Delinqüència sexual i violència Codi:  20.539    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La delinqüència sexual és un dels camps que ha suscitat major interès per a la Criminologia, tant per l'important rebuig que representa per a la població com per la desconfiança existent respecte a les possibilitats de rehabilitació dels delinqüents sexuals. 

L'assignatura de “Delinqüència sexual i violència” es centra en l'anàlisi de la delinqüència sexual, tant la referida als supòsits greus en els quals s'utilitza la violència (agressions sexuals) com la relativa a l'abús sexual infantil, els delictes sexuals comesos per joves, les agressions en grup i la delinqüència sexual dins de la parella. A més a més, s'analitzen amb especial deteniment els factors de risc vinculats a l'etiologia de la delinqüència sexual així com les teories explicatives, en concret, el model integrador de Marshall i Barbaree. 

La prevenció és un altre dels eixos fonamentals del contingut de l'assignatura: s'analitza com els coneixements adquirits i desenvolupats a partir de la recerca científica ajuden en la prevenció d'aquest tipus de delinqüència. Es prestarà especial atenció als diferents models de prevenció (primària, secundària i terciària) així com a l'estudi de les motivacions i necessitats d'intervenció sobre els agressors, les teràpies aplicades i els resultats obtinguts respecte a la seva eficàcia.

Amunt

"Delinqüència sexual i violència" és una assignatura optativa. Es recomana haver cursat i superat prèviament l'assignatura d'Introducció a la Psicologia.

Amunt

L'estudi de la delinqüència sexual des d'un punt de vista criminològic facilitarà a l'estudiant rigor a l'hora d'analitzar la delinqüència d'aquest tipus, la seva reincidència i les eines de prevenció i tractament. És important destacar l'enfocament empíric i científic de l'assignatura, en la qual es mostren dades sobre èxit de tractaments i xifres reals de reincidència delictiva.


Els objectius principals d'aquesta assignatura són els següents:

1.- Analitzar els diferents tipus de delinqüència sexual des del punt de vista social, jurídic i psicològic.
2.- Definir les característiques bàsiques que conformen una socialització sexual normalitzada i els factors que confereixen més risc d'agressivitat i violència en homes que en dones.
3.- Analitzar els factors de risc de l'agressor o abusador sexual, les diferents tipologies delictives i els models teòrics explicatius d'aquest comportament.
4.- Estudiar les tècniques utilitzades en la predicció de la reincidència del delinqüent sexual i els diferents tipus de prevenció.
5.- Conèixer les teràpies aplicades als agressors sexuals, les seves possibilitats de canvi conductual i l'eficàcia dels tractaments a partir de dades empíriques.

Pel que fa a les competències, a més de les generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents:

1.- Analitzar el fenomen criminal de la delinqüència sexual a partir de dades i estudis empírics.

2.- Conèixer les característiques de la delinqüència sexual, les seves formes, contextos i factors de risc des d'una perspectiva social, jurídica i criminològica.

3.- Capacitat per analitzar, des d'un punt de vista científic, les diferents teràpies i tècniques utilitzades en la predicció i la prevenció de la delinqüència sexual.

Amunt

Mòdul didàctic 1

La criminalitat d'índole sexual
1. Consideracions socials i jurídiques
2. Xifres comparades
3. Formes i contextos
4. L'abús sexual de menors
5. Les agressions sexuals


Mòdul didàctic 2

Correlats de risc i explicació criminològica
1. Preponderància violenta dels homes
2. Factors i experiències de risc
3. Anàlisi funcional de l'agressió sexual
4. Tipologies delictives
5. Model integrador de Marshall i Barbaree
6. Predicció de la reincidència sexual


Mòdul didàctic 3

Prevenció i tractament
1. Prevenció primària
2. Prevenció específica o secundària amb joves en risc
3. Tractament, o prevenció terciària
4. Eficàcia dels tractaments

Amunt

Amunt

Els materials docents han estat elaborats pel Professor Dr. Santiago Redondo, professor titular de Psicologia i Criminologia de la Universitat de Barcelona, autor de nombroses publicacions científiques relacionades amb la delinqüència juvenil i sexual i autor de la teoria integradora "model del triple risc delictiu" (TRD), i per la Professora Marian Martínez, professora associada de Criminologia de la Universitat de Barcelona i psicòloga de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, qui a més realitza recerca sobre variables psicològiques i factors de riscos relacionats amb les conductes d'agressió sexual.

Juntament amb els materials docents, al llarg del trimestre s'aniran introduint materials complementaris (articles científics, monografies, etc).

Format Paper:

Mòdul didàctic 1: La criminalitat d'índole sexual
Mòdul didàctic 2: Correlats de risc i explicació criminològica
Mòdul didàctic 3: Prevenció i tractament

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt