Anàlisi de dades Codi:  20.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La metodologia en general i l'estadística en particular són una eina imprescindible per a resoldre problemes i prendre decisions en qualsevol context científic. L'assignatura Anàlisi de Dades és la primera assignatura que permetrà a l'alumne apropar-se al procés d'anàlisi de les dades obtingudes en un context científic. Aquesta assignatura, continuació de l'assignatura Mètodes Quantitatius d'Investigació Criminològica, aprofundeix en els detalls del procés d'elaboració i tractament de les dades que aquests tipus de dissenys permeten obtenir.

L'objectiu serà que l'estudiant pugui assolir coneixements elementals sobre la manera de planificar, analitzar i interpretar de manera rigorosa i amb les tècniques estadístiques apropiades, les dades obtingudes amb els dissenys d'investigació en qualsevol de les seves modalitats.

Atès el caràcter instrumental d'aquesta matèria, a més de facilitar les eines conceptuals, es proporcionaran també, els elements necessaris per poder analitzar de manera crítica els resultats i procediments estadístics empleats en els diferents informes d'investigacions (treballs de final de grau, articles, informes, llibres, tesis, etc.) que puguin ser del seu interès.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Metodologia de les Ciències SocialsMètodes quantitatius d'investigació criminològica, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. 

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Mètodes quantitatius d'investigació criminològica.

Amunt

En l'informe d'acreditació del Grau de Criminologia de la UOC, l'assignatura té assignades les següents competències:

Competència Transversal 1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit social i acadèmic
Competència Transversal 2: Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima
Competència Transversal 9: Capacitat per a realitzar informes i treballs de forma estructurada, conforme a la metodologia pròpia de la disciplina
Competència Específica 3: Capacitat per usar eficaçment les tècniques d'investigació qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i avaluació de la criminalitat Competència Específica 4: Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en que es desenvolupa

Amunt

  1. Instal·lació de jamovi: l'entorn del programa i les modificacions de les aplicacions
  2. Organització de les dades duna mostra: representacions gràfiques
  3. Mesures de tendència central i de dispersió
  4. Estadistica inferencial: la distribució mostral i l'estimació dels paràmetres
  5. Introducció al contrast d'hipòtesis
  6. Prova de Chi-quadrat
  7. Contrastos d'hipòtesis per a una mostra independent o més
  8. Contrastos d'hipòtesis per a dues mostres relacionades
  9. Relació entre variables categòriques
  10. Relació entre dues variables quantitatives o numèriques

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Anàlisi de dades en l'Administració pública PDF

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

A més  dels materials bàsics de referència de l'assignatura, durant el desenvolupament de l'Avaluació Continuada s'aniran facilitant als estudiants Guies d'Estudi i Documents de Suport que tenen per objectiu facilitar la comprensió d'aquests materials, sobretot per a persones poc familiaritzades amb els càlculs numèrics i les estadístiques, i també, pensats per facilitar-ne l'aplicació pràctica a l'hora de descriure i analitzar dades quantitatives, que és l'objectiu bàsic de l'asignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt