Delinqüència organitzada Codi:  20.537    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La matèria de Delinqüència Organitzada s'imparteix, com a assignatura de caràcter optatiu dins del programa del Grau de Criminologia. La qüestió de la delinqüència organitzada ha estat prèviament tractada (conjuntament amb les temàtiques de delinqüència juvenil, violència de gènere i immigració relacionada amb la delinqüència) com a part integrant de l'assignatura de caràcter fonamental, Fenomenologia de la Criminalitat. En el cas de l'assignatura optativa específica  Delinqüència Organitzada, l'objectiu principal és aprofundir en l'estudi d'aquest àmbit concret de la Criminologia. Aquesta assignatura pretén oferir la possibilitat d'adquirir un coneixement més extens de la delinqüència organitzada, a aquells estudiants que estiguin interessants en ampliar els seus coneixements en aquest àmbit d'estudi.  

Com a materials docents per a l'estudi de l'assignatura, es facilitarà a l'estudiant el llibre titulat "Crimen.org: evolució i claves de la delinqüència organitzada", de Luís de la Corte Ibáñez iAndrea Giménez-Salines Framis. A la vegada, l'equip docent de l'assignatura ha seleccionat articles acadèmics rellevants. 

Amb relació al temari de l'assignatura, al llarg d'aquest semestre, s'abordaran de manera detallada les principals claus per entendre aquest fenomen delictiu grupal i els avançaments conceptuals i explicatius aconseguits fins ara. Concretament, s'abordarà la definició de delinqüència organitzada i s'establiran les barreres conceptuals amb fenòmens similars. A més s'incidirà sobre els enfocaments explicatius que aborden aquest fenomen, des de tres plans conceptuals: estructural, organitzacional i individual. També s'abordarà l'estudi de l'interior de l'organització criminal: estructura o l'esquelet de les organitzacions i la divisió interna de funcions. Finalment, es tractarà el paper que exerceix Espanya en el crim organitzat internacional i europeu, i els principals tràfics il·lícits dels quals som protagonistes.

Amunt

L'assignatura Delinqüència organitzada s'engloba dins del Grau de Criminologia com una de les assignatures optatives del pla d'estudis, i consta de 4 crèdits docents.

Amunt

En els materials didàctics que es presenten a continuació, l'estudiant trobarà les eines bàsiques per aconseguir els següents objectius:

1. Conèixer de què tracta el fenomen del crim organitzat i les seves diferències amb fenòmens similars.

2. Aprofundir en les principals explicacions teòriques sobre el crim organitzat.

3. Entendre com funcionen per dins les organitzacions criminals des del punt de vista de l'estructura i divisió de funcions.

4. Conèixer el paper que té Espanya en els tràfics il·lícits internacionals i europeus.

 

Amunt

1. La definició de crim organitzat i les seves característiques principals

2. Diferències entre la criminalitat organitzada i altres agrupacions de tipus criminal: bandes juvenils i terrorisme.

3. El mesurament del crim organitzat: aproximacions directes i indirectes 

4. Explicacions criminològiques del crim organitzat

 

 

Amunt

Crim organitzat XML

Amunt

 

A diferència del que succeeix amb la majoria d'assignatures, "Delinqüència organitzada" no disposa dels materials habituals de la UOC, sinó que compta amb el llibre  "Crimen.org", motiu pel qual no s'elaboraran guies d'estudi per temes. No obstant això, a l'inici del curs es penjarà a l'aula una Guia d'Estudi general de l'assignatura que guiarà a l'estudiant en el maneig i estudi del llibre referit, indicant els temes més rellevants a treballar durant el semestre.


A banda del llibre bàsic, durant el semestre pot oferir-se material complementari per aprofundir o treballar algun punt en concret.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt