Delinqüència i marginalitat Codi:  20.541    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Delinqüència i marginalitat solen presentar-se com dues cares del mateix fenomen. D'una banda, la delinqüència implica una ruptura de l'ordre social, l'explicació es busca en un context social de marginació, pobresa i exclusió. D'altra banda, la marginalitat comporta una opció -voluntària o forçosa- de viure al marge (de la llei o de les convencions socials dominants), el que en últim terme pot abocar a la desviació i el delicte. No obstant això, la criminologia crítica qüestiona aquests plantejaments, posant de manifest que el delicte i les penes són sempre una construcció social i cultural.

Aquesta assignatura s'estructura en quatre mòduls. En el primer mòdul es repassen algunes teories que al llarg del segle XX han intentat explicar les causes i conseqüències de la delinqüència. En el segon mòdul s'aborda l'antropologia de la marginació, exposant els conceptes bàsics d'aquest camp d'estudis: marginació, marginalitat, cultura de la pobresa, subcultura marginada, majoria, minoria, racisme, xenofòbia. El tercer mòdul analitza un cas concret, les anomenades 'bandes juvenils', agrupacions de carrer que s'associen a la criminalitat organitzada, tot i que tenen també un important component associatiu i cultural. Finalment, el quart mòdul aborda la delinqüència i la marginalitat a través del cinema, analitzant dues pel·lícules que retraten dos aspectes del fenomen: les bandes juvenils a la perifèria de la ciutat de Mèxic (Els Oblidats, de Luis Buñuel) i la cultura de la màfia al sud d'Itàlia i als Estats Units (el Padrí, de Francis F. Coppola).

Amunt

En aquesta assignatura, l'estudiant tindrà la possibilitat de familiaritzar-se en l'àmbit delinqüència i la marginalitat.

En finalitzar el semestre, el estudiants, a través de l'estudi dels 4 mòduls temàtics de materials docents, han de ser capaços de:

1. Comprendre les complexes relacions que s'estableixen entre delinqüència i marginalitat.

2. Conèixer les principals escoles teòriques que han abordat l'estudi de la delinqüència.

3. Conèixer alguns dels autors que han aportat models explicatius sobre la delinqüència.

4. Situar les diferents teories en el seu context històric i científic.

5. Exposar exemples d'investigació empírica concrets.

6. Comprendre les complexes relacions que s'estableixen entre delinqüència i marginalitat.

7. Pensar críticament les causes de la marginalitat i la seva connexió amb factors de tipus estructural, com la desigualtat social, la segregació urbana, els processos migratoris, el racisme i la xenofòbia.

8. Comprendre la diversitat d'expressions de la marginació.

9. Elaborar una tipologia de tipus de marginació social.

10. Criticar la noció de cultura de la pobresa

11. Comprendre les complexes relacions que s'estableixen entre delinqüència i marginalitat.

12. Conèixer les principals escoles teòriques que han abordat l'estudi de la delinqüència.

13. Presentar un estudi de cas al voltant les bandes juvenils com a expressió d'aquestes contradiccions.

14. Entrenar en l'anàlisi del context social de la delinqüència, a partir de la seva representació en el cinema.

Amunt


Mòdul Didactic 1.
Antropologia criminal
Carles Feixa
1.    Orígens de l'antropologia criminal
2.    L'escola de Chicago
3.    L'interaccionisme simbòlic
4.    L'aproximació estructuralista
5.    Els estudis culturals
6.    La criminologia crítica

Mòdul Didàctic 2.
Antropologia de la marginació
Carles Feixa
1.    Marginació i marginalitat
2.    Normes i desviacions
3.    Tipus de marginació
4.    La cultura de la pobresa
5.    La cultura marginal
6.    Xenofòbia i racisme

Mòdul Didàctic 3.
Delinqüència i marginació en les bandes juvenils
Carles Feixa
1.    Què son les bandes?
2.    Les bandes autòctones
3.    Les bandes llatines
4.    Latin kings a Madrid
5.    Latin kings a Barcelona
6.    Associació cultural o organitzacio il·lícita?

Mòdul Didàctic 4.
Delinqüència i marginació a través de cinema
Carles Feixa
1.    Los Olvidados
1.1.    Fitxa tècnica
1.2.    La pel·lícula
1.3.    El context
1.4.    La trama
1.5.    Temes a debat
1.6.    Conclusions
2.    El Padrino
2.1.    Fitxa tècnica
2.2.    La pel·lícula
2.3.    El context
2.4.    La trama
2.5.    Temes a debat
2.6.    Conclusions

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt