Sistema policial Codi:  20.544    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Resulta difícil comprendre el delicte, la seguretat i els sistemes de justícia penal sense conèixer prou el rol, les funcions i les activitats que la policia duu a terme. Precisament a això s'hi dedica aquesta assignatura, a introduir els alumnes del grau de Criminologia al món de la policia i a fer-ho amb pretensions empíriquesi crítiques. Un dels principals objectius és establir bases per a una discussió mínimament objectiva,consistent i científica sobre la policia que permeti a l'estudiant parlar-ne amb fonament, amb coneixement, tenint una visió crítica.

           

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa i, per tant, és recomanable haver superat almenys 100 crèdits en assignatures obligatòries.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge:

 

1.- Identificar el marc jurídic que regula la policia, i també l'ús real i efectiu de la llei que la policia duu a terme en l'acompliment de les seves tasques quotidianes.

2.- Conèixer les dinàmiques més importants de les organitzacions policials, les característiques de la cultura professional, així com els criteris que influeixen en les intervencions concretes dels seus agents i comandaments.

3.- Conèixer el contingut actual de la seguretat i la funció que la policia té en el seu manteniment.

4. Identificar i comprendre la funció policial com una funció social, derivada d'una societat que exigeix, per a la seva continuïtat, una agència de control social formal, així com la complexitat que comporta la relació de la policia amb els ciutadans.

5.Entendre els models policials sobre concepcions diferents de la policia basades en legitimitats i missions diverses que tracten de respondre a les qüestions bàsiques de la funció de policia.

6. Identificar les aportacions dels models policials a la funció policial, així com les insuficiències que presenten.

7. Identificar i explicar a grans trets els sistemes policials del nostre entorn,i també les tendències que mostren per al futur més proper.

Competències:

1.- Identificar la funció de la policia en el marc de l'estructura estatal i del sistema de justícia penal a partir del marc jurídic i la recerca empírica.

2.- Ser capaç de fer una valoració mínimament objectiva, aportant arguments ben fonamentats, sobre la rellevància que tenen per a la policia la delinqüència, les infraccions administratives, la intervenció en conflictes, així com les anomenades competències residuals

3-. Adquirir coneixements per a ser capaç de valorar els possibles efectes de les estratègies policials més habituals, a partir d'experiències concretes ja contrastades.

4.- Cultivar una visió crítica i raonada de la rellevància del paper que la policia té en la prevenció i en la reducció de les conductes delictives.

 

Amunt

Mòdul didàctic 1

La policia i la seguretat

Francesc Guillén Lasierra 

1. Ciutat, estat, seguretat i policia

2. La policia com a funció i com a organització

3. La seguretat i la seva evolució

 

Mòdul didàctic 2

Eixos bàsics de la funció policial

Francesc Guillén Lasierra 

1. Marc jurídic

2. La policia com a law enforcement agency

3. Policia, statu quo i societat

4. La policia i el delicte

Mòdul didàctic 3

 

Models i sistemes de policia

Francesc Guillén Lasierra 

1. Els models policials

2. Sistema policial espanyol i sistemes policials en el nostre entorn geopolític

 

A més a més, es facilarà a l'estudiant material complementari per treballar a alguna de les PACs que igualment serà objecte d'estudi i d'avaluació a les proves de síntesi i exàmens.

Amunt

Amunt

Juntament amb els materials o mòduls, es facilitarà a l'estudiant material complementari per treballar a alguna de les PACs que igualment serà objecte d'estudi i d'avaluació a les proves de síntesi i exàmens.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt