Seguretat privada Codi:  20.543    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La protecció i la seguretat formen part de les necessitats humanes bàsiques dels individus i poden ser cobertes tant per l’Estat com pel sector privat, com pels dos de forma coordinada. 
L’assignatura “Seguretat privada” té com a objectiu introduir a l’estudiant de Criminologia en l’àmbit de la seguretat privada des d’un punt de vista sociològic, analitzant, entre d’altres qüestions, el concepte de seguretat o les formes d’oferir i avaluar aquesta protecció, tot combinant la perspectiva d’anàlisi del sector públic i del sector privat. 
A partir d’estudis internacionals i de dades empíriques s’analitzarà la situació actual i la regulació del sector al nostre país – amb especial atenció al projecte de Llei de Seguretat privada actualment en tramitació - l’anàlisi de riscos i també les variables i mecanismes utilitzats per planificar les necessitats de seguretat. A més a més, s’analitzarà el perfil de les diverses professions vinculades al camp de la seguretat privada i els requisits necessaris per a la seva correcta formació. 
Especial interès suscita dins l’assignatura la relació existent entre la seguretat pública i la privada i els diferents vincles formals, informals, de col•laboració i de conflicte que existeixen entre elles.

Amunt

- Competències: 
A més a més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 
1.- Analitzar, des d’un punt de vista sociològic, l’àmbit de la seguretat privada i les variables que interactuen en la seva configuració, amb especial referència a l’anàlisi de riscos. 
2.- Capacitat de reflexió entorn les diverses perspectives i models teòrics relatius a la funció de la seguretat privada dins la societat. 
3.- Capacitat de comprensió de les diferents estratègies utilitzades en l’àmbit de la seguretat i del paper que hi juga en ella la tecnologia. 
4.- Capacitat per relacionar el sector públic i privat de la seguretat per tal de detectar les oportunitats, beneficis i límits relatius a la col•laboració entre els dos àmbits. 

- Objectius d’Aprenentatge: 
En finalitzar el semestre els alumnes han de ser capaços de: 
- Comprendre els conceptes fonamentals relatius a la seguretat i a les activitats de seguretat privada. 
- Conèixer les principals teories sociològiques sobre la funció social de la seguretat privada i els diversos models de regulació del sector. 
- Conèixer la normativa referida a la seguretat privada i els debats existents a nivell europeu al voltant de la seva regulació. 
- Conèixer les diverses perspectives d’anàlisi de riscos i els processos de planificació, gestió i avaluació de la seguretat. 
- Reflexionar al voltant de la col•laboració i connexió del sector públic i privat al voltant de la prestació de serveis de seguretat a la ciutadania.
 - Conèixer els diferents perfils professionals vinculats a l’àmbit de la seguretat i els diferents tipus de clients que demanden seguretat privada al nostre país.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Marc conceptual i normatiu 
1. La seguretat privada 
2. Regulació del sector 

Mòdul didàctic 2 Els serveis de seguretat 
1. Anàlisi i gestió de la seguretat 
2. Disseny dels serveis 

Mòdul didàctic 3 La seguretat privada a Espanya 
1. El sector i els seus actors 
2. Relació seguretat privada-pública

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt