Intervenció social i educativa amb el delinqüent Codi:  20.542    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Intervenció social i educativa amb el delinqüent" vol introduir l'estudiant del Grau en Criminologia en tota la dimensió social i educativa del treball que es realitza en el camp de la justícia. L'assignatura posa en joc tota una epistemologia al voltant de les formes d'entendre aquest tipus de treball i que se situa entre els drets humans i les noves formes d'acció punitiva. Parteix de la idea que és possible la realització d'un treball social i educatiu que permet canvis en les vides dels subjectes.

Situem la intervenció social i educativa (IES) com a part de l'actuació de l'estat enfront de la transgressió penal. I en aquest sentit, estem davant d'una configuració híbrida on operen diversos aspectes d'ordre legal, criminològic, social i pedagògic. Això atorga un to particular a la IES en el marc dels sistemes penals. Ens posicionem des d'una perspectiva antiessencialista, on "delinqüent" no és un atribut de l'ésser, ni una característica ontològica d'una persona, sinó una situació, una experiència. Això implica despullar al subjecte de l'adjectiu delinqüent, i situar-lo en les complexes i contradictòries relacions entre el subjecte, la societat i la transgressió (ocasional o freqüent) d'una norma penal mitjançant un acte que lesiona els drets d'un altre subjecte.

Amunt

Aquesta assignatura manté vinculació, entre d'altres, amb les assignatures següents: "Bases psicosocials en criminologia", "Desviació i control social", "Delinqüència juvenil", "Psicologia criminal", "Delinqüència i marginalitat" i "Drogues i delinqüència".

Amunt

Amb aquesta assignatura , l'equip docent espera que els estudiants aquireixin els següents Objectius d'Aprenentatge:

  • Reflexionar sobre el paper de la intervenció social i educativa en el camp de la delinqüència.
  • Comprendre les contradiccions que es desvetllen entre l'acció basada en els DDHH i en les formes neopunitives.
  • Conèixer el marc disciplinar de la pedagogia social per al treball social i educatiu en el camp dels delictes.
  • Assolir coneixements bàsics sobre la terminologia relacionada amb el treball socioeducatiu.
  • Conèixer diferents estratègies d'acció en el treball social i educatiu.

A més, les competències del programa del Grau de Criminologia que seran treballades en aquesta assignatura, són:

  1. Desenvolupar l'activitat criminològica d'acord als principis constitucionals,  drets fonamentals i llibertats públiques.
  2. Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
  3. Ser capaç d'informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes.
  4. Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques en funció al tipus de delinqüència.
  5. Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

Amunt

L'assignatura està formada per els 4 mòduls temàtics que es presenten a continuació:

Mòdul 1: La intervenció social i educativa en el vòrtex: entre un enfocament de drets humans i el neopunitisme

Mòdul 2: Pedagogia social, fonament de l'acció educativa social

Mòdul 3: Educació social i delicte

Mòdul 4: Estratègies d'acció educativa i social

Amunt

Amunt

Els materials de l'assignatura conviden a l'estudiant a abordar una dimensió particular de l'procés de criminalització de poblacions que se situa en un extrem de l'actuació estatal sobre ciutadans condemnats per lesionar drets de tercers. A continuació, es detalla material bàsic d'aquesta assignatura a partir de la qual es treballarà cadascun dels continguts descrits prèviament:

Silva, Diego. (sf). Intervenció social i educativa amb el delinqüent. Barcelona: FUOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt