Aplicació i avaluació de polítiques de seguretat Codi:  20.535    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les polítiques de prevenció i seguretat plantegen un important rang de problemes (situacions complexes de diferent naturalesa que s'originen/produeixen en les ciutats/territoris) que van des de la seva conceptualització fins a la seva aplicació i avaluació. En aquesta assignatura ens centrarem en els diferents aspectes que afecten el seu disseny i avaluació, adoptant el punt de vista de l'anàlisi de les polítiques públiques i posant èmfasi en el desenvolupament de les competències aplicades i professionals.

El principal objectiu de l'assignatura és presentar les diferents fases de definició de les polítiques públiques de seguretat i aportar estratègies i eines per al seu desenvolupament. Aquests fases consisteixen en l'anàlisi del problema, la planificació per a la implementació de la política i l'avaluació dels seus resultats.   

Al llarg de la docència de l'assignatura es posaran en pràctica aquests coneixements en casos concrets pràctics; d'aquesta forma, l'estudiant podrà adquirir la capacitat per a realitzar projectes i informes associats en les diferents fases de les polítiques de seguretat, qüestió que pot ser requerida en la seva vida professional. De la mateixa manera, els continguts i competències adquirits en aquesta assignatura podran ser utilitzats com a base per a realitzar el seu Treball Final de Grau.

Aquest objectiu principal de l'assignatura explica el tipus de docència que s'ha adoptat. Aquesta assignatura s'avalua només a través de l'Avaluació Continuada, que constarà de quatre exercicis (PAC).

Aquesta estratègia docent té l'avantatge que es disposa de més temps per a que els estudiants puguin realitzar un treball personal de recerca d'informació relativa als casos pràctics en els que hauran de centrar els exercicis. Això significa que, malgrat que hi hagin materials docents de suport per realitzar els exercicis, l'èmfasi es posarà en l'aplicació pràctica dels conceptes que apareixen en aquests materials. No s'utilitzaran tots els mòduls didàctics que apareixen al material de l'assignatura, però s'hi afegiran alguns materials complementaris per donar suport a la realització dels exercicis dels estudiants.

En aquest tipus de docència, no es tractarà de mostrar la correcta comprensió dels conceptes per ells mateixos -que haurien de ser memoritzats fins a poder ser presentats coherentment en una prova escrita presencial, tal com es tendeix a fer en una docència més tradicional-, sinó en mostrar com aquesta comprensió dels conceptes permet una comprensió més fina i profunda de les polítiques públiques de seguretat seguretatirad i ens indica les formes com aquestes polítiques o programes poden ser diagnosticats i millorats.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs, que complementa les assignatures de Política Criminal i de Polítiques Públiques de Seguretat i Prevenció.

En tant que l'anàlisi i l'avaluació de les polítiques públiques impliquen l'aplicació de les tècniques i metodologies de les ciències socials, per cursar aquesta assignatura és convenient haver cursat prèviament el conjunt de les assignatures metodològiques de ciències socials del Grau en Criminologia: Metodologia de les Ciències Socials, Mètodes Quantitatius de Investigació en Criminologia, Mètodes Qualitatius d'Investigació en Criminologia i Anàlisi de Dades.

Amunt

Administració pública (cossos policials, tècnics especialistes en seguretat  i prevenció, elaboració de polítiques públiques, planificació estratègica, àmbit social i sanitari, etc)

Consultories o empreses (consultories, empreses, entitats en l'àmbit de la seguretat, polítiques públiques, inclusió social, prevenció).

Universitat (docència, recerca, investigació, etc)

Altres

Amunt

És recomanable haver cursat les assignatures de "Polítiques Públiques de Seguretat i Prevenció" i la de "Política Criminal", així com tenir coneixements bàsics sobre metodologia de les ciències socials (mètodes quantitatius, qualitatius, metodologia de recerca). 

Amunt

D'acord amb la Memòria de verificació del Grau en Criminologia de la UOC, aquesta assignatura planteja l'assoliment de les següents competències:

Competències transversals:

 • CT6: Ser capaç de liderar equips de treball de forma creativa i adquirir iniciativa per a elaborar propostes
 • CT9: Capacitat per a realitzar informes i treballs de forma estructurada, conforme a la metodologia pròpia de la disciplina.

Competències específiques:

 • CE1: Desenvolupar l'activitat criminològica d'acord amb els principis constitucionals, drets fonamentals i llibertats públiques.
 • CE3: Capacitat per a usar eficaçment les tècniques d'investigació cualitatives i quantitatives en l'anàlisi i avaluació de la criminalitat.
 • CE4: Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic on es desenvolupa.
 • CE6: Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
 • CE8: Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes.
 • CE9: Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 • CE13: Aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisi d'una situació o cas concret.

Objectius

L'assignatura presenta els objectius següents:

- Obtenir els coneixements teòrics i les estratègies pràctiques necessàries per a poder analitzar les polítiques de seguretat en les seves diferents fases.

- Promoure l'aplicació d'un abordatge d'anàlisi racional dels problemes relatius a la delinqüència i la seguretat.

- Conèixer les diferents metodologies i estratègies que es poden aplicar per al disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques de seguretat a partir de l'ús d'informacions i dades rigoroses, i en base a l'evidència científica.

Amunt

 • Mòdul 1. Anàlisi de polítiques públiques i de problemes públics de seguretat. 
 • Mòdul 2. Planificació i ordenació de polítiques de seguretat. 
 • Mòdul 3. Disseny d'un projecte d'avaluació. 

Amunt

Problemes públics: definició i entrada a l'agenda XML
Polítiques de prevenció i el seu marc institucional XML

Amunt

Com a base de la docència l'assignatura utilitza materials científics o de divulgació publicats (llibres, articles, guies...). S'aporta també documentació sobre experiències de referència en matèria de seguretat. Cadascun dels blocs o mòduls de l'assignatura disposa d'una guia de lectura dels materials que ajuda l'alumne a assimilar el contingut principal. Excepcionalment, els materials docents no es trametran al domicili de l'alumne.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt