Psicologia del testimoni Codi:  20.545    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Psicologia del testimoni" pretén aportar a l'estudiantat de Criminologia tot un seguit de coneixements i tècniques desenvolupades dins de l'àmbit de la Psicologia de la Memòria i la Psicologia Forense en les últimes dècades.

L'objectiu últim és que el profesional en criminologia, sigui quin sigui el paper que desenvolupi dins del sistema legal, col·labori amb la resta de professionals implicats en l'administració de justícia en l'obtenció i valoració del testimoni en les millors condicions possibles.

Per a això és important que aquest professional, i la resta de professionals de la justícia, es formin en els coneixements científics i tècnics relacionats amb el testimoni per tal de superar el marc actual d'actuació, basat exclusivament en una psicologia popular.

Així, l'assignatura repassa els desenvolupaments de la psicologia del testimoni relacionats amb les dues tasques de memòria que habitualment desenvolupen els testimonis: d'una banda, explicar el que va passar en un delicte o accident i, d'altra banda, descriure l'aparença física de les persones implicades. També pararem atenció a les implicacions que respecte a aquestes tasques té el fet que el testimoni sigui sea una persona menor d'edat, una persona gran o una persona discapacitada.

Amunt

"Psicologia del testimoni" és una assignatura optativa que s'imparteix bisemestralment i que es recomana cursar una vegada superades les assignatures "Introducció a la Psicologia" i "Bases psicosocials en Criminologia". Els seus contingus estan relacionats, i en cert sentit complementen, els de l'assignatura "Psicologia jurídica".

Amunt

La "Psicologia del Testimoni" introdueix coneixements i tècniques rellevants dins d'àmbits professionals com la criminologia, la psicologia forense i el dret.

Amunt

Per cursar "Psicologia del testimoni" es imprescindible haver cursat abans "Introducció a la Psicologia" i revisar els coneixements sobre els processos atencionals i de memòria.

Amunt

L'assignatura ha de permetre l'assoliment de les següents competències transversals:

 • Ser capaç de resoldre situaciones conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars (CT3).
 • Capacitat per a realitzar informes i treballs de manera estructurada, conforme a la metodologia propia de la disciplina (CT9).

Aquestes competències transversals, es concretaríen en la capacitat de l'estudiant per a:

 • Raonar de manera analítica i crítica (comparar i contrastar idees i conceptes).
 • Adoptar un enfocament científic i crític envers les fonts d'informació.
 • Comprendre, sintetitzar i avaluar críticament texts i idees complexes.
 • Comunicar-se per escrit a nivell universitari (mostrar capacitat de comprensió i expressió escrita en català o castellà i en una tercera llengua). Redactar informes i memòries.
 • Mostrar habilitats pragmàtiques per a la conversa, el debat i els intercanvis d'informació.

A la vegada, l'assignatura persegueix que l'estudiantat adquereixi les següents competències específiques:

 • Situar el fenomen criminal en el seu context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa (CE4).
 • Aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisis d'una situació o cas concret (CE13).

Aquestes competències específiques es concretaríen en la capacitat de l'estudiantat per a:

 • Comprendre el paper de la psicologia del testimoni en el context de les relacions entre la psicologia i la llei.
 • Entendre la diferència entre la ciència del coneixement psicològic i el coneixement no científic respecte al testimoni.
 • Entendre els processos psicològics relacionats amb la memòria implicats en el testimoni.
 • Ser capaç d'analitzar el testimoni i avaluar les circumstàncies que poden afectar la seva exactitud.
 • Evitar els errors habituals en els procediments relacionats amb el testimoni i optimitzar els processos aplicant coneixements i tècniques de la Psicologia del testimoni.
 • Entendre els problemes relacionats amb el testimoni plantejats per les persones menors d'edat, les persones grans i les persones amb discapacitat mental.

Amunt

Els continguts que treballarem al llarg de l'assignatura s'agrupen en quatre mòduls:

MÒDUL 1 - La Psicologia del testimoni i la memòria humana

 1. Dret, Psicologia i Psicologies jurídiques
 2. Psicologia Forense i Psicologia del testimoni
 3. L'origen i evolució de la Psicologia del Testimoni
 4. La memòria humana i el testimoni (coneixement profà vs. científic)

MÒDUL 2 - Memòria per als successos: el testimoni com a relat

 1. Exactitud del testimoni
 2. La relació entre exactitud del testimoni i confiança del testimoni
 3. Credibilitat del testimoniatge
 4. Procediments per a l'obtenció del testimoni

MÒDUL 3 - Memòria per a les persones

 1. El processament cognitiu de les cares
 2. Factors d'exactitud a estimar en els processos d'identificació
 3. Factors del sistema: els sistemes policials i judicials d'identificació de persones

MÒDUL 4 - Els nens com a testimonis i altres testimonis especials

 1. El testimoni infantil
 2. El testimoni de discapacitats mentals
 3. El testimoni de gent gran

Els tres primers mòduls es presenten a l'espai "Materials de l'assignatura" de l'aula. El quart mòdul es treballarà a partir d'un conjunt de lectures que trobareu també a l'espai "Materials de l'assignatura" de l'aula.

Amunt

La memòria humana PDF

Amunt

Tal com expliquem a l'apartat "Continguts" d'aquest Pla Docent, els materials per treballar els tres primers mòduls els podreu trobar a l'espai "Materials de l'assignatura", tant en format web com en format pdf. El quart mòdul es treballarà a partir d'un conjunt de lectures que també estan disponibles a l'aula.

A més, al llarg del semestre l'equip de consultoria aportarà altres articles, materials i fonts d'informació adients per treballar les activitats i complementar el material bàsic de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt