Drogues i delinqüència Codi:  20.538    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Una proporció considerable dels crims en el nostre entorn estan relacionats amb les drogues, bé influenciats pel seu ús, bé relacionats amb la seva trànsit. Un percentatge elevat de la població carcerària és a la presó per assumptes relacionats amb substàncies il•legals. 
D'entre les sancions administratives i delictes de trànsit, un important nombre tenen relació amb el consum d'aquestes substàncies i amb la conducció sota la seva influència. Per tant, és essencial, des del punt de vista criminològic, tenir un fluid coneixement sobre les drogues, les seves repercussions (delinqüència inclosa), els efectes físics i psíquics i les alternatives de tractament i ressocialització. En aquesta assignatura s'oferiran les bases necessàries per conèixer els aspectes essencials de les drogues. 
Es revisaran conceptes com dependència, abús, intoxicació, etc., Així com les classificacions mèdiques internacionals, que són importants per contextualitzar l'enfocament criminològic i el tractament penal. Així mateix, es revisaran les principals substàncies de consum, les relacions entre la drogodependència i la criminalitat i aspectes aplicats relacionats amb la prevenció del delicte, el peritatge forense i les principals figures delictives relacionades amb les drogues.

Amunt

L'assignatura proporciona coneixements complementaris útils per a la comprensió i el tractament de la delinqüència

Amunt

Fonaments de criminologia

Dret penal part general i part especial

Teories criminològiques

Amunt

- Analitzar el fenomen criminal des d’una perspectiva empírica i interdisciplinària. - Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte. - Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa 

- Objectius d’Aprenentatge:
 - 1. Assolir coneixements bàsics sobre la terminologia relacionada amb les drogues i la seva dependència. 
- 2. Diferenciar els conceptes clau sobre drogodependències i conèixer la seva relació amb la criminologia.
 - 3. Conèixer els efectes de les substàncies sobre les capacitats cognitives i volitives i la seva repercussió sobre la responsabilitat penal. 
- 4. Conèixer els sistemes internacionals de classificació de les drogues i les seves síndromes. 
- 5. Conèixer els mecanismes d’acció de cadascuna de les substàncies, els principals quadres clínics i les possibilitats terapèutiques i ressocialitzadores 
- 6. Conèixer com la dependència de les drogues incideix en el comportament criminal. 
- 7. Conèixer la dependència de les drogues com a conducta de risc de victimització.
 - 8. Conèixer les tipologies delictives relacionades amb la problemàtica social de les drogues.

Amunt


Mòdul didàctic 1
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús
1. Aspectes generals de les toxicomanies
2. Droga: definició i conceptes relacionats
3. Principals substàncies que generen dependència

Mòdul didàctic 2
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals
1. Història de les drogues i factors de consum
2. Criminologia i drogodependència
3. Neurobiologia i neuropsicologia de la dependència de substàncies: base
biològica de la inimputabilitat?
4. Tràfic de substàncies. Aspectes criminològics
5. Legalització enfront d'il·legalització de les drogues: la regularització del
consum.

Mòdul didàctic 3
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes
relacionats
1. Peritatge mèdic-psiquiàtric en el consumidor de drogues
2. L'informe pericial
3. Valoració del risc de reincidència, perillositat i peritatge
4. Drogodependència i modificació de la responsabilitat penal
5. Delictes contra la salut pública: tràfic de drogues
6. Delictes contra la seguretat viària
7. Sobre el tractament involuntari 

Amunt

Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats XML
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats DAISY
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats EPUB 2.0
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats MOBIPOCKET
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats KARAOKE
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats HTML5
Criminologia i drogodependència: peritatge forense i delictes relacionats PDF
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals XML
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals DAISY
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals EPUB 2.0
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals MOBIPOCKET
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals KARAOKE
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals HTML5
Criminologia i drogodependència: qüestions actuals PDF
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús XML
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús DAISY
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús EPUB 2.0
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús MOBIPOCKET
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús KARAOKE
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús HTML5
Drogues: aspectes generals i substàncies d'abús PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt