevenció de la delinqüència a la pràctica

Mòdul 3: Tècniques i programes de tractament de la delinqüència en joves i adults infractors

 1. Necessitats terapèutiques dels delinqüents i tècniques de tractament
 2. Programes de tractament per a delinqüents adults
 3. Programes de tractament per a infractors juvenils: intervenció educativa i terapèutica
 4. Rehabilitació, reinserció i integració social

Amunt

Amunt

El material bàsic d'aquesta assignatura és:

Hilterman, E. (2019). Predicció, valoració i gestió del risc de reincidència. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

de Vries Robbé, M, Geers, M., Stapel, M, Hilterman, E., & de Vogel, V. (2015). SAPROF-Youth versión: Manual para la valoración de los factores de protección para el riesgo de violencia en jóvenes. (traducció al castellà del SAPROF-YV: Ed Hilterman, Rodrigo Venegas Cárdenas i Assumpta Poch). Utrecht: Forum Educatief/Justa Mesura. 

de Vogel, V., de Ruiter, C., Bouman, Y., & de Vries Robbé, M. (2011). SAPROF. Manual para la valoración de los factores de protección para el riesgo de violencia (Traducción al castellano del SAPROF por Ed Hilterman, Assumpta Poch and Rodrigo Venegas Cárdenas). Utrecht: Forum Educatief.

Hilterman, E. (2019). Prevenció de la delinqüència. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Nguyen, T. (2019). Tècniques i programes de tractament de la delinqüència en joves i adults infractors. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt