Mètodes quantitatius d'investigació en criminologia Codi:  20.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Mètodes d'investigació quantitativa es centra en les estratègies o dissenys d'investigació associats al mètode quantitatiu: experimental, quasiexperimental, selectiu (en especial els dissenys d'enquesta i ex post facto) i observacional.

Aquesta assignatura pretén situar la recerca criminològica en el context general de l'activitat científica. Es mostra a l'estudiant com arribar a distingir les característiques del coneixement científic respecte d'altres tipus de coneixement. Es treballarà sobre l'esquema general de recerca d'una manera seqüencial i relacionada. Es proporcionen els elements clau que formen part de la recerca quantitativa i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació en relació als objectius/hipòtesis plantejats.

El primer mòdul de l'assignatura es centra en les característiques del coneixement científic i en la metodologia d'enquesta. El segon es centra en l'elaboració d'enquestes en l'àmbit criminològic. Una tercer mòdul es dedicarà a l'observació com a tècnica descriptiva; les seves característiques, els diferents tipus de mesures derivables i les diferents formes de plantejar aquesta tècnica a l'àmbit de la recerca criminològica.  El quart mòdul es dedica a l'estudi dels mètodes experimentals i quasi-experimentals. En concret, s'estudia l'experiment, les característiques, aplicacions, avantatges i desavantatges d'aquest tipus de mètodes. Finalment, una cinquena part, tracta sobre les normes i orientacions de com gestionar i elaborar un article científic.

Mètodes d'investigació quantitativa vol posar de manifest: (a) la importància que té la bona planificació del disseny d'investigació i (b) les conseqüències que poden derivar-se d'un disseny inicial inadequat a l'hora d'obtenir les dades, analitzar-les, interpretar-les i extreure'n conclusions.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors de la matèria Anàlisis de dades en criminologia.

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials.

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprengui com s'ha obtingut el coneixement criminològic, per què s'ha fet amb aquesta metodologia i quins són els avantatges i els inconvenients que planteja.

Objectius generals:

1. Que l'estudiant connecti el contingut de l'epistemologia i de l'anàlisi de dades per mitjà de la baula que els uneix. Una determinada orientació del coneixement ha de desembocar sempre sobre un pla per obtenir informació de la realitat. Aquesta informació quan té forma numèrica es realitza mitjançant l'anàlisi de dades.

2. Que l'estudiant sigui capaç per si mateix de llegir i entendre els documents científics originals que transmeten els resultats de les investigacions. Totes les fonts documentals de la criminologia estan comunicades inseparablement de la metodologia emprada.

3. Que l'estudiant desenvolupi un esperit crític respecte a la forma d'accedir al coneixement. No només del saber acadèmic, sinó també de tota la informació que li arriba pels mitjans de comunicació: de les entrevistes, de les enquestes, dels programes d'actuació social, dels debats sobre educació, de les seccions de divulgació científica, etc.

 

Objectius específics:

 

 •  Entendre els supòsits que recolzen la lògica de la investigació científica.
 • Adquirir el vocabulari metodològic bàsic en català i anglès de la investigació científica
 •  Identificar i formular de forma operativa hipòtesis relacionades amb un problema d'investigació.
 •  Saber identificar les variables objecte d'estudi i determinar el seu rol: variables independents (VI), variables dependents (VD)
 •  Identificar variables estranyes i controlades.
 •  Conèixer les principals característiques, avantatges i inconvenients dels mètodes quantitatius: enquesta, observacional, experimental i selectiu.
 •  Reconèixer els trets distintius dels diferents mètodes d'investigació
 •  Identificar un determinat disseny d'investigació.
 •  Conèixer els conceptes de fiabilitat o validesa.
 •  Conèixer les tècniques de control i entendre la seva importància.
 •  Entendre el concepte de manipulació.
 •  Saber estructurar un document d'acord amb la normativa per a informes científics de l'APA.
 •  Saber identificar, citar i referenciar un document d'acord amb la normativa APA.
 •  Saber emetre judicis ètics respecte a una recerca.
 •  Ser capaç d'elaborar informació a partir de literatura científica.
 •  Avaluar de forma raonada i crítica la qualitat de l'apartat de "mètode" d'un article científic.

 

Competències transversals:

 •  Analitzar i sintetitzar.
 •  Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 •  Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 •  Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 •  Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 •  Usar documents, texts i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 

Competències específiques

 •  Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 •  Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

Amunt

Per a realitzar cada activitat, l'assignatura disposa dels següents recursos textuals:

Activitat 1:

Lògica de la recerca quantitativa

Activitat 2:

La recerca per enquesta: el qüestionari

La recerca per enquesta: el mostreig

Actitivitat 3:

L'experiment i el quasi experiment a la recerca criminològica

Activitat 4

Les dades secundàries i l'anàlisi de contingut quantitativa

L'anàlisi de dades quantitatives

Acitivitat 5

L'escriptura de l'informe de recerca quantitatiu

Amunt

L'operacionalització i el mesurament Audiovisual
Com volem respondre les preguntes formulades per la recerca? Audiovisual
L'anàlisi de dades i la redacció de l'informe de recerca Audiovisual
Què volem investigar? Audiovisual

Amunt


Els materials d'aquesta assignatura van ser elaborats per Orfelio G. León García i Ignacio Montero García-Celay, Professors Titulars de l' Area de Metodologia de les Ciències del Comportament de l' Universitat Autònoma de Madrid. 

Aquests materials s'han adaptat a l'àmbit de la criminologia per Marcelo F. Aebi, Professor Titular de Criminologia de la Universitat de Lausana (Suïssa) i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. És secretari executiu de la Societat Europea de Criminologia, membre del grup d'experts responsable del European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics i, com a expert científic del Consell d' Europa, és responsable de les Estadístiques Penals Europees. A més, forma part del comitè editorial de nombroses revistes científiques internacionals en l'àmbit de la criminologia.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es basa en 5 mòduls en versió web que podeu descarregar al disc dur del vostre ordinador.

Atenció: Malauradament, les activitats interactives i autoavaluacions que s'anuncien als materials i que podien ser accedides en format web actualment no són accessibles.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt