Delinqüència econòmica Codi:  20.540    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant del Grau de Criminologia en l'estudi dels conceptes fonamentals referits a la delinqüència econòmica.

Al llarg de l'assignatura s'estudiarà l'aplicació de les conclusions bàsiques de les escoles criminològiques a la delinqüència econòmica, des de les aportacions inicials del sociòleg nord-americà Edwin Sutherland en 1939 fins a l'actualitat. S'analitzaran també les causes tècniques i materials que dificulten l'accés a informació de qualitat i l'oposició que molts dels subjectes que disposen de la mateixa realitzen enfront de recerques científiques.
En aquesta assignatura, s'afrontarà un model de classificació allunyat del que realitza el dret penal, i més proper a la idea criminològica de coneixement de la causa del delicte o de les seves característiques més destacades que permeten un millor disseny de la política criminal en la matèria.

Es tractarà el funcionament dels sistemes de control formal davant la delinqüència econòmica, destacant, d'una banda, els recursos públics i privats disponibles, i per un altre, ressaltant els problemes de contingut aplicatiu per a la regulació penal en la matèria. S'analitzaran també els mecanismes de control informal, com l' autoregulació dels operadors dels mercats amb codis de conducta, l'actuació dels mitjans de comunicació o el paper de les organitzacions de víctimes en el format habitual de consumidors i usuaris

A més, s'estudiaran els conceptes fonamentals referits al dret penal econòmic, tractant-se algunes de les més rellevants qüestions de política criminal que es plantegen en relació amb la delinqüència econòmica, i la resposta a la mateixa per part del sistema de justícia penal ( com la problemàtica de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, les penes més adequades per a aquesta classe de delinqüència o els supòsits de l'actuació per un altre o de la doctrina de l'aixecament del vel).

Amunt

L'assignatura Delinqüència Econòmica és una assignatura d'entre les optatives que s'ofereixen al Grau de Criminologia,i consta de 4 crédits.

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la Criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials.

Amunt

En aquesta assignatura, l'estudiant tindrà la possibilitat de familiaritzar-se, dintre de l'àmbit de la criminalitat, amb la delinqüència econòmica.

 

En finalitzar el semestre, els estudiants, a través de l'estudi dels 3 mòduls temàtics de materials docents i la resta de recursos disponibles a l'aula, hauran de ser capaços de:

1. Conèixer els conceptes fonamentals que es refereixen al dret penal econòmic.

2. Conèixer els principals delictes econòmics i la tipificació que tenen en el Codi penal espanyol de 1995.

3. Comprendre la problemàtica relativa a la responsabilitat penal de les persones jurídiques i els criteris mitjançant els quals aquesta pot resultar operativa a partir de la reforma del Codi penal espanyol de 2010.

4. Conèixer els avantatges i inconvenients de les diverses classes de pena en la seva aplicació als delictes econòmics.

5. Conèixer les respostes jurídiques davant els supòsits de l'actuació en nom d' altri, l'aixecament del vel i l'atribució de responsabilitat penal en els delictes d'empresa.

6. Conèixer les explicacions teòriques que s'han desenvolupat en el si de la Criminologia sobre la delinqüència econòmica i els elements diferencials respecte de la resta de la delinqüència.

7. Adquirir la capacitat de fer una anàlisi crítica de les propostes criminològiques en aquesta matèria, tant en la formulació general com en comparació amb altres explicacions del delicte econòmic.

8. Tenir la capacitat d'extreure de les tendències actuals en Criminologia, els elements que en permetin l'aplicació a la criminalitat de coll blanc.

9. Avaluar la utilitat i capacitat dels mètodes d'investigació en Criminologia més assentats en el sector, per definició, més opac de la criminalitat.

10. Analitzar l'organització i les qualitats de les institucions encarregades d'oferir informació empírica de qualitat per a treballar científicament sobre aquest sector.

11. Conèixer les característiques que millor defineixen els responsables d'aquesta delinqüència i la seva relació amb la baixa punició de les seves conductes.

12. Conèixer les característiques de les víctimes d'aquests delictes i les raons de la seva major o menor vulnerabilitat.

13. Aproximar-se a les categories dels delictes econòmics elaborades amb criteris científics.

14. Conèixer els mitjans i instruments que l'Administració pública i el Poder judicial posen al servei del control de l'activitat econòmica i de la delinqüència socioeconòmica.

15. Analitzar les limitacions i els condicionants que cada institució pública amb competències en aquesta matèria té per a informar o perseguir aquests delictes.

16. Identificar els sistemes de control informal del delicte en el terreny de l'economia, la seva naturalesa i el paper que exerceixen en col·laboració amb les institucions públiques.

17. Conèixer les causes tècniques i juridico-dogmàtiques que dificulten el coneixement i la persecució de la criminalitat econòmica.

18. Estudiar la gestió politico-criminal d'un fenomen delictiu determinat.

19. Avaluar el paper que la globalització econòmica està exercint sobre el control del delicte econòmic en els estats nacionals.

20. Valorar l'alternativa privatitzadora de resolució del conflicte penal que es manifesta mitjançant fórmules de justícia negociada.

Amunt

Índex de continguts: 

Mòdul didàctic 1

 Els delictes econòmics.

1. La delinqüència econòmica en el dret penal espanyol

2. L' anomenat dret penal econòmic

3. Legislar per a la delinqüència econòmica

4. Els problemes que afronta la legislació penal econòmica: aleatorietat i risc permès

5. La tècnica jurídica i els delictes econòmics: el subsistema

6. Les penes dels delictes econòmics       

7. Els delictes econòmics en la llei penal espanyola       

8. Els delictes financers o societaris en el Codi penal espanyol  

9. Problemes politicocriminals rellevants per a la delinqüència econòmica:

 

Mòdul didàctic 2

 El coneixement I l'explicació de la delinqüència econòmica.

1. Teories criminològiques i delinqüència econòmica      

2. El mesurament del fenomen: la investigació, els fets i la seva sistematització

3. Etiologia pròpia de la delinqüència econòmica

        

Mòdul didàctic 3

Funcionament dels sistemes de control davant la delinqüència econòmica.

1. Els sistemes de control formal enfront del delicte econòmic.

2. El control informal

3. Causes de la ineficàcia del sistema penal en aquest sector de la delinqüència       

4. Una política criminal adequada per a un fenomen en expansió

 

Amunt

Amunt

Com a materials i eines de suport, aquesta assignatura compta principalment, amb els mòduls docents i d'altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material didàctic consta de 3 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador. Els 3 mòduls temàtics de què consta aquesta assignatura han estat elaborats pels Professors Gonzalo Quintero Olivares (Mòdul 1) i el professor  Luís Ramón Ruiz Rodríguez (Mòduls 2 i 3).

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. A través dels 3 mòduls temàtics es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu un breu resum, així com un glossari de termes, que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts. Al final de cada mòdul trobareu una test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt